In januari hebben wij vragen gesteld over het voormalig wijkcentrum t Kievitslaer aan de Reinevaartstraat, beter bekend als ‘Onze Kievit’. We zijn er voorstander van dat deze locatie zal worden gebruikt als de ‘woonkamer van de Kruidenbuurt’. Wij zien ook de kansen om het sociaal maatschappelijke gebruik van dit pand aan de Reinevaarstraat 55 te behouden en versterken. Wel hadden we vragen over het achterstallig onderhoud en de strijdigheid met van de motie van Lokaal Tilburg d.d. 13 juni 2019 met als titel “Representatiever onderhoud gemeentelijk vastgoed”, dat is overgenomen door het college.

Zie ook: Artikel 40 Vragen over het voormalig wijkcentrum ’t Kievitslaer

Vrijdag 11 maart hebben we hier antwoord op gekregen.

Het College zegt: In de Programmabegroting 2020 is het pand inderdaad benoemd om versneld te verkopen. Vervolgens is de uitvoering daarvan tijdelijk opgeschort in afwachting van de resultaten van de vitaliteitsscan binnenwijks bedrijventerreinen. Het betreffende pand ligt op bedrijventerrein Paletplein waar primair de bestemming Binnenwijks Bedrijventerrein aan gegeven is, maar waar veel panden een tweede bestemming Maatschappelijke Doeleinden hebben. Inmiddels kwam dit leegstaande pand in beeld als tijdelijke laagdrempelige ontmoetingsplek voor de buurt, waardoor eventuele verkoop in ieder geval voor langere termijn is opgeschort.

Als Lokaal Tilburg verbazen wij ons over dit achterstallig onderhoud in het licht van de motie van Lokaal Tilburg d.d. 13 juni 2019 met als titel “Representatiever
onderhoud gemeentelijk vastgoed”, overgenomen door het college. In dit kader is ook de “Roadmap naar een duurzame gebouwenexploitatie” interessant. Het pand Reinevaarstraat is echter niet meegenomen “omdat het in de verkoop staat”. Nu worden wij geconfronteerd met een post achterstallig onderhoud die in onze ogen een rechtstreeks gevolg is van het niet uitvoeren van onze motie. Hoe verklaart het college deze handelswijze en op welke wijze wordt op dit moment uitvoering gegeven aan het dictum van de motie: “Ook panden die in tijdelijk beheer zijn naar een hoger, representatief niveau te tillen”?

Het College zegt: Vooruitlopend op de voorziene verkoop van het pand zijn de laatste jaren enkel de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd om het pand minimaal in stand te houden. Dit zijn de onderhoudswerkzaamheden gericht op het veilig houden van het pand en om technische achteruitgang van het pand te voorkomen. Dit om te vermijden dat middelen worden besteed aan uitgaven die na een verkoop of functiewijziging van het pand mogelijk teniet worden gedaan. Het pand heeft jaren geleden de functie van buurthuis verloren en er zouden forse investeringen gedaan moeten worden om het pand weer structureel technisch en functioneel op niveau te krijgen, zonder dat er zicht op was dat het pand ook weer als buurthuis zou worden ingezet. Ook met het minimale instandhoudingsonderhoud staat het pand er na jaren van leegstand nog representatief bij. Nu het pand weer volledig voor 5 jaar in gebruik wordt genomen, wordt de planningshorizon verlengd en dient het onderhoudsniveau te worden opgeschaald.

In het artikel van Brabants Dagblad wordt ook gesproken over het niet toestaan van “commerciële activiteiten of instellingen met een winstoogmerk”. Volgens onze gegevens zijn op dit moment echter minimaal 2 bedrijven (Waterpijpwinkel en een groothandel in schoonheidsproducten) in dit pand actief. Hoe gaat het college hiermee om gezien de geformuleerde ambities voor de woonkamer van de Kruidenbuurt?

Het College zegt: Naast dat er inwonersinitiatieven een plek kunnen krijgen in het pand worden er ook een aantal ruimtes beschikbaar gesteld aan maatschappelijke ondernemers. Zo neemt Broodje Aap & Linke Soep zijn intrek in het pand. Zij koken samen met mensen om het inburgeringsproces te versnellen. Ook nemen onze mensen van ‘Dubbel Duurzaam’ die nu nog in de keet in de Hyssopstraat zitten, intrek in het pand.

Daarnaast komt het Volkshuisvestingfonds. Zij zullen vanuit de Reinevaar werkzaam zijn in de Kruidenbuurt op het gebied van verduurzaaming. En ook zijn we in gesprek met Topvida, zij bieden individuele begeleiding aan kinderen met een hulpvraag die vastlopen in de thuis- en/of schoolsituatie.

Stichting elk wat Wils/ de wolmuis van Pauline Bouthoorn en Johan Spronk blijft gevestigd in de Reinevaarstraat. Naast wol verkopen ze ook tweedehands kleding en verzorgen ze het DHL pakketpunt. Zij vervullen voor de ouderen in de wijk een belangrijke rol door samen te breien en koffie te drinken. Alle commercieel gevestigde bedrijven die geen maatschappelijke bijdrage leveren, zoals de genoemde bedrijven in de vraag, hebben per eind december de opzegging ontvangen en zijn per eind januari 2022 vertrokken.

We weten nu nóg niet hoe die waterpijpwinkel en groothandel voor cosmetica in ‘Onze Kievit’ zijn beland. Wordt vervolgd…!

Weet u als inwoner meer hierover?
Of vindt u hier iets van?
We horen graag uw verhaal en uw mening. Mail ons naar fractie@lokaaltilburg.nl.

Dank u voor het delen!