Wat betekent die afkorting?

Afkorting Betekenis
AD Algemeen Dagblad
ADHD Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
AI Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie)
AMV Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen
APV Algemene Plaatselijke Verordening
AR Algemene Reserve
ARGE Algemene Reserve Grondexploitatie
ASV Algemene Subsidieverordening
AZC Asielzoekerscentrum
BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BAT Brabants Afval Team
BBP Bruto Binnenlands Product
BBV Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BBZ Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
BCF BTW compensatiefonds
BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie
BIBOB Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
BIE Bouwgrond In Exploitatie
BIO Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BIZ Bedrijfsinvesteringszone
BMT Binnenstadsmanagement Tilburg
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BO Bestuurlijk Overleg
BOA Bijzonder OpsporingsAmbtenaar
BOSS Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen
BRK Basis Registratie Kadaster
BSO Buiten Schoolse Opvang
BTW Belasting Toegevoegde Waarde
BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten
BV Besloten Vennootschap
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst
CAST Centrum voor Architectuur en StedenbouwTilburg
CAT Circulair Ambachtscentrum Tilburg
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CEP Centraal Economisch Plan
CEO Cliënt ervaringsonderzoek
CEOT Cliënt ervaringsonderzoek Toegang
CEOWI Cliënt ervaringsonderzoek Werk en Inkomen
CIO Chief Information Officer
CiST Cultuur in Scholen Tilburg
CIT Crisis Interventie Team
CMP Centraal meldpunt
Coelo Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
COVID19 Coronavirus disease 2019
CPB Centraal Planbureau
CPI Consumentenprijsindex
CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
CRM Customer Relationship Management
CROW Landelijk normeringsinstituut en kennispartner
CV Commanditaire Vennootschap
DG Diamant-Groep
DIVOSA Vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein
DSO Digitaal Stelsel Omgevingswet
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
DVL afdeling Dienstverlening
ECB Europese Centrale Bank
EMU Europese en Monetaire Unie
ETUI European Testbed for Urban Innovation
ETZ Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis
EU Europese Unie
EVZ Ecologische Verbindingszones
FG Faciliterend Grondbeleid
FLO Functioneel LeeftijdsOntslag
FNO Stichting Fonds Nuts Ohra
FMI Functiemengingsindex
FTE Full Time Equivalent
GEM Grondexploitatie Maatschappij
GF Gemeentefonds
GFT Groente, Fruit en Tuinafval
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Ggoud Gezond en Gelukkig Oud in Tilburg
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GIDS Gezond in de stad
GOB Groen Ontwikkelfonds Brabant
GR Gemeenschappelijke Regeling
GREX Grondexploitatie
GWW Grond- Weg en Waterbouw
HBO Hogere Beroeps Onderwijs
HCA Human Capital Agenda
HNW Het Nieuwe Werken
HRA Huishoudelijk Rest Afval
IBOR Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
ICT Informatie- en Communicatietechnologie
ILA Intensieve leefbaarheidsaanpak
IMOC Index Materiële OverheidsConsumptie
IMW Instituut voor Maatschappelijk Werk
IOAW Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk
IOAZ Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IU Integratie-uitkering
IVP Integraal VeiligheidsPlan
JGZ Jeugdgezondheidszorg
JIM Jouw Ingebrachte Mentor
JOGG Jongeren op Gezond Gewicht
JR Jaarrekening
KCM Klant Contact Monitor
KNVB Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
KTO Klanttevredenheidsonderzoek
KWG Kernwinkelgebied
KWS Kermiswerkgroep Stakeholders
LEA Lokaal Educatieve Agenda
LED Light Emitting Diode
LEMON Leefbaarheidsonderzoek
LISA Databestand voor cijfers over werkgelegenheid
LHBTIQ+ Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender, Intersekse en Queer
LHFT Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg
LIOT Leidraad Inrichting Ondergrond Tilburg
LV WOZ
Landelijke Voorziening Wet Onroerende Zaken
MBB Monumenten Beheer Brabant
MBO Middelbaar Beroepsonderwijs
MDO Multidisciplinair Overleg
MEE Organisatie voor mensen met een handicap, chronische ziekte of functiebeperking
MenACWY vaccinatie de meningokokkenbacteriën uit de groepen A, C, W en Y
MFB Monumentenfonds Brabant
MIHP Meerjarig Integraal Huisvestingsplan
MIP Meerjarig Investeringsplan
MJOP MeerJaren OnderhoudsProgramma
MJP Meerjarenprogramma Openbare Ruimte
MKB Midden- en KleinBedrijf
MKI Milieu Kosten Indicator
Mln. Miljoen
MLT Middellangetermijnverkenning (CPB)
MO Maatschappelijke ondersteuning
MOED Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid
MTB Mountain Bike
MVA Materiële Vaste Activa
MWB Midden en West Brabant
NAI Nederland Arbitrage Instituut
NB Nota Bene
NDSD Netwerk Directeuren Sociaal Domein
NEA-index Samenwerking van organisaties die kostenop vervoersgebied monitoren
NEN Nederlandse Norm
NHU Nederlandse Handelsunie
NL Nederland
NNTB Nog nader te bepalen
NPO Nationaal Programma Onderwijs
NS Nederlandse Spoorwegen
NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars
NVRD Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement
OAB Onderwijs Achterstanden Beleid
OM Openbaar Ministerie
OMG Outlaw Motorcycle Gangs
OMWB Omgevingsdienst Midden- en West Brabant
OV Openbaar Vervoer
OVA Overheidsbijdrage in de Arbeidskosten-ontwikkeling (prijsindex)
OZB Onroerend Zaak Belasting
PACT People Acting in Community Together
pBBP Prijsindex Bruto Binnenlands Product
PCB Polychloorbifenyl
PGB Persoons Gebonden Budget
PM Pro memorie
PM Particulate Matter (afkorting voor Fijnstof)
PMD Papier Metaal Drankkarton
PO Primair Onderwijs
POC Percentage Of completion
POH Praktijkondersteuner huisarts
POH-GGZ Praktijkondersteuner huisarts voor de Geestelijke Gezondheids Zorg
POH-JGGZ Praktijkondersteuner huisarts voor de Jeugd Geestelijke Gezondheids Zorg
PPI afdeling Programma-, Project- en Interim-management
PRO/VSO Praktijkonderwijs / Voorgezet speciaal onderwijs
PWR Programma Water en Riolering
QR Quick Response (code)
RAV Regionaal Ambulancevoorziening
RBP Regionaal Beleidsplan politie
RBV Reserve Bovenwijkse Voorzieningen
REKS Regionale Energie en Klimaat Strategie
RH Reserve Herstructurering
RIA Regionale Investeringsagenda
RIEC Regionaal Informatie- en Expertisecentrum
RIO Reserve Incidentele Opgaven
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RMC Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
ROA Regionale Omgevings Agenda
ROB Raad voor het openbaar bestuur
ROI Reserve Ontwikkeling Informatisering
RRO Regionaal Ruimtelijk Overleg
RWTC Rotary Wing Training Center
SAT Stichting Ateliers Tilburg
SBO Speciaal Basis Onderwijs
SCP Sociaal en Cultureel Planbureau
SMART specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden
SO Speciaal Onderwijs
SPUK Specifieke Uitkering
SRBT Stedelijke Regio Breda/Baronie-Tilburg/Hart van Brabant
SW Sociale Werkvoorziening
SWS Stichting Waarborgfonds Sport
T-MIP Tilburgse Meerjaren Investeringsplanning
Stedelijke Ontwikkeling
TOF Stichting Tilburgs Ondernemersfonds
TOG Tilburgs Overlegorgaan Gehandicapten
TPE Thermoplastisch elastomeer (rubbers)
tROM Tilburgse en Regionale bedrijven Ondernemen Maatschappelijk
TTS Tilburg Talent Square
TWM Tilburgse Waterleidingmaatschappij
UIA Urban Innovative Actions
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO Voortgezet Onderwijs
VPB Vennootschapsbelasting
VRI Verkeersregelinstallatie
VRMWB Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
VSG Vereniging Sport en Gemeenten
VSO Voortijdig Schoolverlaten
VT Veilig Thuis
VTH Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VvE Vereniging van Eigenaren
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie
VVV Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie)
WAS Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen
WAUCE-UNA project We Are Urban CultureEurope-Urban Naschoolse Activiteiten
WBI WoningBouwImpuls
WEP Wet Electronische Publicaties
WEW Waarborgfonds Eigen Woningen
WHO World Health Organization
WLZ Wet langdurige zorg
Wkb Wet kwaliteitsborging
Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOB Wet openbaarheid van bestuur
WOO Wet Open Overheid
WOZ Wet Onroerende Zaken
WSJG 1 staat je gemeente
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WSW Waarborgfonds Sociale woningbouw
WGGZ Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg
WW Werkloosheidswet
XL Extra Large
ZML zeer moeilijk lerende leerlingen
Dank u voor het delen!