Bij de behandeling van de Begroting 2023 op donderdag 10 november 2022 hebben wij met succes een aantal moties ingediend. Maar helaas kon niet de gehele vergadering worden afgemaakt, zodat op maandag 14 november de Behandeling van de Begroting 2023 werd voortgezet. Ook twee van onze moties zijn pas op maandag 14 november behandeld.

Een Burgerberaad kan een succesvol middel zijn om het vertrouwen in de democratie en de politiek te verbeteren doordat ook de samenleving zeggenschap krijgt. De deelnemers aan het Burgerberaad zijn via loting een dwarsdoorsnede van de samenleving, waarbij ook de ‘zwijgende meerderheid’ bereikt kan worden. Een Burgerberaad moet altijd georganiseerd worden door een onafhankelijke partij die door de gemeente gefaciliteerd wordt. Ten slotte moeten de aanbevelingen van een Burgerberaad door College en Raad serieus worden genomen.

De Driedaagse ‘Meer voor elkaar’, die in september werd georganiseerd en waaraan meer dan 300 Tilburgers deelnamen, heeft nuttige input geleverd voor de uitvoering van het Bestuursakkoord. Tijdens deze driedaagse was het faciliteren van een Burgerberaad per wijk een van de concrete aanbevelingen.

In onze motie – die mede werd ingediend door ONS Tilburg en Partij voor de Dieren – hebben we het College opdracht gegeven om het instrument Burgerberaad toe te voegen aan de ‘gereedschapskist inwonersparticipatie’, en het actief beschikbaar te stellen aan partijen in de stad zoals aan wijk- en dorpsraden.

Deze motie werd aangenomen door de gehele raad, met uitzondering van CDA en Voor Tilburg.

In deze motie hebben we het voorstel gedaan om in de nieuwe Stadswinkel een fysiek ondernemersloket te faciliteren, wat zichtbaar en ook zonder afspraak benaderbaar is voor ondernemers met allerlei vragen op het gebied van financiën, vergunningen, belastingen, regelingen etc.

Met het verdwijnen van de Kamer van Koophandel in Tilburg is een belangrijk adviesloket, waar ondernemers kunnen binnenlopen, verdwenen. Station 88 heeft dat gat deels ingevuld met een overkoepelende functie voor ondernemers bij vragen met betrekking tot ondernemersadvies.

Deze motie hebben we ingetrokken na toezegging van de wethouder om in overleg te gaan over hoe de dienstverlening aan ondernemers beter kan.

Dank u voor het delen!