Partijprogramma

Klik hier voor de pdf versie. Deze kunt u downloaden en indien gewenst ook printen.

Lokaal Tilburg focust lokaal en stelt de inwoner centraal!

Waar geloven wij in?

Onze inwoners zijn prima in staat zelf keuzes te maken. Lokaal Tilburg wil daarom ook de invloed,
betrokkenheid en zeggenschap centraal stellen van ons,  inwoners van

Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel

Dat doen we door met elkaar in contact te treden bij onderwerpen die gaan over onze eigen leef-woon- en/of werkomgeving. Ook door er voor te zorgen dat inwoners in het voortraject hun zegje kunnen doen,  bij plannen die de gemeente wil faciliteren, ontwikkelen en/of uitvoeren. We willen dat onze inwoners vanaf het begin hierbij betrokken worden, kunnen meedenken en invloed kunnen uitoefenen.

Politiek is slechts een middel om iets voor onze stad en dorpen te betekenen. Wij willen politiek bedrijven door samen te werken en niet door partijen tegen elkaar af te zetten; elkaars vliegen afvangen is oude politiek waar niemand meer op zit te wachten. In het publieke debat blijkt helaas steeds minder dat er begrip is voor elkaars positie. Het eigen gelijk prevaleert en het is de ander die het verlies zal moeten nemen.

Lokaal Tilburg wil juist de dialoog voeren, zodat we gezamenlijk komen tot een gedragen oplossing.

Dat is niet altijd eenvoudig. In tijden van onzekerheid en wantrouwen richting politici is het tenslotte veel gemakkelijker om hard te schreeuwen waar je tegen bent, dan rustig en gefundeerd uit te leggen waarom je ergens voor bent.

Waar staan wij voor?

Lokaal Tilburg dient het lokale belang. Wij zijn geen verantwoording verschuldigd aan landelijke partijbesturen, maar alleen aan onze leden en onze inwoners. Politiek moet in onze ogen open, eerlijk, transparant en rechtvaardig zijn. Voor Lokaal Tilburg geldt niet het recht van de sterkste, maar wij houden ook rekening met de zwakkeren in onze samenleving.

 • Wij willen alle inwoners het podium geven dat ze verdienen.
 • Wij willen dat gemeente, bedrijven, organisaties en inwoners zo veel als mogelijk gezamenlijk optrekken. Lokaal Tilburg ziet erop toe dat niet alleen in het voortraject mag worden meegedacht over gemeentelijke (beleid)plannen en initiatieven, maar dat naar deze ideeën ook geluisterd wordt, deze serieus worden genomen en inwoners vervolgens betrokken worden bij de uitwerking.
 • Wij vinden dat de gemeente vooraf helder moet communiceren over mogelijkheden en welke rol iedere belangengroep hierin kan spelen. Hierdoor voorkom je misverstanden. Lokaal Tilburg volgt de politiek positief kritisch en komt altijd op voor de belangen van onze inwoners.

Lokaal Tilburg blijft zich hard maken voor onze stad en dorpen waarin prettig leven, wonen en werken centraal staan. Lokaal Tilburg heeft hart voor de gemeente Tilburg.

Wat zijn onze uitgangspunten?

Lokaal Tilburg:

 • zet zich in voor alle inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel;
 • wil de invloed, betrokkenheid en zeggenschap van onze inwoners vergroten;
 • wil overbodige regelgeving afschaffen en procedures op elkaar afstemmen.

Economie

We hebben aandacht voor de logistieke- en transportsector, maar Lokaal Tilburg legt met name de nadruk op het overige midden- en kleinbedrijf, als motor van de Tilburgse economie. De gemeente heeft als taak deze bedrijven optimaal te faciliteren.

We moeten ervoor zorgen dat bestaande en nieuwe bedrijven graag in Tilburg willen blijven en zich daar willen vestigen. De gemeente zorgt voor aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden vanuit een goede infrastructuur, bereikbaarheid en de aanwezigheid van voldoende voorzieningen.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • het voortdurend investeren om kansrijke en nieuwe bedrijven naar Tilburg te halen die voldoende werkgelegenheid creëren voor alle inwoners;
 • een aantrekkelijke stad om te werken, leven en ontspannen;
 • een onderwijsstad, zorgstad en cultuurstad met diverse instellingen die inwoners werkgelegenheid bieden;
 • het behouden en versterken van de bestaande en specifieke winkelstructuur;
 • bedrijven die zoveel als mogelijk gaan verduurzamen;
 • het stimuleren van de circulaire economie;
 • een evenwichtig beleid tussen economie en natuur;
 • de afronding van de transformatie van boodschappenstad naar winkelstad;
 • het actief bestrijden van leegstand.

Zorg

De combinatie van zorg en wonen gaat een steeds belangrijkere rol spelen binnen onze gemeente.

Preventief handelen is noodzakelijk, zodat we tijdig in beeld brengen met welke problemen onze inwoners te maken krijgen om daar in een zo’n vroegtijdig stadium op in te spelen. Onze jongeren moeten we een toekomst bieden waarin ze hun kwaliteiten optimaal kunnen benutten. Binnen de hele keten van 0 tot 24 jaar dienen ouders, scholen, gemeente en maatschappelijke organisaties beter en structureler samen te werken.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • een optimale inzet van de gemeente op preventie en vroege signalering;
 • het intensiveren van de samenwerking tussen wonen en zorg met als doel ouderen langer zelfstandig te laten wonen;
 • voldoende maatschappelijke voorzieningen in de wijken;
 • het tegengaan van misbruik van voorzieningen en dat – zo nodig – met sanctiemaatregelen hiertegen wordt opgetreden;
 • het stimuleren van een integrale samenwerking binnen de keten van 0 tot 24 jaar dat wordt gefaciliteerd door de gemeente;
 • het op een efficiënte en effectieve wijze inzetten van de financiële middelen;
 • extra aandacht voor een gezonde leefstijl en dan met name gezonde voeding;
 • het ondersteunen van mantelzorgers om overbelasting van hen te voorkomen;
 • intensieve aandacht voor cliënten van de GGz en hun familie.

Sport

Sport is de basis voor een gezonde samenleving en zorgt voor verbinding. Bij sport mag niemand langs de kant staan en iedereen mag meedoen! We moeten ervoor zorgen dat er voldoende spreiding is van sport- en recreatievoorzieningen binnen onze gemeente. Verenigingen hebben tevens een maatschappelijke opgave om hun voorzieningen beschikbaar te stellen aan andere doelgroepen dan alleen de eigen leden.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • het faciliteren van topsport, semi- professionele- en amateursportverenigingen;
 • het realiseren van voldoende sport- en recreatievoorzieningen;
 • het bevorderen en versterken van de samenwerking tussen verenigingen;
 • het leggen van een verbinding tussen sport, integratie en participatie;
 • bijzondere aandacht voor jongerensport, ouderensport en het sporten van mensen met een beperking;
 • het inzetten van sport als middel om sociaal-maatschappelijke achterstanden te verkleinen.

Dierenwelzijn

Mens en dier zijn verbonden met elkaar.

Huisdieren vergroten de geestelijke en fysieke gezondheid en daardoor komen mensen minder in een sociaal isolement terecht. De verbinding tussen mens en dier zorgt voor een gelukkiger en gezonder leven en leidt tot een beperking van de zorgkosten. Het welzijn van dieren moet dan ook een plek krijgen in het dagelijks professioneel handelen van de gemeente.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • een gemeente die een grotere verantwoordelijkheid neemt voor het welzijn van dieren;
 • de komst van een centraal meldpunt dierenwelzijn;
 • het wegnemen van financiële belemmeringen bij minima in geval van noodzakelijke verzorgingskosten om dierenleed te voorkomen;
 • het aanpakken van het dwangmatig verzamelen en houden van dieren om eigen leegte op te vullen;
 • meer aandacht voor de volksgezondheid voor wat betreft de overdracht van ziekten van dier op mens, zoals o.a. de ziekte van Lyme en de Q- koorts.

Klimaat- en energiebeleid

Het klimaat verandert en geeft een opwarming van de aarde te zien. Op basis van het door Nederland getekende klimaatakkoord staat ook Tilburg voor een grote uitdaging hier invulling aan te geven.

Lokaal Tilburg staat voor een weloverwogen energiebeleid en volgt daarmee de landelijke lijnen in planning en termijnen, alsmede de richtlijnen van de REKS (Regionale verantwoordelijkheid van Energie en Klimaat Strategie).

Voor een weloverwogen energiebeleid en een goed huisvaderschap van de uit te geven gelden die hiermee gemoeid zullen zijn, is Lokaal Tilburg voorstander van het aanhouden van de landelijk afgesproken termijnen en planningen om deze doelen te realiseren.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • voorzichtig acteren bij nieuwe maatregelen op basis van het principe van haalbaarheid en betaalbaarheid;
 • het stimuleren van particuliere initiatieven betreffende energiebeleid;
 • het bieden van gelegenheid aan onze inwoners om te participeren, mee te denken en mee te kunnen beslissen in het doen van grote uitgaven in het energietransitie-traject;
 • het planten van bomen ter compensatie van de gebieden die aangewezen zijn voor de energieopwekking.

Milieu en natuur

Wij leven in een klein en dichtbevolkt land met veel bedrijvigheid en een groeiende bevolking. Het gevolg is een sterke verstedelijking en een steeds grotere druk op de openbare ruimte. In Tilburg en omgeving is dit niet anders en met name in onze binnenstad is in het verleden veel groen verdwenen om plaatst te maken voor stenen.

Onze inwoners voelen zich verontrust door deze ontwikkelingen. Willen wij onze stad niet onbewoonbaar maken dan zullen we samen innovatieve oplossingen moeten vinden betreffende het omgaan met hemelwater in de stad, met droogte en met hittestress. Echter, het realiseren van een prettige en schone leefomgeving door het terugdringen van milieuvervuiling heeft prioriteit.

Lokaal Tilburg kijkt graag positief en met gezond verstand naar de realiteit en benut de kracht van de samenwerking (poldermodel) op weg naar een leefbare samenleving. Onze stadsregionale parken bieden onze inwoners rust, ruimte en frisse lucht. Een goede balans is noodzakelijk voor deze recreatieve functies en derhalve is het noodzakelijk respectvol met de natuur om te gaan.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • het stellen van het algemeen belang boven het eigen belang en voor het gezamenlijk zoeken naar oplossingen;
 • het laten participeren van onze inwoners bij milieuproblematieken;
 • het zorgzaam omgaan met het unieke landschap in en rondom Tilburg;
 • het serieus vergroenen van de openbare ruimte in de binnenstad met een flinke variatie van bomen, struiken, perken en gras;
 • het keuzes maken op basis van ‘meten is weten’ bij milieumaatregelen.

Onderwijs

Tilburg is een onderwijsstad bij uitstek. Alle onderwijsniveaus zijn binnen Tilburg aanwezig; van ‘speciaal tot universitair’. Hierin heeft de gemeente een initiërende en stimulerende rol. Voor Lokaal Tilburg heeft iedere inwoner recht op – gepast – onderwijs. Een passende opleiding bij de behoeften van onze inwoners geeft kansen op de arbeidsmarkt, zorgt voor het welzijn, er bij te horen en er toe te doen. Gemeente, onderwijs en bedrijfsleven moeten met elkaar verbonden zijn om te zorgen dat iedereen aan de slag kan en gaat.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • het besteden van meer aandacht aan langdurig schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaters;
 • het zorgdragen voor voldoende en betaalbare huisvesting voor onze studenten, goed verspreid over de stad;
 • het beschikbaar zijn van voldoende stageplaatsen/werkgelegenheid tijdens en/of na de studie;
 • het zorgdragen voor een gevarieerd aanbod van banen aansluitend op de behoeften;
 • extra aandacht voor inwoners met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt, alsmede inwoners met een beperking, zodat door middel van scholing, opleiding en ondersteuning hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

Integratie, participatie en vluchtelingenbeleid

Het integratie- en participatiebeleid richt zich op beheersing van de Nederlandse taal en de kennis van de Nederlandse normen en waarden. Dit is een vereiste om de betrokkenheid en de saamhorigheid in de Tilburgse samenleving te bevorderen. Iedereen moet gelijke kansen krijgen, daarvoor is het noodzakelijke dat gemeente, kinderopvang, vroeg- en voor/naschoolse opvang, onderwijs en woningbouwcorporaties gezamenlijk optrekken. Het resultaat moet een aantrekkelijk studie- leef- werk- en woonklimaat voor iedereen zijn.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • het krachtig intensiveren van de samenwerking in de keten van opvang, onderwijs en huisvesting;
 • het van beide kanten investeren in de beheersing van de Nederlandse taal en de toepassing van de Nederlandse normen en waarden;
 • voldoende ruimte voor de opvang van vluchtelingen met een verblijfstatus;
 • het zoveel als mogelijk integreren van vluchtelingen in onze samenleving;
 • het zo snel mogelijk begeleiden van uitgeprocedeerde vluchtelingen naar het land van herkomst.

Armoedebeleid

Het armoedebeleid biedt kwetsbare inwoners ondersteuning om te blijven participeren in de samenleving. Dit kan op verschillende manieren, zowel actief door het hebben van een baan als door
het verrichten van maatschappelijk werk. We moeten ervoor zorgen dat het welbevinden en welzijn van iedereen is geborgd. Dat past binnen het gezond en gelukkig zijn. We ondersteunen onze minima met diverse regelingen zodat ze niet tussen de wal en het schip vallen.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • het door de gemeente optimaal inzetten en benutten van de armoederegelingen;
 • het principe dat iedereen die kan werken ook moet werken, passend binnen zijn/haar mogelijkheden;
 • het treffen van alle mogelijke preventieve maatregelen om te voorkomen dat inwoners in de armoede terecht komen;
 • het stimuleren van vrijwilligerswerk, mits dit niet ten koste gaat van arbeidsplaatsen;
 • het tegengaan van misbruik van uitkeringen door toepassing van wetgeving.

Cultuur, vrije tijd en evenementen

Tilburg identificeert zich als cultuurstad met vele cultuuruitingen. Kunst en cultuur zijn verweven in onze stad van ‘makers’ en zijn een middel om onze inwoners ontspanning te bieden en gelukkig te laten zijn. Het is van belang dat er een breed aanbod is voor alle groepen in de Tilburgse samenleving.

Laagdrempeligheid en betaalbaarheid zijn randvoorwaarden om kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken. We moeten onze amateurgezelschappen blijven koesteren die onze stad bruisend maken. We richten ons niet alleen op de traditionele kunstvormen, maar investeren ook in moderne en innovatieve kunstvormen.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • het behoud van monumenten, stads- en dorpsgezichten, omdat deze van belang zijn voor de uitstraling, de identiteit en culturele waarden;
 • subsidiëring die gericht is op de ontplooiing van de makers in de stad;
 • het financieel toegankelijk maken van de podia voor de verschillende opleidingen in de kunst- en cultuursector, maar ook voor de vele amateurgezelschappen;
 • het behouden en koesteren van de vele jaarlijkse evenementen die voor een grote toeristische aantrekkingskracht zorgen;
 • het veel sterker promoten van beeldbepalende evenementen.

Verkeer en vervoer

De kwaliteit van onze infrastructuur en de goede bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn essentieel voor de aantrekkelijkheid van onze binnenstad, wijken en dorpen.

We blijven investeren in wegen, voet- en fietspaden en het openbaar groen, maar ook in de verschillende parkeer– en vervoersvoorzieningen. We zorgen voor voldoende parkeerfaciliteiten en zullen samen een evenwicht moeten vinden tussen de aantrekkelijkheid van onze binnenstad en het al dan niet weren van het autoverkeer.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • investeringen in wegen en groen op basis van een adequaat kwaliteits- en onderhoudsniveau;
 • voldoende elektrische oplaadpunten voor auto’s die in de toekomst aanwezig moeten zijn
 • aandacht voor moderne vervoersstromen zoals elektrisch busvervoer;
 • een goede bereikbaarheid die essentieel is voor de lokale economie;
 • een goede afstemming en parallelle ontwikkeling van de hele transformatie van de binnenstad, wat betreft de toegankelijkheid en bereikbaarheid;
 • het blijven investeren in goede straatverlichting en betrouwbare verkeersroutes om de leefomgeving veilig te houden voor jong en oud.

Veiligheid

Tilburg heeft een gedegen veiligheidsbeleid waarin stevig wordt samengewerkt met gemeentelijke en sociaal maatschappelijk organisaties (veiligheidshuizen). We willen een veilige stad zijn waar mensen gezond en gelukkig zijn en waarin zij zich vrij kunnen bewegen.

Dat doen we door de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners en bezoekers te vergroten. Ook zet de gemeente in op een goede organisatie tegen de ondermijning. Wij willen veilige buurten en wijken waarbij iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid draagt. Dat mag er niet toe leiden dat mensen zich niet gehoord voelen of dat mensen in de war raken met als gevolg dat zij zichzelf of anderen schade toebrengen.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • het leggen van een goede verbinding tussen de zorg- en veiligheidsprofessionals om de sociale veiligheid te borgen;
 • meer aandacht voor preventie, vroeg signaleren van problemen en gedragsbeïnvloeding;
 • de noodzaak van voldoende voorlichting op scholen over het gevaar van drugs- en alcoholgebruik;
 • voldoende aandacht voor de aanpak, begeleiding en coaching van jonge criminelen om recidief gedrag te voorkomen;
 • het verminderen van de bureaucratie door een reductie van het aantal regels en procedures, het aanpakken van hufterig gedrag en het handhaven van sancties.

Wonen

We zetten in op een toekomstbestendige ontwikkeling van voldoende diversiteit aan geschikte woningen, waar mensen gezond en gelukkig kunnen zijn.

Bouwen naar behoeften voor alle doelgroepen is essentieel voor een leefbare gemeente. Voor onze ouderen is huisvesting gebaseerd op duurzame levensbestendigheid en een combinatie van zorg en wonen. Voor onze jongeren en starters op de arbeidsmarkt bevorderen wij betaalbare woningen. Ellenlange procedures behoren tot het verleden en we willen te maken hebben met steeds minder regels.

De invoering van de Omgevingswet gaat gepaard met een maximale zeggenschap van onze inwoners.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • het op peil houden van het aantal sociale huurwoningen;
 • geen hoogbouw in Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel en tevens het niet volbouwen van deze kernen zodat zij hun eigen identiteit behouden;
 • het tijdig, eerlijk en transparant informeren van onze inwoners over de planvorming in hun eigen leef- en woonomgeving;
 • reductie van regels en beperking van procedures met zeggenschap van onze inwoners over de ontwikkeling en realisatie van woningbouwplannen;
 • een medeverantwoordelijkheid van de werkgever voor fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten volgens de wettelijke regels;
 • diversiteit aan sociale woningbouw en koopwoningen in de wijken;
 • spreiding van maatschappelijk gevoelige voorzieningen over de stad.

Leefbaarheid

De woon- en leefomgeving van onze inwoners wordt toekomstgericht ontwikkeld door vroegtijdig de dorps- en wijkraden en andere betrokkenen bij de ontwikkeling en realisatie te betrekken en invloed te geven. Belangrijk is dat het karakter van de stad en de eigen identiteiten van Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel niet verloren mogen gaan.

In de fysieke leefomgeving moet gezorgd worden voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod aan woningen. We zorgen voor een prettige en veilige leefomgeving met een gekwalificeerd aanbod van voorzieningen.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • een bruisende binnenstad die de huiskamer van de stad is;
 • een breed gevarieerd winkelaanbod met passende evenementen waardoor bezoekers hier langer verblijven;
 • het behoud van beeldbepalende elementen;
 • een evenwichtige ontwikkeling tussen ‘stenen, groen en water’ (grijs-groen-blauw);
 • wijken waar het schoon, heel en veilig is.

Bestuur

Grote veranderingen in de samenleving leiden tot mondige burgers die direct betrokken willen zijn en invloed willen uitoefenen op al datgene dat in hun omgeving plaatsvindt. Dat brengt een wendbare en flexibele overheid met zich mee die snel kan schakelen en goed inspeelt op de wensen en behoeften van onze inwoners en bedrijven. Samen met de stad zaken realiseren die breed gedragen worden.

Dit vraagt een gemeentelijke organisatie die ruimte geeft, zichtbaar is in wijken en dorpen en makkelijk aanspreekbaar moet zijn. De organisatie informeert onze inwoners tijdig, duidelijk en eerlijk over plannen en besluiten, zowel digitaal als fysiek. Helder communiceren over wat wel en niet kan, omdat wij samen verantwoordelijk zijn voor een leefbaar Tilburg.

Lokaal Tilburg staat voor:

 • inwonersparticipatie als uitgangspunt van/voor het gemeentelijk handelen;
 • het plaatsen van de Raad in de juiste positie door deze tijdig en volledig te betrekken bij gemeentelijk besluitvormingen;
 • het stimuleren en honoreren van particuliere initiatieven en denken in kansen
 • een gemeentelijke overheid die terughoudend moet zijn met betrekking tot commerciële activiteiten;
 • een veranderende gemeentelijke organisatie van minder sturend en toetsend naar een organisatie die meer ondersteund is en medewerking verleent;
 • een College dat de inwoners betrekt bij het opstellen van de gemeentelijke begroting die verantwoord, compact en helder moet zijn.

Lokaal Tilburg is ambitieus

Wij durven de uitdaging aan te gaan om anders politiek te bedrijven, open en eerlijk. Op basis van respect voor elkaar de samenwerking aangaan om onze stad sterker te maken en verbindingen te leggen. Onze ambitie is er te zijn voor alle inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel, waarbij invloed en inbreng c.q. participatie van alle inwoners centraal staat.

JoUw invloed en betrokkenheid centraal!

Het Partijprogramma van Lokaal Tilburg is definitief vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering op 13 juli 2020

Dank u voor het delen!