Beukenlaan

Naar aanleiding van diverse klachten vanuit de bewoners van de bomenbuurt in Udenhout, hebben wij als Lokaal Tilburg schriftelijke vragen gesteld aan het College.

Diverse bewoners vinden dat zij niet zijn geraadpleegd, niet worden gehoord en geen of onduidelijke antwoorden krijgen. De bijeenkomst op 23 mei riep alleen maar meer vragen op omdat de laatste (fysieke) bijeenkomst in 2018 was. De ingerichte klankbordgroep heeft niet gebracht van wat we als gemeente verwachten van een klankbordgroep met betrekking tot burgerparticipatie.

Citaat uit een brief van een bewoner van de Beukenlaan: “In 2018 is er een eerste bijeenkomst geweest. Daar konden mensen zich opgeven voor een klankbordgroep. Ik kon deze avond niet aanwezig zijn. Mij is de opzet van een klankbordgroep dan ook totaal ontgaan tot het moment dat we plannen voorgeschoteld kregen die in samenspraak met deze groep waren ontwikkeld. Later hebben we informeel gelezen dat deze klankbordgroep ook adviezen geeft over de Beukenlaan. Deze groep heeft NOOIT enig contact gehad met bewoners van de Beukenlaan ook niet nadat we daarover hebben geklaagd.”

Diverse vragen passeerden de revue, bleven onbeantwoord en roepen bij Lokaal Tilburg
ook vragen op, zoals:

 • Bewoners in Udenhout konden pas op 27 mei in de plaatselijke krant lezen dat er op 23 mei een informatiebijeenkomst georganiseerd was over de herinrichting van hun wijk;
 • Het schrikbeeld voor bewoners is een straat met wadi’s zoals in de Bongerd in Udenhout;
 • Gezonde bomen aan de Iepenlaan en Populierenlaan worden volgens het plan gekapt;
 • Aan de Beukenlaan worden nieuwe bomen aangeplant.
  Een ‘Bijenboom’

  De Bijenboom (15 tot 20 meter hoog) en de Perzisch IJzerhoutboom (10-12 meter hoog) die in de plannen staan kunnen volgens de bewoners hoger worden dan de huizen, waardoor er te weinig ruimte is voor de bomen zelf en voor (de huizen van) de bewoners. Hierdoor komen al geplaatste zonnepanelen van bewoners in de schaduw te liggen;

 • Volgens de tekeningen worden er paaltjes geplaatst op de hoeken van de opritten. Volgens de inwoners zijn deze paaltjes zeer hinderlijk als er gemanoeuvreerd moet worden, bijvoorbeeld met een caravan of aanhangwagen.Waarom? volgens het antwoord dat bewoners mondeling kregen op 23 mei jl. zouden ze anders niet onder de bomen door kunnen lopen;
 • Gemeente Tilburg heeft in het verleden wel brieven gestuurd met concept plannen en tekeningen en deze stonden ook op de website van de gemeente. Indertijd was 47% van de inwoners voor en 53% tegen de plannen of had geen mening en ook dit onderzoek stond op tilburg.nl, maar is niet terug te vinden;
 • Ook al heeft de gemeente vaker geantwoord op de mails, in de beleving van de inwoners is de communicatie onvoldoende. Overleg dat door Covid19 werd uitgesteld, is uiteindelijk geheel niet doorgegaan en tijdens de bijeenkomst van 23 mei jl. ontdekten bewoners fouten in de tekeningen en kregen zij onzinnige antwoorden op vragen. Deze mensen voelen zich geheel niet serieus genomen Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
 1. Is het college op de hoogte van vorenstaande en de onrust dat dit bij de bewoners veroorzaakt?
 2. Dit overziende, erkent u dat volwaardige inwonersparticipatie, van meet af aan, een stuk vriendelijker, efficiënter, aangenamer en slagvaardiger zou zijn geweest?
 3. Bent u bereid een nieuwe informatieavond te organiseren voor de inwoners om al hun vragen aan te horen, te beantwoorden en de plannen eventueel nog aan te passen?
 4. Hoe passen deze plannen ten opzichte van het nieuwe coalitie akkoord over “Groen in en om de stad”?
 5. Bent u bereid om de volggroep stedelijke ontwikkeling van de Raad bij deze plannen te betrekken?
Dank u voor het delen!