Deze vragen hebben we samen met D66 ingediend.

De bewoners van de Nieuwe Bosscheweg hebben te kennen gegeven al lange tijd met een onveilig gevoel de straat op te gaan. Zeer regelmatig worden snelheden grof overtreden, wordt er door rood gereden, wordt er gevaarlijk rijgedrag vertoond of gebeuren er (vooralsnog gelukkig geen dodelijke) ongelukken. Een afvaardiging van de bewoners heeft hierover contact gezocht met D66 Tilburg en Lokaal Tilburg.

Het college wordt verzocht de volgende vraag/ vragen schriftelijk te beantwoorden:

 • Is het college op de hoogte van de onveilige verkeerssituatie aan de Nieuwe Bosscheweg?
 • Is er gemeten en gemonitord of het verwijderen van de flitspalen (in 2012) tot extra overlast en/of snelheidsovertredingen zorg(d)en?
 • Is het aantal snelheidsovertredingen tijdens de aanwezigheid van flitspalen, na het verwijderen van de palen gelijk gebleven of was hierin verandering te zien?
  • In geval van verandering; was hier sprake van een stijging van het aantal overtredingen?
   Is hierop gehandeld door gemeente, politie en handhaving en zo ja, hoe?
  • Zijn er gesprekken geweest met Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie over het toevoegen van extra vaste flitskasten in Tilburg, of is er gesproken over het treffen van andere vertragende maatregelen?
  • Hoe verlopen de gesprekken met betrekking tot het verkrijgen van een extra flexibele flitskast?
  • In antwoord op de informatieve vragen van Lokaal Tilburg van 18 september jl. lezen wij dat op dit moment in Tilburg nog 9 vaste flitspalen staan, in het overzicht van de provincie op de site CJIB staan in 2022 echter nog 15 vaste flitspalen ( nrs; 3026 t/m. 3029, 3074, 3122, 3123, 3494, 3495, 3700, 3701, 3705, 3706, 4908 en 4909 ). Welke 6 flitspalen zijn sindsdien vervallen?
  • In een persbericht van “Politie & Justitie” op NOS Nieuws 16 september jl. met als titel “Komende jaren nieuwe flitspalen op nieuwe plekken” lezen wij dat het aantal vaste flitspalen weer wordt uitgebreid. In dit artikel wordt ook onze wethouder Rik Grashoff geciteerd. Volgens hem wordt er regelmatig veel harder gereden dan toegestaan; “…daar willen wij absoluut van af en een flitspaal is daarvoor een goed middel”. Is de Nieuwe Bosscheweg ook in beeld voor een nieuwe flitspaal of andere maatregelen (zoals drempels)? Zo nee, waarom niet?
 • Zijn er onderzoeken geweest naar welk effect de herontwikkeling van de Spoorlaan/Cityring heeft gehad op de Nieuwe Bosscheweg als ontsluitingsweg van het centrum richting de Ringbaan en snelweg, en wat waren hiervan de resultaten?
 • Is er berekend hoeveel extra verkeer de Nieuwe Bosscheweg als ontsluiting zal gaan gebruiken met het stijgend aantal woningen in het centrum?
  Past dat binnen de huidige inrichting?
 • Op Pagina 11 van de Verkeersveiligheidsagenda 2023 staat: “Burgers en de belangenorganisaties die hen vertegenwoordigen zijn van onschatbare waarde voor het identificeren van risicovolle locaties. Zij kennen hun straat en buurt vaak op hun duimpje, en weten precies waar je als voetganger of fietsers tegenaan loopt. En we nodigen bewoners uit om gevaarlijke situaties te melden. We toetsen elke melding, maar kunnen niet overal maatregelen treffen.”
  • Is het college bereid om met de bewoners in gesprek te gaan om zo eventueel tot maatregelen te komen die passend zijn bij deze situatie?
 • Op pagina 10 van de Verkeersveiligheidsagenda 2023 zegt u het volgende: “Voorkomen is beter dan genezen. Daarom richten we ons niet alleen op locaties waar ongevallen zijn gebeurd (reactief), maar ook op locaties waar het risico op ongevallen hoog is, ook als er nog geen of weinig ongevallen zijn gebeurd (proactief).”
 • Bij de toelichting vindt u een aantal recente foto’s van ongelukken waarbij geen ernstige gewonden (of doden) zijn gevallen en we dus nog pro actief kunnen ingrijpen. Is het college bereid een uitgebreide snelheidsmeting te doen, ook ’s nachts, zodat we de op basis van de data proactief kunnen ingrijpen?
Dank u voor het delen!