Verkiezingsprogramma 2022

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 16 november 2021

InhoudsopgaveLink naar het verkiezingsprogramma voor mensen met dyslexie.

 1. Dienstbaar zijn aan de samenleving.
 2. Wijken en dorpen waar we ons thuis voelen.
 3. Iedereen kans op werk, met accent op talent.
 4. Gelijke kansen voor iedereen met onderwijs op elk niveau.
 5. Elke Tilburger perspectief op ontwikkeling, gezondheid en geluk.
 6. Een leefbare stad, ook voor toekomstige generaties.
 7. Meer groen, minder stenen en meer wateropslag.
 8. Het bieden van gelijke kansen voor iedereen die daar recht op heeft.
 9. Alle inwoners dragen bij aan de leefbaarheid in de stad.
 10. Alle Tilburgers in beweging.
 11. Bouwen: betaalbaar en naar behoefte.
 12. Voor keuzevrijheid in vervoer.
 13. Ruimte geven aan alle cultuuruitingen, ook voor amateurs.

Er is te vaak sprake van een grote afstand tussen de samenleving en de overheid. Inwoners weten veelal onvoldoende wat ze aan de overheid hebben, voelen zich vaak niet gekend en serieus genomen. Wij, als Lokaal Tilburg, laten stap voor stap zien dat we onze inwoners meer betrekken bij en invloed geven op hun eigen leef- en woonomgeving. Echter, het vertrouwen herstellen gaat niet zomaar en is een weg van lange adem.

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners vroegtijdig betrokken worden bij alle ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor de eigen woon- en leefomgeving. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om plannen van de gemeente of van een andere initiatiefnemer. De gemeente moet steeds meedenken met de belangen van onze inwoners en erop toezien dat ontwikkelaars inwonersparticipatie serieus nemen. Dit betekent o.a. dat omwonenden vanaf het eerste moment structureel worden meegenomen bij deze plannen. Inwonersparticipatie vormt de rode draad van al onze speerpunten en dit wordt hier en daar nog eens extra belicht.

De gemeente speelt een belangrijke rol in dit proces door belanghebbenden zelf actief te informeren en uit te nodigen mee te denken en daarnaast ervoor te waken dat ontwikkelaars hetzelfde doen.
Vanzelfsprekend moet vooraf voor iedereen ook duidelijk zijn wat de mogelijkheden zijn om invloed uit te oefenen. Valse verwachtingen moeten voorkomen worden. Samenwerking op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid biedt hierbij kansen om tot een breed gedragen plan te komen, waarin zoveel mogelijk mensen zich kunnen vinden.

Tilburg, dat zijn wij samen!
Daarom ook: samen werken aan een leefbare stad en dorpen, voor nu en onze toekomst.

De 013 speerpunten van Lokaal Tilburg

1. Bestuur en regionale samenwerking

Dienstbaar zijn aan de samenleving

Het bestuur van onze stad – en als we over de stad spreken bedoelen wij altijd de gemeente Tilburg inclusief Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel – moet dienstbaar zijn aan onze inwoners. De gemeente is er voor ons, niet andersom. Klantgericht denken, zowel voor bewoners als bedrijven, zou dan ook binnen de gehele gemeentelijke organisatie voorop moeten staan. Hierbij is toegankelijkheid de basis; de gemeente moet voor iedereen makkelijk en vlot benaderbaar zijn. Niet alleen via een website of sociale media, maar ook gewoon per telefoon en persoonlijk contact. Het (nieuwe) College moet samen met de Gemeenteraad onze stad besturen, waarbij er geen sprake meer mag zijn van ‘dichtgetimmerde’ bestuursakkoorden. Er moet ruimte zijn om samen met coalitie en oppositie keuzes te maken en beleid te ontwikkelen, waarbij onze inwoners centraal staan.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • Maximale inwonersparticipatie.
 • Een gemeente die handelt naar de geest van de wet.
 • Een solide financieel beleid met een sluitende begroting.
 • Klantgericht denken van de gemeentelijke organisatie.
 • Zaken in samenhang zien en laten zien.
 • Regionale samenwerking binnen Hart van Brabant.
 • Referendum initiatieven mogelijk maken.
Terug naar de inhoud.

2. Wijken en dorpen

Wijken en dorpen waar we ons thuis voelen

Wijkgericht werken staat centraal in onze gemeente. Onze inwoners worden onder andere betrokken bij de inbreng van verschillende wijk- en dorpsraden. Lokaal Tilburg vindt het belangrijk dat deze raden een brede afspiegeling vormen vanuit die wijken en dorpen. Ze moeten daarin ondersteund worden én de mogelijkheden krijgen hun taken op een zo professioneel mogelijke wijze in te vullen. Samen met de gemeente dient het DNA in beeld te worden gebracht, waardoor maatwerk kan worden geboden om de verlangens en ambities van onze wijken en dorpen – zo mogelijk – te bewerkstelligen.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • Basisvoorzieningen in wijken en dorpen – zoals medische centra, winkels, scholen, sportfaciliteiten en ontmoetingsplekken voor jong en oud – zo mogelijk op loop- of fietsafstand.
 • Voldoende sport- en speelmogelijkheden voor kinderen in de wijken en dorpen.
 • Volwaardige ontmoetingsplekken in wijken en dorpen met specifieke aandacht voor behoeften van ouderen en mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.
 • Een openbare vervoersvoorziening met een goed bereik naar alle wijken en dorpskernen.
 • Meer duurzame, betaalbare, levensloopbestendige woonruimten realiseren voor studenten, starters en senioren.
 • Beperking van regels en procedures bij de ontwikkeling en realisatie van diverse woningbouwplannen.
 • De cultuurhistorische identiteit van wijken en dorpen beschermen.
 • Leegstaande bedrijven en/of kantoren geschikt maken voor woonruimte.
 • Meer vergroening van de wijken op basis van biodiversiteit.
 • Een verdere uitrol van elektrische oplaadpalen per wijk en dorp, evenals parkeergarages die aan alle veiligheidseisen voldoen.
 • Dat alle inwoners hun wijkregisseur kennen of deze persoon in ieder geval weten te bereiken.
Terug naar de inhoud.

3. Werk en Economie

Iedereen kans op werk, met accent op talent.

Werken maakt gelukkig en versterkt je sociale netwerk. Voor Lokaal Tilburg is het MKB de motor en tevens ook de grootste werkgever van de Tilburgse economie. Ruimte voor verdere groei hiervan dient gefaciliteerd te worden. Tilburg kent daarnaast een forse logistieke- en transportsector. Die moet behouden en waar mogelijk uitgebreid kunnen worden. Meer ruimte mag worden geboden aan bedrijven in andere sectoren, zodat er meer diversiteit in werkgelegenheid ontstaat.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • De ontwikkeling van Tilburg van boodschappenstad naar belevingsstad verder vormgeven.
 • Aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden voor het bedrijfsleven.
 • Betere bereikbaarheid met openbaar vervoer van industrieterreinen.
 • Oudere, binnenstedelijke bedrijfsterreinen opknappen, zodat er nieuwe (economische) activiteiten mogelijk worden.
 • Kansarme winkellocaties opheffen om deze te gebruiken voor woonruimte.
 • Hergebruik van grondstoffen stimuleren en optimaliseren.
 • Een gevarieerd aanbod van banen aansluitend op de behoeften, evenals de creatie van garantiebanen door het bedrijfsleven i.s.m. het onderwijs.
 • 65-plussers die aan het werk willen blijven, actief ondersteunen.
 • Een goede verbinding en samenwerking met toeristische trekpleisters zoals de Efteling, De Beekse Bergen en de Loonse en Drunense Duinen.
 • De Tilburgse weekmarkten de positieve aandacht geven die ze verdienen.
Terug naar de inhoud.

4. Onderwijs

Gelijke kansen voor iedereen met onderwijs op elk niveau

Tilburg is een onderwijsstad bij uitstek van ‘speciaal onderwijs tot universiteit’. Voor Lokaal Tilburg hebben alle inwoners recht op passend onderwijs, waarin hun kwaliteiten optimaal worden benut. Een opleiding of scholing die past bij de mogelijkheden en behoeften van onze inwoners, geeft kansen op de arbeidsmarkt en zorgt voor het welzijn, het erbij horen en het ertoe doen. Een goede wisselwerking tussen gemeente, onderwijs en bedrijfsleven moet ervoor zorgen dat iedereen aan de slag kan.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • Maximaal ruimte bieden aan talentontwikkeling van elke inwoner.
 • Gratis kinderopvang voor kinderen tot 4 jaar.
 • Verbetering en versterking samenwerking van alle geledingen in de wijken voor jongeren in de leeftijdsgroep van 0 tot 24 jaar om ervoor te zorgen dat zij niet buiten de boot vallen.
 • Kansen op de arbeidsmarkt vergroten door scholing, opleiding en werkervaringsplaatsen, met daarbij specifieke aandacht en ondersteuning voor inwoners met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt en ook voor inwoners met een beperking.
 • Vraag en aanbod van het bedrijfsleven en het aanbod van de diverse onderwijsinstellingen beter op elkaar afstemmen, zoals onder andere noodzakelijk blijkt voor de grote vraag naar (technisch) mbo-personeel en in het kader van ‘Leven Lang Leren’.
 • Positieve aandacht voor de mbo-opleidingen, waar we als onderwijsstad trots op zijn.
 • Het hebben van onderdak voor buitenlandse studenten als een voorwaarde voor toelating tot een opleiding.
Terug naar de inhoud.

5. Zorg, welzijn en gezondheid

Elke Tilburger perspectief op ontwikkeling, gezondheid en geluk

5.1 Zorg

Elke Tilburger heeft recht op een passende en tijdige zorgverlening. Voorkomen is beter dan genezen. Preventief handelen is noodzakelijk, zodat bijtijds in beeld wordt gebracht met welke lichamelijke en/of geestelijke problemen onze inwoners te maken kunnen krijgen om daarop – in een zo vroeg mogelijk stadium – in te spelen.

Voor Lokaal Tilburg dienen ouders, scholen, gemeente, maatschappelijke- en wijkorganisaties beter en structureler samen te werken om vroeg-signalering en preventie te optimaliseren. Daarbij moet worden uitgegaan van het principe van: één gezin, één plan, één coördinator.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • Optimale inzet van de gemeente op het voorkomen of tijdig ontdekken van lichamelijke en geestelijke problemen.
 • Meer denken vanuit de betekenis voor het hele huishouden, in plaats van alleen vanuit het individu.
 • Samenredzaamheid binnen alle leeftijdsgroepen promoten.
 • Passende ondersteuning bieden aan jeugdigen en ouderen die zelf niet in hun behoeften kunnen voorzien.
 • Wachtlijsten voorkomen zoals in de Jeugdzorg en de WMO door het op tijd verlenen van zorg.
 • Een woon- en zorginfrastructuur die het behoud van zelfstandigheid van ouderen en inwoners met een lichamelijke en/of geestelijke beperking ondersteunt.
 • Samen met vrijwilligersorganisaties een visie ontwikkelen op het inzetten van vrijwilligers.
 • Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers door begeleiding en scholing.
 • Extra hulp creëren zodat mantelzorgers – tijdelijk – ontlast kunnen worden.
 • Vrijwilligers en mantelzorgers waarderen door hen regelmatig in het zonnetje te zetten.

5.2 Welzijn

Lokaal Tilburg wil een goede start voor onze kinderen en jongeren in een prettige en veilige leefomgeving. Gelijke kansen voor iedereen om zijn/haar talenten te ontwikkelen, alsmede werk te doen wat ertoe doet, zodat elke Tilburger wordt gezien, gehoord, gewaardeerd en er echt bij hoort.

Volgens Lokaal Tilburg mag niemand in Tilburg in armoede leven. Kwetsbare inwoners moeten ondersteund worden om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat kan door een betaalde baan of ook door het verrichten van maatschappelijke activiteiten, dus dingen doen die bij je passen en waar je gelukkig van wordt.

Ook mens en dier zijn verbonden met elkaar. Huisdieren vergroten de geestelijke- en fysieke gezondheid, waardoor inwoners minder in een sociaal isolement terechtkomt. De verbinding tussen mens en dier zorgt veelal voor een gelukkiger en gezonder leven.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • Voorkomen dat Tilburgers in armoede terecht komen.
 • Ondersteuning van mensen die in de knel zijn gekomen door problemen met toeslagen of uitkeringen.
 • Inwoners vaak en herhaald wijzen op mogelijkheden voor ondersteuning, zoals de Meedoenregeling, door organisaties die in contact staan met inwoners, zoals bibliotheken, stichtingen en verenigingen.
 • Meer persoonlijke aandacht voor de kwetsbare groepen (luisteren naar de verhalen).
 • Een grotere verantwoordelijkheid van de gemeente voor het waken over het welzijn van dieren.
 • Bekendheid van het centraal meldpunt voor dierenwelzijn (144) bevorderen.
 • Meer aandacht voor de gezondheidsrisico’s wat betreft de overdracht van ziekten van dier op mens (bijvoorbeeld: ziekte van Lyme en Q-koorts).

5.3 Gezondheid

Gezondheid is noodzakelijk om gelukkig te zijn. Daarom wil Lokaal Tilburg het gebruik van gezonde voeding en het meer sporten en bewegen aanmoedigen en zo mogelijk faciliteren. Ook in Tilburg is gezondheid ongelijk verdeeld, waardoor een deel van onze inwoners een minder goede gezondheid heeft. Dit is een hardnekkig en veel voorkomend probleem, dat aangepakt dient te worden.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • Een gezonde leefomgeving als basisvoorwaarde bij woningbouwprojecten en bij ruimtelijke (her)inrichting.
 • Betere en gerichte voorlichting over een gezonde leefstijl, zoals over voeding, sport en bewegen.
 • In beeld brengen hoe het met de gezondheid van de inwoners in wijken en dorpen is gesteld en welke maatregelen hiervoor (kunnen) worden ingezet.
 • Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) tijdig en beter inzetten.
Terug naar de inhoud.

6. Klimaat- en energiebeleid

Een leefbare stad, ook voor toekomstige generaties.

De effecten van de klimaatverandering gaan niet aan Tilburg voorbij. Lokaal Tilburg wil samen met onze inwoners, bedrijven en gemeente stevig aan de slag om onze stad en dorpen ook in de toekomst leefbaar te houden. Aanpak van stikstof, CO2-uitstoot, duurzame energieopwekking, verantwoord consumeren en respectvol omgaan met de natuur moeten voor iedereen vanzelfsprekend zijn.

Op het gebied van vervoer, bouwen en verbouwen, opwekken van energie, voedselproductie, afval etc. valt nog veel te verbeteren. De energieopgave vereist een optimale inwonersparticipatie én betaalbaarheid voor iedereen.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • Dat voor alle inwoners het energieverbruik betaalbaar blijft, eventueel met compensatie- en/of subsidieregelingen.
 • Goede voorlichting aan inwoners en bedrijven over duurzaamheid.
 • Duurzame leefstijl en duurzame lokale economie bevorderen.
 • Prioriteit geven aan woningisolatie.
 • Inwoners tijdig betrekken bij en invloed laten uitoefenen op grote energie-uitgaven.
 • Liever zonnepanelen op (bedrijfs-)daken dan in de wei.
 • Initiatieven vanuit wijkbewoners honoreren die tot verbinding en een beter leefklimaat leiden.
 • Particuliere initiatieven rondom de energieopgave stimuleren en ondersteunen (coöperatiegedachte).
 • Meer kubieke meters groen en water, vooral op plekken waar de hittestress en luchtkwaliteit problematisch zijn of worden.
 • Innovatieve landbouw en veeteelt, zoals bv. St. Duinboeren voorstaat (natuur inclusief).
 • Zoveel mogelijk hergebruik van restafval als bron voor energieopwekking (circulaire economie).
Terug naar de inhoud.

7. Milieu en Natuur

Meer groen, minder stenen en meer wateropslag

Verandering van het klimaat leidt ertoe dat we meer te maken krijgen met perioden van droogte, hittestress en (te) veel water ten gevolge van overvloedige regenval. Lokaal Tilburg streeft naar een goede balans tussen enerzijds behoud van de natuur en het landschap en anderzijds (nieuwe) woonvoorzieningen en economische bedrijvigheid.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • Een verdere verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen.
 • Meer aanleg van groen op daken van (bedrijfs)gebouwen en meer kubieke meters groen in de binnenstad.
 • Investeren in meer groen dan stenen door onder andere het gratis ophalen van tuintegels en -stenen bij inwoners.
 • Opvang en effectief gebruik van hemelwater.
 • Behoud en uitbreiding van onze parken met mogelijkheden voor recreëren en ontspannen.
 • De noodzaak van het kappen van bomen kritisch bekijken en compenseren: kappen met kappen.
 • Omwonenden en partijen tijdig betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe natuur, zoals het Spoorpark.
Terug naar de inhoud.

8. Integratie, participatie en vluchtelingenbeleid

Het bieden van gelijke kansen voor iedereen die daar recht op heeft.

Lokaal Tilburg richt zich op het beheersen van de Nederlandse taal en de Nederlandse normen en waarden onder nieuwkomers. Ook het begeleiden naar en zorgen voor werk staan centraal. Deze zaken zijn belangrijk om op een volwaardige manier mee te doen in de Nederlandse samenleving. Vele partners zijn daarbij betrokken zoals de gemeente, kinderopvang, onderwijs, woningcoöperaties en het bedrijfsleven.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • Blijvend investeren in opvang, onderwijs en huisvesting.
 • Dat de Nederlandse taal snel wordt eigengemaakt door instromers uit andere landen.
 • Het doorstromen naar werk, betaald of onbetaald, bevorderen.
 • Het ondersteunen van het ingediende initiatief tot het openen van een Mandir (gebedshuis) en soortgelijke toekomstige initiatieven.
 • Mensen die niet in aanmerking komen om hier te blijven, aansporen zo snel mogelijk terug te keren naar het land van herkomst.
 • Mogelijkheden onderzoeken om vluchtelingen en statushouders in te zetten als vrijwilliger.
Terug naar de inhoud.

9. Leefbare woonomgeving

Alle inwoners dragen bij aan de leefbaarheid in de stad

Troep op straat of naast vuilnisbakken, kapotte tegels op wandel- of fietspaden, onveilige situaties: voorbeelden waardoor het woongenot kan worden aangetast. Het oplossen van dit soort zaken kan niet alleen worden overgelaten aan de gemeente. Samen zorgen we ervoor dat onze stad schoon, heel en veilig is en blijft!

Lokaal Tilburg staat voor:

 • Onze inwoners nadrukkelijk betrekken bij het groenonderhoud en biodiversiteit in de wijken.
 • Bij het toekomstige Stappegoorpark omwonenden en partijen tijdig betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe natuur.
 • Een snelle afwikkeling van klachten omtrent het woongenot.
 • Overlast voorkomen door toezicht en handhaving, ook in de weekeinden.
 • Wijk- en buurtpreventie door betere verlichting en cameratoezicht op plekken waar sprake is van overlast zoals autobranden, vernielingen en inbraken.
 • Betere en herhaalde communicatie over het gebruik en nut van apps en andere nog te ontwikkelen middelen voor een beter veiligheidsgevoel.
 • Strenge handhaving en boetes bij hufterig gedrag in het verkeer en in de openbare ruimte.
 • Gevaarlijke verkeerssituaties rondom scholen en zorginstellingen accentueren door verkeersborden en andere signaleringen.
 • Een plan van aanpak voor het verbeteren van het onderhoud van openbare ruimtes met als doel: schoon, heel en veilig.
 • Beperken en terugdringen van geluidoverlast.
 • Door het aanpakken van verpauperde panden verloedering tegengaan.
 • Een groene verbinding van de binnenstad naar het Museumkwartier en de Linten Korvel en Besterd.
Terug naar de inhoud.

10. Sport en bewegen

Alle Tilburgers in beweging!

Sporten en bewegen raken vele aspecten in ons leven. Naast onze persoonlijke gezondheid en vitaliteit dragen zij ook bij aan sociale contacten en onderlinge verbondenheid. Of je nu in teamverband op het hoogste niveau sport, met vrienden gaat hardlopen of gewoon een wandeling maakt, het geeft je doorgaans een voldaan gevoel.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • De bezettingsgraad op sportaccommodaties verhogen door overdag ook andere groepen sporters toe te laten.
 • De groeiende groep ongebonden (urban)sporters faciliteren door hen de ruimte te bieden in de wijken.
 • Actieve promotie door de sportclubs over financiële regelingen – zoals de Meedoenregeling, Stichting Leergeld en Jeugdsportfonds – om inwoners met een beperkte portemonnee te kunnen laten deelnemen aan sportactiviteiten.
 • Het op maat aanbieden van ondersteuning en scholing aan vrijwilligers en kaderleden van sportverenigingen door professionele organisaties.
 • Bij nieuwe sportaccommodaties alle betrokkenen actief en in een vroegtijdig stadium betrekken bij de ontwikkeling, waarbij ook rekening wordt gehouden met sporters met een beperking.
 • Dat leerlingen van basisscholen minimaal 2 uur gymles per week van gekwalificeerde vakleerkrachten krijgen, exclusief reis- en verkleedtijd.
 • Samen met het basisonderwijs onderzoeken wat er nodig is voor het (opnieuw) opnemen van schoolzwemmen in het lesprogramma.
 • Jeugd in hun vrijetijdsbesteding, inclusief sport en bewegen, activeren.
 • Actief meewerken aan het binnenhalen van topsportevenementen zoals (inter)nationale loopevenementen en interlandwedstrijden.
 • De structurele bijdrage aan het Topsportfonds ook na 2022 continueren.
 • Topsportorganisaties als ambassadeurs inzetten bij maatschappelijke activiteiten van verenigingen en andere maatschappelijke organisaties.
 • De leden van Attila, Nordic Walkers, Road Runners en Warandeloop optimaal faciliteren met een accommodatie die recht doet aan hun ambities.
 • Zoeken naar mogelijkheden voor meer open zwemwater in de stad.
 • Voorkomen dat het zwembad in Udenhout gesloten wordt.
Terug naar de inhoud.

11. Wonen en huisvesting

Bouwen: betaalbaar en naar behoefte

Lokaal Tilburg zet in op veel, snel en betaalbaar bouwen, bestendig en duurzaam. Zeker voor starters, studenten en senioren moeten er veel toekomstbestendige woonruimten bij komen, zoveel mogelijk centraal gelegen. De gemeente zou procedures sterk moeten verkorten door een snelle en integrale benadering van bouwaanvragen.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • Het aantal sociale huurwoningen, verspreid over de wijken en dorpen, uitbreiden.
 • Het dorpse karakter van Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel bewaken, met starterswoningen om de eigen jeugd te kunnen behouden.
 • Onze inwoners tijdig, eerlijk en transparant informeren over de planvorming in hun eigen leef- en woonomgeving.
 • Voldoende ruimte voor sport, bewegen én groen bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden in de planvorming integraal meenemen.
 • Beperking van regels en procedures in de zeggenschap van onze inwoners over de ontwikkeling en realisatie van diverse woningbouwplannen.
 • Medeverantwoordelijkheid van de werkgever voor fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten.
 • Medeverantwoordelijkheid van de hbo- onderwijsinstellingen en universiteit voor voldoende, betaalbare en fatsoenlijke huisvesting van studenten.
 • Meer duurzame, betaalbare levensloopbestendige woningen realiseren voor starters, studenten en senioren in samenwerking met de gemeente, woningbouwcoöperaties en projectontwikkelaars.
 • Woon-zorgcomplexen realiseren, ook met aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond.
 • Leegstaande bedrijven en/of kantoren geschikt maken voor woonruimte.
 • Voortzetting van startersleningen
Terug naar de inhoud.

12. Verkeer en vervoer

Voor keuzevrijheid in vervoer.

Tilburg wil een aantrekkelijke, gastvrije stad zijn en blijven voor inwoners, bezoekers en bedrijven. Goede bereikbaarheid en keuzevrijheid van vervoer (auto, fiets, trein, bus etc.) zijn belangrijk voor Lokaal Tilburg. Onze sternet fietsroute was ooit het visitekaartje van de stad, maar op dit moment staan wij zelfs niet meer bij de top 100 beste fietssteden. Het aanleggen van snelfietsroutes is prima, maar mag nooit ten koste gaan van het onderhoud van onze fietspaden in de stad, wijken en dorpen.

Een van de grootste ergernissen bij onze inwoners is het hufterig verkeersgedrag van een klein groepje aso’s. Hiertegen moet daadkrachtiger worden opgetreden, indien nodig met uitbreiding van beschikbare capaciteit bij toezicht en handhaving, ook in de weekenden.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • Keuzevrijheid voor onze inwoners bij het kiezen van het gewenste vervoermiddel.
 • Een gastvrije stad waar bezoekers een positieve ervaring krijgen op het gebied van bereikbaarheid.
 • Verkeersgedrag positief beïnvloeden door effectieve inzet van toezicht en handhaving.
 • Groene stadsdistributie voor alle pakketdiensten om de overkill van bestelbusjes terug te dringen.
 • Aantrekkelijke parkeergarages die ook dienstdoen als ‘multifunctionele Cityhubs’, waar men gebruik kan maken van deelfietsen of-scooters en van bezorgdiensten, oplaadservice et cetera.
 • Met stip weer in de top 25 van beste Nederlandse fietssteden staan.
 • Dat de sternet fietsroutes een kwaliteitsimpuls krijgen en uitgebreid worden.
 • Uniformiteit in (fiets-)bewegwijzeringsborden.
 • Een éénduidige voorrangsregeling voor fietsers op kruispunten en rotondes.
 • Betere bereikbaarheid van bedrijventerreinen, ook in onze dorpen.
 • Onze dorpsharten ontlasten van doorgaand vrachtverkeer.
 • Verbreding en renovatie van het Wilhelminakanaal zo spoedig mogelijk afronden.
 • Geen fietspad door het Leijpark, maar parallel aan de Kempenbaan.
 • Fietscursussen voor ouderen (E-bike).
Terug naar de inhoud.

13. Kunst en cultuur

Ruimte geven aan allerlei cultuuruitingen, ook voor amateurs.

Tilburg is al een cultuurstad van formaat met vele cultuuruitingen. Kunst en cultuur zijn verweven in onze ‘stad van makers’ en is een middel om onze inwoners gelukkig te maken. Lokaal Tilburg vindt dat er een brede diversiteit aan cultuur aangeboden moet worden. Laagdrempeligheid en betaalbaarheid zijn randvoorwaarden om kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken. We moeten onze amateurgezelschappen blijven koesteren die onze stad bruisend maken. We richten ons niet alleen op de traditionele kunstvormen, maar investeren ook in moderne en innovatieve kunstvormen.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • Voldoende podia en repetitieruimten voor zowel (aankomende) professionals als amateurbeoefenaars, tegen financieel toegankelijke tarieven.
 • Doorgaan met het programma ‘Stad van makers’, zodat jonge kunstprofessionals zich verder kunnen ontplooien en evenzeer om van Tilburg een echte evenementenstad te maken.
 • Beeldbepalende evenementen landelijk sterker promoten en energie steken in nieuwe ideeën.
 • Tilburg de toegangspoort van Cultureel Europa laten worden; ambitie, talent en opleiding zijn daarvoor aanwezig en moeten hiervoor worden ingezet.
 • De nieuwe openbare ruimten die ontstaan door het realiseren van o.a. het Stadsforum teruggeven aan onze inwoners zodat deze optimaal gebruikt kunnen worden.
 • Monumenten, stads- en dorpsgezichten behouden, omdat deze van belang zijn voor de uitstraling, de identiteit en culturele waarden.
 • Het Tilburgse culturele erfgoed bewaken, waaronder de eeuwenoude gildes, fanfares en harmonieën die de stad rijk is.
Terug naar de inhoud.
Dank u voor het delen!