Stadskantoor 1 heet voortaan Stadhuis en Stadskantoor 2 (Koningsplein) gaat verder door het leven als Stadswinkel.

We hadden nogal wat vragen over de huidige stand van zaken van beide gebouwen én we hebben antwoorden gekregen, die we graag integraal delen.

We hebben een toelichting gehad op de financiële afwikkeling van Stadskantoor 1 maar daarbij is onduidelijk hoe het nu zit met de verhuur van de winkelplint.

We hebben als raad een extra krediet voor aanpassingen in de winkelplint beschikbaar gesteld van € 700.000,- noodzakelijk om verhuur mogelijk te maken. Kunt u de stand van zaken met betrekking tot dit krediet aangeven?

In totaal is er € 40.605,- aan uitgaves gedaan en er is voor € 91.772,- aan afbouwbijdrage verstrekt aan de nieuwe huurders. Er resteert nog een krediet van €576.623,- waarvoor we de resterende winkelunits verhuur klaar kunnen maken. Er is nu geen aanleiding om aan te nemen dat het extra krediet wordt overschreden.

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de verhuur van de units. Voor welk deel (in M2) van de verhuur zijn contracten afgesloten?

Bomont huurt 674 m2 van het verhuurbaar oppervlakte (VVO) en Esprit huurt 405 m2 VVO van in totaal 2018 m2 VVO. Beschikbaar is een zestal units met een oppervlakte van 939 m2 VVO, waarover nu diverse gesprekken lopen met verschillende partijen.

Wie is het aanspreekpunt waar geïnteresseerde partijen terecht kunnen?

Belangstellende ondernemers kunnen contact opnemen met Naber Retail makelaars.

Het college gaat naar onze mening uit van een combinatie van detailhandel en horeca. Van welke verdeling/verhouding gaat het college concreet vanuit? Wat betekent deze verhouding voor het extra krediet van € 700.000,-?

Het college heeft geen vastomlijnde verhouding tussen detailhandel en horeca vastgesteld. Op dit moment is er een positief perspectief en geen aanleiding om aan te nemen dat het extra krediet wordt overschreden.

Doordat er nu nog geen sprake is van (volledige) verhuur missen we de huurpenningen. Over welke bedragen hebben we het dan? En hoe wordt dit in de exploitatie afgedekt?

Omdat er in 2021 geen verhuurinkomsten waren, is er een nadelig exploitatieresultaat van € 347.762,53. Dit komt ten laste van gebouwexploitatie. Wij volgen hierin de besluitvorming van het college van 28 maart 2017. Toen is besloten dat indien de winkelplint geconfronteerd wordt met structurele leegstand dit een negatief effect heeft op de gemeentelijke gebouwenexploitatie. De mogelijke financiële tegenvallers blijven bij de gemeente wanneer de plint in haar eigendom is.

We hebben gemerkt dat er op dit moment aanpassingen plaatsvinden in Stadskantoor 1. Kunt u aangeven waar dat betrekking op heeft, over welke extra kosten het gaat en hoe de dekking hiervan plaatsvindt?

In het Stadhuis vinden momenteel werkzaamheden plaats die het gebouw voorbereiden op een zogeheten smart building. De plafonds moeten open om bekabeling en sensoren aan te leggen. De kosten worden gedekt uit de budgetten die uw raad hiervoor beschikbaar heeft gesteld op 3 juli 2017 en (aanvullend) op 25 februari 2019. Ook vinden er nog enkele andere werkzaamheden plaats die voortkomen uit garanties of restpunten in de nazorgfase van de bouw. De kosten voor de afronding van de restpunten worden gedekt uit de beschikbare en vastgestelde programmabudgetten Gemeentelijke Huisvesting.

Bij Stadskantoor 2 is er sprake van uitstel van de oplevering vanwege de vertraging van een duurzame gevel met houten elementen en een bekleding van houten latten. Dat betekent dat, uitgaande van de huidige omstandigheden, de verbouwing van Stadskantoor 2 pas in het begin van 2023 klaar is en de opening plaatsvindt in de zomer van 2023.
Het uitstel van de oplevering van Stadskantoor 2 betekent doorgaan met de huur van de huidige stadswinkel en dat beïnvloedt de exploitatie van Stadswinkel 2 negatief. Welke financiële gevolgen heeft het uitstel van de oplevering?

De doorlooptijd van de bouw is in juli 2021 verlengd als gevolg van de inhuizing van de partners van het Zorg- en Veiligheidshuis en de afdeling Werk en Inkomen onder de motie Noodzaak kantooroppervlakte. Met deze motie besparen we vierkante meters en dat levert het een structurele besparing van ca. € 1 miljoen op.

De datum van ingebruikname van het pand en de huur van Stadskantoor 6 is niet veranderd.
De aangepaste levering en montage van de houten gevel past binnen de langere doorlooptijd van de bouw die de aannemer nodig heeft voor de inpassing van het Zorg- en Veiligheidshuis en Werk en Inkomen. Er zijn geen nadelige gevolgen voor de exploitatie.
Voor de volledigheid attenderen wij u op de raadsinformatiebijeenkomst van 11 oktober 2021. In de presentatie en de stukken komt zowel de inpassing van de partners als de aangepaste levering en montage van de houten gevel aan bod. Zie: Bijeenkomst/890600 Gemeente Tilburg (raadsinformatie.nl).

Kunt u aangeven hoe deze extra kosten worden afgedekt?

De kosten die de aanpassingen in de houten gevel met zich meebrengen worden gedekt uit de regulier beschikbare budgetten binnen de bouw. In dit geval de post onvoorzien bouw.

De latere oplevering betekent dat de bewoners, bezoekers en ondernemers in de binnenstad nog langer te geconfronteerd worden met bouwwerkzaamheden en vrachtbewegingen. Bent u het met Lokaal Tilburg eens dat deze nadelige effecten gecompenseerd dienen te worden?

Als gemeente doen we er alles aan om hinder voor omwonenden, bezoekers en ondernemers zoveel mogelijk te beperken. De aannemer is hierbij gebonden aan wet- en regelgeving en bepalingen in de verstrekte bouwvergunning omtrent geluidshinder van bouw- en sloopwerkzaamheden. Toezichthouders op de bouw zien erop toe dat de afspraken worden nageleefd en de geluidsbelasting op de gevels van de woningen wordt met regelmaat gemeten.

De gemeente en de aannemer informeren omwonenden met enige regelmaat over de geplande werkzaamheden en zodra de coronamaatregelen het toelaten willen we de omwonenden en ondernemers uitnodigen voor een informele bijeenkomst op de bouw. De aannemer heeft een informatiepunt ingericht waar omwonenden en ondernemers terecht kunnen met vragen. Ook heeft de aannemer een meldpunt voor overlast en/of vragen over de bouw(plaats).

In het totale krediet zijn posten opgenomen die betrekking hebben op zowel Stadskantoor 1 als 2 zoals organisatiekosten, nieuwe werken, ICT etc. Blijven deze posten ongewijzigd?

De genoemde posten blijven ongewijzigd. Voor de inhuizing van de partners van het Zorg- en Veiligheidshuis en Werk en Inkomen is extra krediet aangevraagd en toegekend door uw raad op 12 juli 2021: Vergadering Agendacommissie 12-07-2021 Gemeente Tilburg (raadsinformatie.nl).

We willen graag op korte termijn een informatiebijeenkomst over de voortgang van Stadskantoor 2, wilt u daar invulling aan geven?

De bouw van de Stadswinkel is onderdeel van het programma Gemeentelijke Huisvesting. Het programma Gemeentelijke Huisvesting valt onder de Regeling Grote Projecten waarover uw raad met regelmaat wordt geïnformeerd. We stellen voor om conform de reguliere afspraken een informatiebijeenkomst in te plannen. Indien de coronamaatregelen die toelaten willen we dit graag combineren met een bezoek aan de bouwplaats.

Dank u voor het delen!