Reeshofbewoners die in de nabijheid van het Wilhelminakanaal wonen hebben contact opgenomen over stank- en geluidsoverlast ten gevolge van allerlei activiteiten die plaatsvinden bij het Wilhelminakanaal. Omwonenden klagen er met name ook over dat er met meldingen, naar hun gevoel, niets gedaan wordt.
Daarom hebben we als Lokaal Tilburg onderstaande vragen gesteld aan het College.

  1. Is het College op de hoogte van overlastmeldingen (geluids- en/of stankoverlast) die verband houden met activiteiten bij het Wilhelminakanaal? Zo ja, hoeveel
    klachten die verband houden met het kanaal, zijn er het afgelopen jaar binnengekomen en bij welke instanties?
  2. Omwonenden klagen specifiek over een regelmatig terugkerende ‘zeeplucht’ afkomstig vanuit de richting kanaal, mogelijk veroorzaakt door (illegale) lozingen.
    Wat is hierover bekend en op welke wijze is hierop actie ondernomen?
  3. Betreffende de Barge Terminal Tilburg (BTT); hoe zit het met de benodigde vergunningen inzake geluidsoverlast, overslag/opslag gevaarlijke stoffen, ontgassen
    van containers etc. Zijn deze vergunningen toereikend voor alle activiteiten? Wie is verantwoordelijk voor toezicht en naleving van deze vergunningen?
  4. Inwoners klagen ook over de ‘uitdagingen’ met betrekking tot klachtenmeldingen, waar moet men nu precies zijn voor het melden van stank en/of geluidsoverlast; de gemeente, provincie of de omgevingsdienst? Wie is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving met betrekking tot dit soort klachten; bij wie ligt de ‘beginselplicht tot handhaven’?
Dank u voor het delen!