Eind februari dit jaar hebben we vragen gesteld over de aantasting van het woongenot door stank- en geluidsoverlast rondom Wilhelminakanaal. Deze week hebben wij uitvoerig antwoord gekregen van het college en we delen het graag met alle bewoners van Tilburg, omdat het heel veel mensen raakt.
We denken nog na over eventuele vervolgstappen.

Vraag 1
Is het college op de hoogte van overlastmeldingen (geluids- en/of stankoverlast) die verband houden met activiteiten bij het Wilhelminakanaal? Zo ja, hoeveel klachten die verband houden met het kanaal, zijn er het afgelopen jaar binnengekomen en bij welke instanties?

Antwoord van het College
Ja. In 2022 zijn bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 364 klachten binnengekomen over geluidsoverlast van de Barge Terminal en het bijbehorende op- en overslagterrein. Wijkvereniging Leeuwerik heeft deze signalen ook weggelegd bij de wijkwethouder. Verder heeft de OMWB vorig jaar 3 klachten ontvangen over geuroverlast van het Wilhelminakanaal. Het aantal klachten bij andere instanties is ons onbekend.

Vraag 2
Omwonenden klagen specifiek over een regelmatig terugkerende “zeeplucht” afkomstig vanuit de richting kanaal, mogelijk veroorzaakt door (illegale) lozingen. Wat is hierover bekend en op welke wijze is hierop actie ondernomen?

Antwoord 2
De geur is afkomstig van het gezuiverde afvalwater van New Water Business (NWB) dat op het kanaal wordt geloosd. NWB zuivert het afvalwater van Fuji, Coca Cola, IFF en Agristo en heeft hiervoor een milieuvergunning. De OMWB controleert op de voorschriften uit de milieuvergunning en op de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De lozing op het kanaal ligt buiten de bevoegdheid van de OMWB. Het is Rijkswaterstaat die hiervoor een vergunning heeft verleend en hierop toeziet. Bij klachten over de lozing op het kanaal verwijst de OMWB de melders daarom naar het meldpunt van Rijkswaterstaat. De toezichthouder van de OMWB heeft NWB geïnformeerd over de klachten. Ook heeft de toezichthouder van de OMWB de meldingen besproken met de toezichthouder van Rijkswaterstaat. Op dit moment doet Rijkswaterstaat onderzoek naar de geuroverlast en is hierover in gesprek met de betrokken bedrijven.

Vraag 3
Betreffende de Barge Terminal Tilburg (BTT); hoe zit het met de benodigde vergunningen inzake geluidsoverlast, overslag/opslag gevaarlijke stoffen, ontgassen van containers etc. Zijn deze vergunningen toereikend voor alle activiteiten? Wie is verantwoordelijk voor toezicht en naleving van deze vergunningen?

Antwoord 3
BTT valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor de activiteiten bij BTT geldt geen vergunningsplicht maar een meldingsplicht. Alle activiteiten die plaatsvinden zijn gemeld of er loopt een meldingsprocedure. De OMWB ziet erop toe dat BTT alle activiteiten meldt en dat BTT de voorschriften van het Activiteitenbesluit naleeft. De OMWB heeft vastgesteld dat er geen containers worden ontgast. Wel worden er containers geventileerd. In tegenstelling tot ontgassen is ventileren geen vergunning plichtige maar een melding plichtige activiteit. In 2022 heeft Wijkvereniging Leeuwerik bij de OMWB een verzoek tot handhaving ingediend om op te treden tegen de geluidsoverlast. Naar aanleiding van de geluidklachten en het verzoek om handhaving heeft de OMWB in 2022 gedurende twee weken een geluidmeting uitgevoerd. In deze periode werd op twee momenten de piekgeluidsnorm overschreden. Hierop is een handhavingsprocedure gestart. BTT heeft inmiddels maatregelen genomen. Ondanks de maatregelen komen er nog steeds meldingen over geluidsoverlast binnen. Daarom is de OMWB met omwonenden in overleg om een vervolgmeting in te plannen.

Ook in 2018, 2019 en 2021 zijn er verschillende geluidsmetingen uitgevoerd door de OMWB. Over de gehele meetperiode wordt in nagenoeg alle gevallen voldaan aan de geluidgrenswaarden. Wel geeft de OMWB aan dat de maximale geluidsniveaus ten gevolge van het neerzetten van de containers ‘goed hoorbaar’ zijn ten opzichte van het heersende achtergrondgeluid en dit als hinderlijk kan worden ervaren. Dit heeft voornamelijk te maken met het karakter van het bonkende geluid van het op elkaar plaatsen van containers. Tevens heeft Wijkvereniging Leeuwerik een verzoek tot handhaving ingediend bij de gemeente in verband met het bestemmingsplan. Door uitbreiding van activiteiten past het bedrijf volgens de wijkvereniging namelijk niet meer binnen de geldende milieucategorie uit het bestemmingsplan.
Wij hebben deze strijdigheid bevestigd en BTT aangeschreven om de strijdigheid met het bestemmingsplan voor 1 juli 2023 ongedaan te maken. BTT is daarom op dit moment een aanvraag aan het voorbereiden voor een omgevingsvergunning. Onderdeel van de vergunningaanvraag is een dialoog met omwonenden. Verder dient het bedrijf met een goed onderbouwd onderzoek aan te tonen welke activiteiten op welke plek/bestemming plaatsvinden en wat de geluidsimpact is op de omgeving en waarom dat geen strijd oplevert met een goede ruimtelijke ordening. Daarbij wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn voor een aanvaardbaar woon- en klimaat.

Vraag 4
Inwoners klagen ook over de “uitdagingen” m.b.t. klachtenmeldingen, waar moet men nu precies zijn voor het melden van stank en/of geluidsoverlast; de gemeente, provincie of de omgevingsdienst? Wie is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving m.b.t. dit soort klachten; bij wie ligt de “beginselplicht tot handhaven”?

Antwoord 4
Op de website van de gemeente Tilburg staat onder de link ‘Melding maken’ uitgelegd wanneer en bij welke instantie een melding van overlast gemaakt kan worden. Overlast van geur en geluid van bedrijven kunnen inwoners melden bij de OMWB via de MilieuKlachtenCentrale (MKC). Bij klachten over geuroverlast door een lozing op het Wilhelminakanaal verwijst de OMWB de melders door naar Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is namelijk verantwoordelijk voor lozingen op het kanaal en de waterkwaliteit daarvan. De OMWB is alleen verantwoordelijk voor toezicht en handhaving met betrekking tot de voorschriften van de milieuvergunning en de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Dank u voor het delen!