Onze fractievoorzitter Frans van Aarle heeft bij het debat over het nieuwe Bestuursakkoord ‘Meer voor elkaar’ de volgende reactie uitgesproken.

Voorzitter,
Bij een surprise hoort een gedicht, dit is ongetwijfeld de reden dat dit Bestuursakkoord
dan ook opent met een gedicht. Lokaal Tilburg heeft geen stadsdichter ingehuurd om
op gepaste wijze te reageren, wij hebben zelf een gedicht geschreven als surprise;

Echte Tilburgers,
Hier in Tilburg ben ik geboren,
woon hier al mijn hele leven lang.
Hier wordt gezongen, “van niemand bang”,
Waarom wilde de gemeente onze stem niet horen?

Een nieuwe start, een nieuwe kans
Echt participeren, “meer voor elkaar”,
levert vanuit de stad, ook minder bezwaar.
Gemeente en inwoners eindelijk in balans

In dit akkoord staat ons geluid wel uitgebreid beschreven,
Inwonersparticipatie wordt nu het bestuurlijk streven.
Samen met de stad beleid gaan maken,
Lokaal Tilburg blijft dit proces bewaken!

Voorzitter,

“Meer voor elkaar” was voor de fractie een verrassing, een aangename surprise. Bij het lezen kregen wij soms zelfs het idee dat het een bewerking is van ons eigen
verkiezingsprogramma; “Inwonersparticipatie staat centraal” staat letterlijk in het Bestuursakkoord. De brillendoekjes van Lokaal Tilburg met de slogan “stelt inwoners centraal” , zorgden tijdens de onderhandelingen in ieder geval voor een scherpe blik op het borgen van participatie bij het besturen van onze stad.

Het hele Bestuursakkoord draagt deze boodschap uit, op vrijwel iedere pagina wordt beschreven hoe wij onze inwoners gaan betrekken bij het maken van keuzes, het meebepalen wat er moet gebeuren in de stad. (blz. 3)…

Het blijft voor Lokaal Tilburg, onze leden en onze kiezers dan ook onbegrijpelijk dat de partij vanaf het eerste moment al buitenspel is gezet door met name Groen Links. Schijnbaar was er geen waardering voor onze constructieve rol de afgelopen 4 jaar, zelfs bij moeilijke dossiers als Wijkevoort of Cityring.

Desondanks zien wij dit bestuursakkoord echter wel als een kans om een aantal gezamenlijke ambities te gaan realiseren. Hierbij wel een winstwaarschuwing vooraf; ook bij het invullen van de “hoe vraag”, de zogenaamde uitvoeringsbrieven, moet dit nieuwe College de Raad blijven betrekken, maximaal participeren. Dit mag niet beperkt blijven tot moties en amendementen bij de behandeling van de Programmabegroting 2023.

Lokaal Tilburg verneemt graag van de coalitiepartijen, de beoogde wethouders, op welke wijze de Raad nu betrokken wordt bij de totstandkoming van de uitvoeringsbrieven? Op welke wijze wordt invulling gegeven aan bullet 2 in het Raadsbesluit?

Ook over de inhoud van het Bestuursakkoord zelf heeft de fractie van Lokaal Tilburg nog een aantal vragen en opmerkingen waarvoor wij de afgelopen dagen nauwelijks gelegenheid hebben gehad hier aandacht voor te vragen. Wij ervaren de informele kennismaking met de wethouders maandagavond dan ook als een gemiste kans….

Onze fractie heeft de volgende vragen naar aanleiding van de inhoud Bestuursakkoord;
blz. 1 De coalitie gelooft in de “vrijheid van mensen”, geldt dit ook voor de keuzevrijheid van vervoer of wordt het autobezit/gebruik onmogelijk gemaakt door
allerlei barrieres op het gebied van autobereikbaarheid en parkeren?
Blz. 3 Kunt u voorbeelden geven van onderwerpen “die al meteen duidelijk moeten zijn voor iedereen”?
Blz. 3 Passende woningen voor kenniswerkers, over het algemeen mensen met een academische achtergrond en specifieke kennis op bepaalde onderwerpen, zijn geen sociale huurwoningen maar eerder vrije sector woningen in het midden/hogere prijssegment. Welk beleid heeft dit College hierbij voor ogen?
Blz. 4 “Levendige democratie” ; staat het College ook open voor het faciliteren van een referendum op initiatief van inwoners en een experiment met een Burgerraad?
Blz. 4 “Citymarketing”; wat moeten wij verstaan onder “andere belanghebbenden”?

Blz. 5 “Wijkgericht werken”; wat moeten wij verstaan onder “professionals met mandaat”, hoever gaat dit mandaat en waarover?
Blz.5 Wat is de ambitie bij “lokale inkoop”?
Blz.10 “stadshoogleraar” wij lezen in de krant dat onze stadshoogleraar zichzelf niet als consultent ziet, hoe ziet zijn functieomschrijving eruit, kan de Raad ook een beroep op hem doen en welk budget is hiervoor begroot?
Blz.16 “vergroeningsambities” zijn mooi maar houden wij ook wel voldoende ruimte voor het economisch functioneren van de economische motor van Tilburg, onze binnenstad, op het gebied van hoogwaardige bereikbaarheid en parkeren?

Blz.18 De opmerking “grote krimp in de werkgelegenheid detailhandel” is in onze ogen niet correct, zie de recente cijfers van onze provincie hierover. Waarop wordt deze opmerking gebaseerd. Waar zijn de ambities betreffende de toekomst van retail in het algemeen en de binnenstad in het bijzonder? Hoe staat het met de eerdere ambitie van het College omtrent de metamorfose van boodschappenstad tot verblijfsstad?
Blz. 19 “Leegstand”; gaan wij de “slapende” Leegstandsverordening weer inzetten en actief op handhaven?
Blz. 21 “Bestaande werklocaties”; waar is onze ambitie gebleven deze oude binnenstedelijke bedrijventerreinen juist te gaan verkleuren tot bestemming wonen en hier actief op te acteren?

Blz 21 “Wijkevoort” ; het afwachtende standpunt betreffende de definitieve uitspraak van de Raad van State geeft ca. anderhalf jaar onzekerheid en vertraging richting de innovatieve, circulaire bedrijven die zich mogelijk op Wijkevoort willen vestigen. Hoe gaan wij dit aan deze ondernemers uitleggen en wordt voorkomen dat zij gaan kiezen voor andere locaties buiten Tilburg of zelfs Brabant?
Blz. 22 “revitalisatie van bedrijventerreinen” wat moeten wij hieronder verstaan, welke locaties en hoeveel Ha. Kan men hierdoor vrijspelen?

Voorzitter,

Lokaal Tilburg neemt de oproep van de nieuwe coalitie serieus; samen de stad besturen, met onze inwoners, ondernemers, wijk- en dorpsraden, verenigingen,
organisaties etc. met iedereen die onze stad een warm hart toedraagt…..

Dank u voor het delen!