Het parkeerbeleid van de gemeente is al langere tijd bron van discussie. Recent voorbeeld hiervan is de wijze waarop bewoners in de binnenstad geconfronteerd zijn met een tariefsverhoging van maar liefst 38,8% !

Op 12 december 2023 werd door “Parkeerservice Tilburg/P1 On Street” per mail een factuur gestuurd voor de “verlenging van uw parkeerproduct”. Op de factuur is zonder aankondiging vooraf de abonnementsprijs voor bewoners in de Spoorzone verhoogd van 49 naar 68 euro. Ook in het begeleidend schrijven wordt nergens over deze prijsverhoging gesproken. Op 20 december volgde als nog een mail van het ‘digitaal Parkeerloket Tilburg’ met een uitleg voor de prijsstijging.

Begrijpelijk dat dit veel vragen en irritaties oproept bij de betrokken bewoners. De in onze ogen klantonvriendelijke wijze van communiceren en de forse prijsstijging zijn redenen voor Lokaal Tilburg om uitleg te vragen.

1. Hoe ziet het College deze wijze van communiceren over de prijsstijging parkeertarieven?

2. Wie is verantwoordelijk voor deze miscommunicatie, zeker ook vanwege de verschillende namen die de afzender in deze mails gebruikt (“Parkeer.NL”, “Digtaal parkeerloket Tilburg”, “Parkeerservice Tilburg”, “P1 On Street”)?

3. Welke relatie ligt er tussen de nieuwe nota Parkeernormen 2023 en deze prijsstijging?

4. Bewoners met een abonnement voor de Zwijsengarage zijn (terecht) verontwaardigd aangezien er nauwelijks sprake kan zijn van “inflatiecorrectie” deze abonnementen zijn nog geen jaar oud. Bovendien is recent het normale parkeertarief juist flink goedkoper geworden. Is hier soms sprake van ‘graaiflatie’? Zo neen, hoe ziet u dan deze inflatiecorrectie?

5. Betreft de prijsstijging van 38,8% alle parkeerabonnementen in de gemeentelijke garages? Zo neen, graag specificeren….

6. Deelt u de mening van Lokaal Tilburg dat binnen een jaar een prijsverhoging van 38,8 % voor een abonnement Zwijsengarage niet te verkopen is aan de bewoners Spoorzone?

7. Bent u bereid deze tariefsverhoging te heroverwegen en een klantvriendelijkere oplossing voor de bewoners Spoorzone te faciliteren?

8. Ook in de Spoorzone wonen mensen in sociale huurwoningen met een smalle beurs, die wel afhankelijk zijn van eigen auto op pantoffelafstand, maar 68 euro per maand niet kunnen betalen. OV en deelauto zijn voor deze inwoners geen serieus alternatief. Wat gaat het College voor deze Tilburgers doen zodat hun levenskwaliteit niet verminderd, mede vanwege het niet meer kunnen betalen van dit soort parkeertarieven?

9. Bewoners in bijvoorbeeld de Clarissenhof overwegen de binnenstad te verlaten omdat het onbetaalbaar wordt met een eigen auto in het centrum te wonen. Moet de gedwongen mobiliteitskeuze van inwoners bepalend worden voor de keuze het centrum vaarwel te zeggen (Denk hierbij bijvoorbeeld aan mindervalide senioren die zonder auto al snel in een sociaal isolement komen)?

We verwachten de antwoorden binnen 4 weken te ontvangen, dus wordt vervolgd!

Dank u voor het delen!