Traditioneel wordt in de eerste hele week van november de begroting van het komende jaar behandeld in de Gemeenteraad. Op maandag de Algemene Beschouwingen en op donderdag worden moties en amendementen (voorstellen) behandeld om de Begroting aan te passen.

Onze fractievoorzitter Frans van Aarle heeft bij de Algemene Beschouwingen voor de Begroting van 2023 de hier volgende tekst uitgesproken.

Voorzitter,
Lokaal Tilburg is ruim 7 jaar geleden niet opgericht om het College te ‘pleasen’, sterker nog, bij de start in 2015 kondigde wij meteen ons initiatief aan om een referendum te organiseren over de plannen rondom het Stadhuis. Een initiatief waar het College onder leiding van burgemeester Noordanus niet blij van werd. Toch schildert de concurrentie Lokaal Tilburg graag af als het schoothondje van het College om met de woorden van Hans Smolders te spreken…

Voorzitter,
Het klopt dat wij zelfs als oppositiepartij niet overal tegen zijn, wij zien meer heil in het constructief meedenken. Het Bestuursakkoord “Meer voor Elkaar” spreekt terecht over het samen werken aan de stad, dat is ook de reden dat Lokaal Tilburg dit Bestuursakkoord omarmt! Hierbij staan de Kruikenzeikers centraal voor ons, wij verwachten dan ook dat het bestuur zich vooral inzet een samenleving te faciliteren waar iedereen gezond en gelukkig kan zijn, waar leefbaarheid centraal staat; een woning, een baan, scholing voor onze kinderen en een leefomgeving waar het schoon, heel groen en veilig is.

Voorzitter,
Deze Programmabegroting is meer dan alleen een opsomming van cijfertjes. Over die cijfers kunnen wij kort zijn, Lokaal Tilburg ziet een degelijke begroting en wij zijn verheugd met de ruim 110 miljoen euro die extra geïnvesteerd gaan worden in onze stad. Zeker in tijden van onzekerheid en een dreigende recessie is het goed te blijven investeren en ambities te tonen.

Maar deze begroting is meer dan alleen cijfertjes. Bij de presentatie van het Bestuursakkoord zijn verwachtingen gewekt. De aangekondigde verdieping in de uitvoeringsbrieven, het participeren met de stad en een vertaling daarvan in de begroting. In de praktijk zijn de uitvoeringsbrieven gecomprimeerd tot één uitvoeringsbrief waarin met name het resultaat van de inwonersparticipatie te lezen valt. De Driedaagse “Samen meer voor elkaar” was mede dankzij de enthousiaste inbreng vanuit de stad succesvol en smaakt naar meer. Het is dan ook goed dat het College hieraan een vervolg geeft door jaarlijks een “Week van de Uitvoering” te gaan organiseren.

Lokaal Tilburg is echter minder enthousiast over de concrete vertaling van de 013 ideeën in de programmabegroting. Te vaak zien wij de woorden, ik citeer: “We willen het idee verder uitwerken”, “we willen met de initiatiefnemers in gesprek”, “het idee verder verkennen” en zelfs “een mooi idee dat de initiatiefnemers (zelf) kunnen oppakken.” Wij vragen ons serieus af of de deelnemers van de driedaagse dit ook als resultaat voor ogen hebben gehad. Slechts enkele ideeën, zoals de “Buurtkansenkaart” voor groen of “Urban Splash” worden wel concreet opgepakt door het College.

Een mooi voorbeeld van verrijking is het idee van een “Burgerberaad per wijk” zodat ook andere mensen aan tafel komen zitten dan de gebruikelijke. Dit idee sluit ook prima aan bij de ambities van het College op het gebied van inwonersparticipatie en verdient in onze ogen dan ook een eerlijke kans.

Vandaar dat Lokaal Tilburg met een motie komt om het Burgerberaad per wijk mogelijk te maken.

Voorzitter,
Ook Lokaal Tilburg maakt zicht ernstig zorgen over de spanningen op de arbeidsmarkt en het feit dat er ondanks het grote aanbod aan vacatures nog steeds ca. 30% van de werkzame beroepsbevolking langs de kant staat. Het investeringsplan arbeidsmarkt spreekt over het beter ontsluiten van dit ‘onbenut talent’. Wij hebben hoge verwachtingen van onze Stadshoogleraar dat hij met onconventionele ideeën komt om onze arbeidsmarkt weer in beweging te krijgen. Wij praten hierbij dan ook over de ‘Tilburgse oplossing’ om onbenut talent weer meer te betrekken bij de samenleving en komen met een prikkelende motie ter ondersteuning.

Voorzitter,
In het Bestuursakkoord lezen wij dat “Tilburg ondernemers heeft met hart voor de stad en dorpen”; de vraag is echter of het College ook hart heeft voor het mkb en dan met name de horeca en detailhandel. Samen de grootste werkgever van Tilburg met ruim 24.000 banen (2021). Het is in ieder geval sportief van het College om in de uitvoeringsbrief toe te geven dat de aandacht voor deze branches onderbelicht is gebleven in het Bestuursakkoord.

Lokaal Tilburg vraagt zich dan ook serieus af waar de ambitie van het College is gebleven zoals die beschreven staat in onze Detailhandelsvisie. Sterker nog, in vorige programmabegrotingen werd onder verantwoordelijkheid van wethouder de Ridder en later ook Jacobs zelfs gesproken over de nominatie voor “Beste Binnenstad”… (in 2020 stond Tilburg nog in de finale met Leiden). Onze vraag aan het College is dan ook hoe deze omissie in het Bestuursakkoord heeft kunnen ontstaan en op welke wijze wij de consumenten uit de regio en omliggende steden weer naar Tilburg gaan lokken, zeker nu dit najaar het nieuwe kernwinkelgebied zijn deuren opent?

Lokaal Tilburg komt in ieder geval met een motie waardoor de informatievoorziening aan deze ondernemers verbeterd kan worden. Een laagdrempelig, fysiek ondernemersloket in de nieuwe Stadswinkel kan het gemis van een Kamer van Koophandel in onze stad enigszins compenseren.

Voorzitter,
Onze inwoners zijn het zat, spuugzat. De verpaupering van panden, het zwerfafval, het asociale verkeersgedrag, geluidsoverlast, diefstal etc. De kille cijfers in de begroting en het antwoord op onze vraag bevestigen wederom de enorme toename van woonoverlast. In de ogen van Lokaal Tilburg is deze stijging structureel en niet langer toe te schrijven aan de betere bekendheid van de Fixi app, dat is te makkelijk. De leefbaarheid, zeker binnen de oude stad, staat sterk onder druk. De opmerking bij het VTH jaarverslag (Verslag Toezicht & Handhaving, Collegebrief 5 april j.l.) spreekt boekdelen. Ik citeer: “Gelet op de prioriteit die mogelijk gegeven wordt aan bovenstaande onderwerpen hebben we niet voldoende capaciteit met de huidige bezetting. Willen we op een goed niveau blijven handhaven is extra inzet op deze onderwerpen noodzakelijk.”

Lokaal Tilburg wil niet alleen een goed niveau van handhaving, de stad smeekt bijna om een steviger en structureler optreden tegen deze notoire overlastgevers.

Al twee jaar op rij hebben wij een motie ingediend om de beschikbare capaciteit voor toezicht & handhaving te vergroten, juist voor de aanpak van de overlast die onze inwoners spuugzat zijn, moties die steun kregen in de Raad maar kijkende naar de cijfers geen resultaat hebben gehad. Wij willen best voor de derde keer een motie met dezelfde strekking indienen, drie keer is scheepsrecht, maar stellen eerst de concrete vraag aan het College op welke wijze men de leefbaarheid niet verder onder druk laat zetten door daadkrachtiger te gaan optreden en met name de woonoverlast aan te pakken?

Voorzitter,
Eenzelfde vraag stellen wij ook omtrent het beleid op leegstaande panden. Ook hiervoor hebben wij vorig jaar met succes een motie ingediend, “motie Plan van Aanpak Leegstand”, ook zo’n ergernis van omwonenden. Afgelopen week kregen wij nog een mail van een inwoner die dakloos is en een dringende oproep doet inwoners te helpen in plaats te kijken naar regels? Ook hier is wederom een motie voor te schrijven. Maar College, toon op dit onderwerp nu ook eens daadkracht en pak die pandeigenaren aan die structureel niet in tuig willen. Is het College bereid hier ook meer daadkracht in te tonen, en zo ja, op welke wijze en wanneer zien wij concrete resultaten?

Tot slot voorzitter komen wij ook met een motie die mensen met problematische schulden even wat rust en ruimte biedt door deze een adempauze te geven. Dit in navolging van de succesvolle pilot in Amsterdam.

Als laatste een motie om ook in Tilburg weer te starten met weerbaarheidstrainingen voor ouderen.

Deze zijn met succes een aantal jaren door ContourdeTwern georganiseerd, maar mede vanwege bezuinigingen uit het aanbod zijn geschrapt. Dat dit nuttig en nodig is zien wij wekelijks bij ‘Opsporing Verzocht’.

Voorzitter, de kritische toonzetting bij sommige vragen bewijst dat het veronderstelde schoothondje van Hans ook zijn tanden kan laten zien. Een bekend Rotterdams spreekwoord zegt: “Niet lullen maar poetsen”….. Dat moment is aangebroken!

Onze moties:

Dank u voor het delen!