Met een rubberen kabelgoot kun je een kabel over de stoep leggen, zonder dat voetgangers erover kunnen struikelen. - Foto: Armand Hermans

Steeds meer inwoners zijn bereid zonnepanelen te plaatsen als bijdrage aan de energietransitie, dit wordt door de overheid ook actief gestimuleerd. Ook inwoners met zonnepanelen op een rijtjeshuis willen hun investering in deze zonnepanelen zo efficiënt mogelijk benutten. Het opladen van je elektrische auto met eigen stroom is aanzienlijk goedkoper (gratis) dan opladen bij publieke (commerciële) laadpalen.

Bij de aanschaf van een elektrische auto is ook het kostenaspect een belangrijke factor. Het zelf kunnen laden van je auto, met stroom van je eigen zonnepanelen, geeft een grote besparing in de verbruikskosten. Aangezien het op dit moment zelfs goedkoper is om met een benzineauto te rijden dan met een elektrische  (verbruikscijfers ANWB), kan het zelf kunnen laden een doorslaggevende factor zijn bij de keuze van een nieuwe auto.

Toch werd een inwoner onlangs een vergunning geweigerd voor het aanleggen van een kabelgoot in de stoep, teneinde met zijn eigen zonnepanelen zijn elektrische auto op te laden. Daarom hebben we als Lokaal Tilburg hier vragen over gesteld.

 1. • Deelt het College de mening van Lokaal Tilburg dat wij als gemeente ook inwoners met een elektrische auto moeten faciliteren die deze willen opladen met stroom die afkomstig is van hun eigen zonnepanelen, nota bene vaak overcapaciteit die onbenut blijft en vrijwel niets meer oplevert. Ook inwoners die gewoon in een “rijtjeshuis” wonen zonder garage en/of eigen oprit gefaciliteerd moeten worden deze eigen opgewekte stroom zo efficiënt mogelijk te benutten?
 2. • Andere gemeenten, ook binnen onze eigen regio Hart van Brabant, faciliteren deze inwoners met zgn. kabelgoottegels (zie afbeelding) die ervoor zorgen de laadkabel op een verantwoorde wijze naar de woning te geleiden. Waarom werkt Tilburg hier niet aan mee? Is er geen sprake van willekeur als de ene gemeente wel faciliteert en de andere gemeente niet?
 3. • Beseft de gemeente dat er al jarenlang op vrij grote schaal kabels over het trottoir worden gelegd binnen onze gemeente voor stroomvoorziening bij caravans,
  verkoopwagens, poetsbeurten van de auto etc. Wat voor beleid wordt hierbij dan gehanteerd?
 4. • Recent is een aanvraag voor de aanleg van een kabelgoot voor het gebruiken van een laadkabel voor de eigen woning namens de gemeente door “Elektrisch
  Vervoer” geweigerd. Betreft “Elektrisch Vervoer” een eigen afdeling binnen de gemeente Tilburg of een externe partij die opereert namens de gemeente?
 5. Zijn er met de commerciële partijen die zorgdragen voor de openbare laadpalen infrastructuur binnen Tilburg wellicht speciale afspraken gemaakt hoe te handelen bij particuliere initiatieven die concurrerend zouden kunnen zijn voor de partijen? Zo ja, welke afspraken?
 6. • De argumenten (kosten, aansprakelijkheid, energiewetgeving etc.) om de aanvraag te weigeren zijn op zijn zachts gezegd discutabel. Is hier geen sprake van willekeur binnen onze regio en provincie?
 7. • Is het College bereid, zeker gezien de positieve ervaringen in andere gemeenten, alsnog medewerking te verlenen bij de aanleg van kabelgoten voor laadkabels waardoor de opbrengsten van particuliere zonnepanelen zo efficiënt mogelijk benut kunnen worden?

De antwoorden

De beantwoording kregen we begin december 2022.

Antwoord 1

Wij delen de mening dat elektrisch vervoer gestimuleerd moet worden. Om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot laadvoorzieningen zijn we dan ook druk bezig om dit netwerk uit te breiden. Een gemiddeld huishouden heeft een energieverbruik van ca. 3.200 kWh. Dit komt overeen met de jaaropbrengst van ruim 10 zonnepanelen. Het overgrote deel van de zonne-energie zal dus voor de huishoudelijk consumptie zijn.

Antwoord 2

Binnen de gemeente Tilburg is de afweging gemaakt dat de voordelen van het toestaan van kabelgoottegels niet opwegen tegen de nadelen. Daarmee volgt de gemeente het advies van de landelijke Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)-regio’s zoals opgenomen in het afwegingskader VPA (Verlengd Private Aansluiting).
Het toestaan van kabelgoottegels heeft namelijk juridische, organisatorische en veiligheid technische kanttekeningen. We zien wel dat er in de markt ontwikkelingen zijn die het mogelijk maken om een administratieve koppeling te leggen tussen de thuis opgewekte energie en de stroom die op een openbare laadpaal wordt geladen. Deze ontwikkeling volgen we met veel interesse en zullen deze ook stimuleren indien dit door de markt kan worden toegepast.

Antwoord 3

Dit zijn allemaal tijdelijke situaties. Caravans mogen bijvoorbeeld maximaal drie dagen op een parkeervak worden gestald. Door een kabelgoot aan te leggen wordt een situatie gecreëerd die ertoe leidt dat hier meerdere malen per week een kabel over de stoep loopt. Daarnaast is de kabelgoot zelf ook een permanente aanpassing van de openbare ruimte.

Antwoord 4

“Elektrisch Vervoer” is een mailbox binnen de gemeente die wordt bijgehouden door werknemers van de afdeling ruimte. Het is daarmee geen losse partij.

Antwoord 5

Er zijn hierover geen afspraken gemaakt met commerciële partijen.

Antwoord 6

De NAL-regio zuid adviseert gemeenten expliciet om geen Verlengd Private Aansluitingen (VPA’s) toe te staan. De NAL-regio zuid bestaat uit de provincies Noord-Brabant en Limburg. Daarmee volgden we als gemeente Tilburg de provinciale beleidskeuze. Om te toetsen of het in specifieke gevallen toch wenselijk
is om een kabelgoot toe te staan starten we een pilot.

Antwoord 7

Ja, met de bovenbeschreven kanttekeningen zijn we bereid tot een pilot omtrent de toepassing van kabelgoten voor het opladen van elektrische auto’s. We zullen deze pilot starten in een beperkt gebied met grondgebonden woningen.
De pilot zal in Q2 2023 met een notitie aan de raad worden voorgesteld waarin tevens financiering voor de uitvoering van de pilot wordt gevraagd.
In deze notitie komen daarnaast o.a. de volgende aspecten aan de orde:

• De werkelijke aanleg- en beheerkosten;
• Te maken afspraken met de aanvrager van de kabelgoot om vast te leggen dat er geen recht op gebruik van de openbare parkeerplaats is;
• Tegengaan van precedentwerking en handhaving op ‘illegale laadconstructies’ in deze wijk;
• Beoordelingscriteria voor de pilot.

Een kabelgoot is een individuele voorziening. De kosten voor de aanleg, beheer en uiteindelijk verwijderen van de goot zal daarom worden doorberekend aan de aanvrager. De schatting van die kosten zijn in de orde van grootte van € 1.500,- – € 2.500,- (ex. btw). We verwachten daarom dat er weinig animo zal zijn voor een kabelgoot, zeker ook omdat er geen exclusief recht is op het gebruik van de aangelegen parkeerplaats na betaling en aanleg van de kabelgoot.

De kabelgoot wordt onder regie van de gemeente aangelegd. Het is een voorziening in de openbare ruimte waar de gemeente per definitie verantwoordelijkheid voor draagt en in juridische zin aansprakelijk voor is. We kijken bovendien ook naar andere interessante pilots en mogelijkheden voor het laden van
elektrische auto’s. Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college.

Dank u voor het delen!