Eind mei heeft ons raadslid Eric Roels Artikel 41 vragen gesteld over de subsidiepot voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking, die al in het begin van het jaar leeg blijkt te zijn. Begin juli hebben we hierop de antwoorden gekregen van het College.

Vraag 1
Hoe kan het zijn dat deze subsidiepot medio mei al leeg is, hoeveel aanvragen zijn positief beoordeeld en voor welke bedragen?

Antwoord 1

We hebben dit jaar meer aanvragen ontvangen, omdat de regeling beter bekend is, er door corona nieuwe organisaties zijn ontstaan en bestaande organisaties vanwege corona een hoger bedrag aanvragen. Hieronder is te zien dat we in totaal 22 aanvragen positief hebben beoordeeld.

Vraag 2

Hoeveel aanvragers hebben inmiddels een afwijzing ontvangen omdat de pot al leeg is?

Antwoord 2

Sinds het sluiten van de subsidieregeling voor 2022 zijn er geen afwijzingen op basis van het budget gedaan. Indien we een aanvraag moeten af te wijzen, denken we actief mee over andere subsidiemogelijkheden.

Vraag 3

Deelt u de mening van Lokaal Tilburg dat juist nu, na 2 jaar coronabeperkingen, het stimuleren van sociale contacten voor kwetsbare ouderen essentieel is?

Antwoord 3

Ja, we delen deze mening, echter zijn we gehouden aan een subsidieplafond. Daarnaast stimuleren we sociale contacten voor kwetsbare ouderen via de subsidieregeling coronasteun kwetsbare inwoners. Deze regeling is speciaal bedoeld voor Tilburgers die zijn getroffen door de effecten van corona.

Vraag 4

 

Waarom wordt bij deze subsidieregeling gewerkt op basis van wie het eerst komt, wie het eerst maalt?

Antwoord 4

De subsidieregeling werkt met een subsidieplafond zodat er een maximum is aan de te verstrekken subsidie. Op deze manier voorkomen we een begrotingstekort. De werkwijze wie het eerst komt, wie het eerst maalt, biedt organisaties flexibiliteit. Zo kunnen organisaties gedurende het jaar direct inspelen op nieuwe behoeften van de doelgroep. De subsidie is namelijk niet bedoeld als structurele subsidie voor organisaties. Het alternatief is om te werken met een specifieke deadline voor het indienen van de subsidieaanvragen. Dit heeft gezien de aard van de regeling niet de voorkeur.

Vraag 5

Kunnen er meerdere aanvragen per aanvrager/organisatie worden ingediend? Zo ja, hoeveel?

Antwoord 5

Ja, zolang de aanvraag voldoet aan de inhoudelijke criteria.

Vraag 6

Deelt u de mening van Lokaal Tilburg dat er op dit moment sprake is van een onwenselijke situatie? Zo ja, bent u bereid alsnog het jaarbudget voor 2022 te vergroten en deze ervaringen mee te nemen bij de programmabegroting 2023?

Antwoord 6

Zoals eerder aangeven, zijn er andere mogelijkheden voor financiële ondersteuning. We denken hierbij actief mee met de aanvragers. Daarnaast is het de eerste keer dat het subsidieplafond is bereikt. Wij vinden het tot op heden geen ongewenste situatie en monitoren de ontwikkelingen. Tot slot maakt de raad de integrale afweging voor de verdeling van de financiële middelen bij de begroting.

Dank u voor het delen!