Nadeelcompensatie voor ondernemers. In het kort houdt dat in, dat wanneer een ondernemer financieel benadeeld wordt, doordat gedurende een periode gewerkt wordt aan de weg zodat zijn zaak slechter bereikbaar is, deze ondernemer hiervoor gecompenseerd kan worden door de gemeente.

Sinds 18 juli 2022 is de Algemene Verordening Nadeelcompensatie van kracht, waarin is geregeld hoe en voor welk bedrag en welke schade ondernemers kunnen worden gecompenseerd, indien zij schade lijden door werkzaamheden in de omgeving. Voor het in werking treden van deze verordening was er geen beleid en werden er alleen ongeschreven regels toegepast.

Toen bij Lokaal Tilburg aan de bel werd getrokken door ondernemers, die hierdoor in de knel zijn geraakt, hebben we hierover vragen gesteld aan het College. Dat was in juni 2023. Begin september hebben we antwoorden gekregen, waarin ook enkele toezeggingen.

  • Schade die vóór 18 juli 2022 is ontstaan, wordt niet behandeld volgens de verordening, maar volgens de ‘gedragslijn’ (lees: ongeschreven regels) die gebruikelijk was. Geen compensatie als het verlies minder is dan 2% (bagateldrempel) en schadebedrag minus 20% vanwege ‘ondernemersrisico’.
  • Het ijkmoment om schade vast te stellen is het moment dat de werkzaamheden zijn begonnen.
  • Bij een verzoek om nadeelcompensatie wordt altijd telefonisch contact opgenomen met de ondernemer. Er wordt ook besproken hoe de schade zoveel mogelijk beperkt kan worden.
  • Er wordt altijd individueel maatwerk toegepast. Ook als de werkzaamheden een langere periode betreft.
  • Er zit een tegenstrijdigheid in de antwoorden: bij antwoord 1 lezen we dat er 20% ondernemersrisico wordt afgetrokken van het schadebedrag. Bij antwoord 5 lezen we dat ondernemers 90% vergoed krijgen. Uiteraard vragen we hier verder op door!
  • De informatie over schade en nadeelcompensatie op de website van de gemeente zal worden verbeterd.

Vraag 1
Op welke manier wordt omgegaan met schade die vóór deze datum (18 juli 2022) is ontstaan?

Antwoord 1
Schade die vóór de datum van inwerkingtreding van deze Verordening is ontstaan, wordt behandeld volgens de vaste gedragslijn die wij (de gemeente) voorheen hanteerden. Die gedragslijn komt overeen met de werkwijze die is vastgelegd in de verordening, met uitzondering van de invulling van het normaal maatschappelijk risico / normaal ondernemersrisico. Hiervoor gold voorheen een bagateldrempel van 2% van de voorafgaande referentiebrutowinst en een korting van 20% op het schadebedrag.

Met ‘referentiebrutowinst wordt bedoeld: de brutowinst die de onderneming had in een bepaalde periode voorafgaand aan de schadeveroorzakende werkzaamheden.

Vraag 2
Hoe wordt omgegaan met schade door werkzaamheden die vóór de inwerkingtreding zijn begonnen en pas ná de inwerkingtreding zijn afgerond? Valt deze schade wel of niet onder de reikwijdte van de verordening?

Antwoord 2
Als de schadeveroorzakende werkzaamheden zijn begonnen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de verordening maar pas erna zijn afgerond is de verordening niet van toepassing. Het ijkmoment is de aanvangsdatum van de schadeoorzaak. Bij feitelijke werkzaamheden is dat de eerste dag van het
project.

Vraag 3
Hoe wordt omgegaan met de ondernemer zelf, die met schade aanklopt bij de gemeente? Worden er gesprekken gevoerd?

Antwoord 3
Een verzoek om nadeelcompensatie is in de meeste gevallen niet het eerste contactmoment tussen de gemeente en de ondernemer. In de regel heeft de ondernemer voorafgaand aan het verzoek al contact gehad met de projectleider die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de werkzaamheden of met de betrokken vak afdeling. Tijdens deze contacten kan besproken worden of het haalbaar is om praktische maatregelen te nemen om de onderneming tijdens de werkzaamheden voor klanten zo goed mogelijk bereikbaar te houden.

Dit laat onverlet dat langdurige werkzaamheden vaak leiden tot tijdelijke omzetderving. Hiervoor kan de ondernemer een verzoek om nadeelcompensatie indienen. De behandelend jurist neemt na het indienen van het verzoek telefonisch contact op met de ondernemer om de situatie te bespreken en de verdere procedure uit te leggen. Op die manier kan ook worden vastgesteld of de ondernemer behoefte heeft aan een voorschot. Als de werkzaamheden nog niet zijn afgerond neemt de jurist contact op met de betrokken projectleider of medewerker van de vak afdeling om te bezien of er alsnog praktische maatregelen kunnen worden genomen om de bereikbaarheid van de onderneming te verbeteren.

Na een eerste screening stuurt de jurist het verzoek door naar een extern onafhankelijk adviseur (SAOZ). Deze adviseur organiseert vervolgens een hoorzitting om zich een goed beeld van de situatie te vormen. Deze hoorzitting vindt in de regel plaats op locatie bij de ondernemer.

Vraag 4
Wordt er maatwerk toegepast?

Antwoord 4
Maatwerk leveren gebeurt in de eerste plaats door de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de werkzaamheden. Zij kunnen, waar mogelijk, in overleg met de betrokken ondernemer praktische maatregelen nemen om de onderneming tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk bereikbaar te houden.

Bij de juridische beoordeling van een nadeelcompensatieverzoek is altijd sprake van maatwerk. Zo is bij het bepalen van de hoogte van de toegangsdrempel van belang om vast te stellen of de schadeveroorzakende werkzaamheden als een normale maatschappelijke ontwikkeling kunnen worden gezien of niet. Ook houden we bij het bepalen van de referentieperiode rekening met de omzetontwikkeling van de onderneming in de periode voorafgaand aan de werkzaamheden.

  • De toegangsdrempel is het minimale verlies aan brutowinst om in aanmerking te komen voor nadeelcompensatie.
  • De referentieperiode is de periode voor de schadeveroorzakende werkzaamheden waarmee de omzetcijfers worden vergeleken.

Daarnaast bekijken we in hoeverre andere factoren van invloed zijn geweest op de omzetten. Dit verschilt per branche en per onderneming. De verordening biedt de mogelijkheid om in bijzondere gevallen de toegangsdrempel bij te stellen. Dit kan bijvoorbeeld na verloop van tijd aan de orde zijn als een ondernemer meerdere jaren slecht bereikbaar is. Tot slot kan aan ondernemers een voorschot worden verstrekt. Het bovenstaande maakt het mogelijk om elk individueel geval op zijn merites te beoordelen, kortom: om maatwerk te leveren.

Vraag 5
Wordt ook samen met de ondernemer gekeken naar de werkelijke schade die is geleden?

Antwoord 5
Bij een nadeelcompensatieverzoek wordt altijd gekeken naar de werkelijk geleden schade, maar dat betekent niet dat een ondernemer de gehele schade vergoed krijgt. Een deel van de schade blijft altijd voor rekening van de ondernemer. Dit wordt het normaal ondernemersrisico genoemd. Tilburg heeft ten opzichte van andere gemeenten en de rijksoverheid een ruimhartige regeling waarbij 90% van de geleden schade wordt vergoed.

Vraag 6
De informatie over schade en nadeelcompensatie op de website van de gemeente (www.tilburg.nl/contact/klacht-schade-of-bezwaar) is erg summier, afstandelijk en weinig concreet. Is het college bereid om hier een betere toelichting te geven in duidelijke taal en ondernemers en inwoners hier helder en toegankelijk te informeren?

Antwoord 6
Ja. Wij zullen op korte termijn bekijken hoe deze tekst kan worden verduidelijkt.

Vraag 7
Is het college bereid ondernemers die in een vergelijkbare situatie zitten zoals beschreven in de toelichting, actief te benaderen en hen te compenseren voor geleden schade, waarbij altijd maatwerk wordt toegepast? (Zeker waar het gaat om schade van vóór de verordening.)

Antwoord 7
In veel gevallen worden ondernemers door de betrokken projectleider of medewerker nu al actief gewezen op de mogelijkheid om een verzoek om nadeelcompensatie in te dienen. Ook is dit bij verschillende infrastructurele projecten gecommuniceerd via bewonersbrieven en inloopsessies. Wij zullen op korte termijn bekijken op welke wijze wij ervoor kunnen zorgen dat ondernemers hierover structureel worden geïnformeerd. Het ligt overigens wel op de weg van de ondernemer om vervolgens een verzoek om nadeelcompensatie in te dienen bij de gemeente. Ten aanzien van uw vraag over maatwerk verwijzen wij naar het antwoord onder vraag 4.

Dank u voor het delen!