Op maandag 6 en donderdag 9 november werd de Programmabegroting voor 2024 behandeld. Volgens een meerderheid in de raad is dit de belangrijkste vergadering van het jaar, zo bleek toen de vraag gesteld werd in een test-stemming.

Lokaal Tilburg heeft deze keer 8 moties ingediend en mooie resultaten behaald.

Een toegankelijk Tilburg moet een recht zijn

We hebben een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen om de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een visuele of fysieke beperking meer structureel te bewaken. De wenselijkheid en noodzaak daarvan werden pijnlijk duidelijk toen raadsleden op 2 oktober eerst met een blindenstok en daarna een rolstoel mochten proberen vanuit het stadhuis naar de stadswinkel aan de overkant te gaan.

Slechts met ervaringsdeskundigen en begeleiders van bijvoorbeeld Toegankelijk Tilburg lukte dat, met moeite. Duidelijk werd dat inwoners met een visuele of fysieke beperking grote of zelfs onoverkomelijke problemen ondervinden om het zelf te kunnen. In de motie wijzen we op het feit dat in het akkoord “Meer voor elkaar 2022-2026” van de gemeente Tilburg wordt gesproken over een gemeente met gelijke kansen voor iedereen. We vinden dat dit ook betekent dat mensen met een visuele of fysieke beperking moeten kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Desondanks blijkt dat bij de bouw en aanleg van infrastructuur in Tilburg vaak niet wordt overlegd met belangenorganisaties voor mensen met een beperking. Hierdoor worden er regelmatig fouten gemaakt die de toegankelijkheid van de openbare ruimte belemmeren. Dat kan worden voorkomen door op tijd, en niet pas achteraf, de belangenorganisaties bij de planning en de uitvoering te betrekken. De motie roept daartoe op. Ook wil de raad op de hoogte worden gehouden van de uitvoering van de motie.

Deze motie werd aangenomen met een meerderheid van 37 stemmen!

Topprioriteit aanpak hufterig verkeersgedrag

We zijn bezorgd over het hufterig verkeersgedrag in de stad. Recente cijfers laten zien dat er veel te hard gereden wordt, dat er veel hinder is van verkeerslawaai en dat er veel verkeersdoden vallen als gevolg van asociaal rijgedrag. Daarom dragen we het college op om samen met politie, handhaving en het Openbaar Ministerie topprioriteit te geven aan de aanpak van hufterig verkeersgedrag, met name in de avonduren. Dit om de pakkans te vergroten en de overlast te verminderen. (Link)

Deze motie is aangenomen!

Leesdossier Toegang Dyslexie: een papieren labyrint

Voor kinderen tot 13 jaar bij wie ernstige dyslexie wordt vermoed, bestaat de mogelijkheid tot extra zorgbegeleiding. De school vraagt die aan bij Toegang Dyslexie. Die aanvraag, het “leesdossier”, is volgens de scholen onnodig uitgebreid, met vaak 20 uur werk om die in te vullen. En dan nog is het vaak niet genoeg en krijgen de scholen extra vragen om het nog duidelijker te maken. Het is een duidelijk voorbeeld van overdreven administratieve rompslomp.

De toch al uitgebreid ingevulde aanvragen kunnen soms coulanter behandeld worden, met vertrouwen dat de onderwijskrachten die aanvraag integer ingevuld zullen hebben. De werkdruk van leerkrachten is al hoog genoeg. Tegelijkertijd moet gewaarborgd blijven dat kinderen met het vermoeden van ernstige dyslexie passende hulp krijgen.

Met onze motie hebben we het college opgedragen om in overleg met de basisscholen en Toegang Dyslexie een vereenvoudigde versie van het leesdossier te bedenken. Deze vereenvoudigde versie moet de administratieve rompslomp verminderen en ervoor zorgen dat ook dyslectische kinderen met het vermoeden van ernstige dyslexie passende hulp krijgen. (Link)

Deze motie werd door de gehele raad, dus unaniem aangenomen.

Impasse De Rauwbraken doorbreken

Strandbad Rauwbraken is een populaire plek voor inwoners van Tilburg en Berkel-Enschot. Het is het enige openbare natuurbad in de gemeente en er is een groot tekort aan zwemwater in de openlucht. De huidige ondernemers hebben sinds 2017 het strandbad succesvol overgenomen en zijn bereid om te investeren in een ambitieus plan om het strandbad en de horeca faciliteiten te verbeteren.

Ondertussen is er een impasse ontstaan rondom de toekomst van het strandbad. De gesprekken tussen de gemeente en de ondernemers lopen al lange tijd en er is nog geen oplossing gevonden. Wij hebben het college opgeroepen om te zoeken naar een kansrijke oplossing voor alle partijen. We willen dat het strandbad in de toekomst blijft bestaan, zodat inwoners van Tilburg en Berkel-Enschot ook in de zomer kunnen zwemmen en recreëren. (Link)

Deze motie werd overgenomen door het College en hoefde daarom niet in stemming te worden gebracht.

Tilburg strijdt voor schoon oppervlaktewater

We zijn bezorgd over de kwaliteit van het water in de stad. Nederland voldoet niet aan de Europese richtlijnen voor de waterkwaliteit. Dit betekent dat het water niet schoon genoeg is voor mens en natuur.

De gemeente Tilburg is verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen voor waterzuiveringsinstallaties. De provincie volgt de kwaliteit van het grondwater, de waterschappen zijn verantwoordelijk voor de regionale wateren en Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het Wilhelminakanaal. Daarbij komt, dat een onderzoek naar de vervanging van Sluis II in het Wilhelminakanaal heeft aangetoond dat het kanaalwater zich vermengt met het grondwater. Dit kan leiden tot vervuiling van het grondwater en het oppervlaktewater.

We roepen met deze motie het college op om in gesprek te gaan met de waterschappen en de Omgevingsdienst om de waterkwaliteit in Tilburg te verbeteren. We willen jaarlijks worden geïnformeerd over de genomen stappen en bereikte resultaten. (Link)

Deze motie werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Aanpak leegstand en nu de uitvoering voorop

Er zijn in Tilburg veel huizen die leeg staan. In oktober 2023 zijn er ongeveer 2000 huizen leeg, waarvan 600 al meer dan een jaar. We vinden dat het niet moet kunnen dat er mensen zijn die geen woning hebben, terwijl er huizen leeg staan. De gemeente Tilburg heeft in 2016 besloten om de leegstandsverordening niet meer in te zetten. Dit was omdat er niet genoeg ambtenaren waren om de verordening te handhaven.

Sindsdien zijn er veel moties ingediend door de gemeenteraad om de leegstand aan te pakken, maar dit heeft nog niet tot veel resultaat geleid.

Daarom willen we dat het college de leegstand aanpakt. We willen concrete plannen zien en we willen dat deze ook worden uitgevoerd. We willen elk half jaar weten hoe het met de aanpak van de leegstand gaat. (Link)

Deze motie hebben we aangehouden; dat betekent dat deze niet in stemming is gebracht, maar wordt bewaard voor een ander moment.

Stedelijk Ontwikkelfonds revitalisering bedrijventerreinen

We willen dat de gemeente een revolverend fonds opricht om de revitalisering van (binnenstedelijke) bedrijventerreinen te versnellen. Een revolverend fonds is een pot met geld die gebruikt kan worden om investeringen te doen. Het geld wordt weer teruggestort in het fonds als de investeringen zijn terugverdiend.

We hebben het College gevraagd om uiterlijk in het tweede kwartaal van 2024 een onderzoek te presenteren naar de mogelijkheden voor een revolverend fonds. In dit onderzoek moet ook worden berekend wat de organisatorische en financiële gevolgen van een dergelijk fonds zijn. (Link)

Deze motie is met ruime meerderheid aangenomen.

Beter faciliteren parkeerbehoefte binnenstadbewoners

In het centrum van Tilburg is het moeilijk om een parkeervergunning te krijgen. Ook het aantal aanvragen voor parkeervergunningen in het centrum blijft stijgen. Dit is een probleem voor binnenstadbewoners, met name ouderen. Zij kunnen niet op pantoffelafstand parkeren tegen een betaalbaar tarief. Dit beperkt hun mobiliteit en kan leiden tot isolement. Het openbaar vervoer en deelauto’s zijn geen serieus alternatief. Het toegezegde transferium voor de binnenstad is nog niet beschikbaar en zal nog jaren op zich laten wachten. Daarnaast bezet de gemeentelijke autovloot kostbare parkeerplekken in het centrum, ook in het weekend. De Zwijsengarage is nog onbekend en onderbezet.

We hebben het College gevraagd om de problemen bij het bewoners parkeren in het centrum te doorbreken, door de parkeercapaciteit sneller groter te maken, zonder de parkeercapaciteit en reisbeleving voor bezoekers te verminderen. (Link)

Deze motie hebben we ingetrokken omdat wethouder Grashoff inmiddels al bezig is met de uitvoering hiervan.

Dank u voor het delen!