Verontruste bewoners van de residentie Hopliedenkade hebben de laatste maanden regelmatig contact gehad met de fractie van Lokaal Tilburg omtrent de herontwikkeling van hun seniorencomplex. Men leeft nu al ruim een jaar in onzekerheid over de mogelijke sloop van hun appartementen en hun woongenot.

Inmiddels hebben ook vertegenwoordigers van de klankbordgroep en de bewonerscommissie ingesproken bij onze fractievergadering. De bewoners willen graag blijven wonen in het complex maar maken zich ernstig zorgen over de herontwikkeling, tegenstrijdige informatie hieromtrent vanuit de gemeente en “Woonzorg Nederland” en de gevolgen voor hun portemonnee.

Reden voor Lokaal Tilburg de volgende vragen te stellen.

  • Het seniorencomplex staat op erfpacht grond van de gemeente. Wanneer eindigt deze erfpachtconstructie precies en wat zijn de (contractuele) afspraken omtrent het verlengen van deze erfpacht?

In een brochure (19 mei 2022) voor de bewoners van Woonzorg Nederland staat met betrekking tot de verlenging van de erfpacht letterlijk te lezen, citaat: “Gemeente stelt wel voorwaarde; complex dient qua uitstraling beter aan te sluiten op de totale herontwikkeling van het gebied. Geen overeenstemming = geen verlenging van de erfpacht! Complex wordt overgedragen aan gemeente (consequentie: gemeente wordt door natrekking eigenaar van het onroerend goed”.

  • Klopt deze veronderstelling? Zo ja, is dit ook de ambitie van dit College? Zo neen, waarom niet?
  • De bewoners hebben het gevoel dat het niet verlengen van de erfpacht als drukmiddel gebruikt wordt om mee te werken aan de herontwikkeling. Hoe kijkt het College naar deze gevoelens?
  • Op welke wijze maakt het College zich hard voor de belangen van de huidige bewoners? Denk aan het woongenot, woonlasten na de herontwikkeling etc.?
  • Wanneer wordt duidelijk wat de scenariokeuze wordt voor de herontwikkeling, duidelijkheid zou immers de spanning bij bewoners kunnen verminderen?
  • Op welke wijze worden de omwonenden aan de Piushaven, Tamboerskade etc. betrokken bij deze herontwikkeling, wordt het Actieplan Inwonersparticipatie hier
    ook op toegepast?
Dank u voor het delen!