Maandag 11 juli 2022 was er een debatbijeenkomst over de Tussenrapportage 2022. Dit was de inbreng van ons raadslid Eric Roels.

Tussenrapportage 2022.

Dank u wel voorzitter voor deze tussenrapportage en ook dank voor de toelichtingen en de snelle beantwoording van de vragen, binnen een beperkt tijdsbestek. We hopen wel dat we de volgende keer meer tijd beschikbaar hebben om ons gedegen te kunnen voorbereiden. Het is wel erg krap om binnen een paar dagen – en dat ook nog in het weekeind- deze lijvige rapportage door te nemen.

Voorzitter we willen graag de volgende vragen inbrengen:
1. Het is goed om in de beleidsprogramma’s aan te geven hoe het beter kan. In bijna alle gevallen wordt aangegeven wat de reden is van de afwijking. We hebben als Lokaal Tilburg er in het verleden bij de Planning en Control-cyclus regelmatig op gewezen dat het belangrijker is aan te geven waar de afwijking door wordt veroorzaakt en wat we eraan kunnen doen om dat in de toekomst te vermijden. Met andere woorden: welke beheersmaatregelen gaan we treffen? Bent u van plan hier invulling aan te geven?

2. Het beeld van de tussenrapportage is positief met een mooi overschot. In de rapportage is voor de eerste keer aangegeven wat de resultaten zijn van het reëel ramen met als resultaat dat €134 miljoen en €5 miljoen uit de reserves worden overgeheveld naar het volgende jaar. Dat is een fors bedrag en moeten we daaruit concluderen dat we in het verleden wel erg optimistisch hebben geraamd?

Bovendien leidt het tot een cumulatie-effect, want wat we nu niet uitvoeren komt er volgend jaar weer bij, waardoor we onze ambities voor 2023 moeten bijstellen. Hoe wordt daar in de begroting 2023 mee omgegaan?

3. We hebben in het kader van de bespreking over Corona en het economisch herstelprogramma gesproken over de ondersteuning van de ondernemers. Er is nu budgettair rekening gehouden met een 50-tal ondersteuningsbegeleidingstrajecten waarvan op voorhand is geconstateerd dat dit veel te weinig is. We willen hier extra budget voor beschikbaar stellen en dienen een motie in.

4. We hebben de indruk dat er nu echt werk gemaakt wordt van het actieplan inwonerparticipatie. Er is een trekker benoemd die hier invulling aan gaat geven. Wij vragen het college of u bereid bent na het zomerreces de raad kennis te laten maken met de trekker en zijn ideeën voor de toekomst?

5. Het Vincent Tekenlokaal is tijdelijk vertrokken uit het stadhuis. Wij vinden dat het tekenlokaal weer terug moet naar de roots, de historische plek waar het thuishoort. We zullen hier een motie voor indienen.

6. Met betrekking tot de procesanalisten praat u over een extra analist. Wij vinden de procesanalyse van belang om de processen op orde te krijgen en te zorgen voor een verdere verbetering. Bent u met ons van mening dat hier een hogere prioriteit aan moet worden toegekend?

Met vriendelijke groet,
Eric Roels
Raadslid Lokaal Tilburg.

Dank u voor het delen!