Maandag 20 juni 2022 behandelde de gemeenteraad de jaarrekening van 2021. Onze fractievoorzitter Frans van Aarle bracht onze standpunt met onderstaande toespraak in de raad naar voren.

Voorzitter,
Laat ik beginnen met een excuses richting de ambtelijke organisatie vanuit de fractie van Lokaal Tilburg want ruim 50 vragen over de Jaarrekening 2021 beantwoorden is een flinke klus, zeker in een periode als er ook volop gewerkt moet worden aan het opstellen van een nieuw Bestuursakkoord. Hierbij is een
compliment wel op zijn plaats want ondanks de tijdsdruk zijn de meeste vragen op correcte wijze beantwoord.

Sterker nog: onderwerpen die wij hebben aangekaart bij de Jaarrekening zijn ook opgepakt in het Bestuursakkoord. Het zal wellicht toeval zijn maar thema’s als “onbenutte belastingcapaciteit, achterstallig onderhoud, binnenwijkse bedrijventerreinen maar vooral inwonersparticipatie komen in “Meer voor elkaar” uitgebreid aan bod. Veelal zijn de ambities in het Bestuursakkoord ook in lijn met de visie van Lokaal Tilburg en de antwoorden op onze vragen.

Voorzitter,
Desondanks zijn er ook een aantal antwoorden op onze vragen die ons niet gerust stellen, sterker nog die reden zijn hierop door te pakken richting Programmabegroting 2023 en eerder, simpel omdat verder uitstel niet verantwoord is.

Een voorbeeld is het antwoord op vraag 41 over de ventilatie van schoolgebouwen. Hieruit blijkt dat binnen onze gemeente bij 30 schoolgebouwen de ventilatie niet op orde is. Slechts 9 hiervan hebben concrete plannen voor verbetering en een subsidie aanvraag ingediend. Aangezien de gezondheid van
onze kinderen voorop staat roept Lokaal Tilburg het College op hierin meer de regie te pakken. Afwachten totdat er, vaak pas over een aantal jaren, sprake is van grootschalige renovatie of nieuwbouw is wat ons betreft geen optie.

College, pak de regie, laat die formele opstelling los en faciliteer met voorrang de schoolbesturen en gebouwen die dit betreft. Zorg ervoor dat ook deze kinderen les krijgen in een gezond binnenklimaat, niet morgen maar vandaag. Voorzitter wij wachten de reactie van de wethouder in eerste termijn even af,
anders zien wij ons genoodzaakt hiervoor alsnog een motie in te dienen.

Voorzitter, op pagina 45 van deze Jaarrekening, betreffende de “Fysieke basiskwaliteit” wordt haarscherp de vinger op de zere plek gelegd; het onderhoudsniveau van de openbare ruimte en met name het beschikbare budget zijn, ik citeer; “….te laag om er voor te zorgen dat onze inwoners meer tevreden zijn over het onderhoud in hun buurt”. In de ogen van Lokaal Tilburg praten wij hier dan ook over een structureel probleem, zeker als wij verderop deze pagina lezen dat “het sobere onderhoudsniveau van het groen niet aansluit bij de ambities voor de nieuwe inrichting van de openbare ruimte” en dat de “financiering voor het behalen van de duurzame beleidsdoelen in de openbare ruimte nog niet geborgd is” …

Simpel gezegd komt het er op neer dat er in het verleden te fors bezuinigd is op het onderhoud van de openbare ruimte, niet alleen op groen maar ook op wegenonderhoud. In het nieuwe Bestuursakkoord
wordt de ambitie uitgesproken hier serieus werk van te gaan maken en wat Lokaal Tilburg betreft zien wij dan ook met interesse uit naar de uitvoeringsbrief van dit College waarin wij moeten kunnen gaan lezen op welke wijze de gemeente wel onze inwoners meer tevreden zijn over het onderhoud.

Voorzitter, regelmatig wordt hierbij de vraag gesteld wat het effect zou zijn op de uitstraling van onze stad, het onderhoud van de openbare ruimte en gebouwen, de gemeentelijke financiën, als Lokaal Tilburg deel zou uitmaken van het Tilburgse College. Mijn antwoord is dan steevast dat wij zeker niet gaan
bezuinigen als het even tegenzit. Vanzelfsprekend kijken wij kritisch naar de uitgaven, het blijft uiteindelijk geld van de belastingbetaler, maar wat Lokaal Tilburg betreft mag dit nooit ten koste gaan van de investeringen in onze stad, onze inwoners en bedrijven.

Vandaar dat wij soms kritisch waren richting het vorige College betreffende de zuinige opstelling op het gebied van schoon, heel & veilig. Bezuinigingen zorgen vaak voor hogere uitgaven in de toekomst, het
op een slimme manier gebruik maken van de onbenutte belastingcapaciteit, en dan praten wij niet alleen over de OZB, biedt ook kansen voor een gezonde begroting en een aantrekkelijke stad. Lokaal Tilburg komt richting de Programmabegroting dan ook met concrete voorstellen die perspectief bieden.

Dank u voor het delen!