In het Brabants Dagblad van 31 december 2021 was aandacht voor het Collegebesluit, dat het voormalig wijkcentrum “t Kievitslaer” beschikbaar wil stellen als ‘woonkamer van de Kruidenbuurt’. Lokaal Tilburg is hier ook een groot voorstander van en ziet ook kansen het sociaal maatschappelijke gebruik van dit pand aan de Reinevaarstraat 55 te behouden en versterken.

De onderbouwing van dit Collegebesluit roept bij Lokaal Tilburg wel enkele vragen op. Over de argumenten die het College aandraagt hebben we dan ook Artikel 40 vragen gesteld.

In de programmabegroting 2020 wordt dit pand specifiek benoemd om versneld te verkopen. Maar na de uitgevoerde ‘vitaliteitsscan bedrijventerreinen’ wordt hiertoe anders besloten. Wat is het verband van dit pand met een bedrijventerrein? De Reinevaarstraat 55 heeft zover wij kunnen achterhalen toch een maatschappelijke bestemming?

Er wordt gesproken over ‘achterstallig onderhoud’ en een pand ‘dat niet meer in een staat verkeert die een dergelijke huurprijs legitimeert’.

Wij verbazen ons over dit achterstallig onderhoud in het licht van de motie van Lokaal Tilburg op 13 juni 2019 met als titel “Representatiever onderhoud gemeentelijk vastgoed”, welke is overgenomen door het College. De bedoeling van deze motie was nou juist, om panden in tijdelijke verhuur juist wel goed te onderhouden, zodat ze hun waarde zouden behouden.

In dit kader is ook de “Roadmap naar een duurzame gebouwenexploitatie” interessant. Het pand Reinevaarstraat is echter niet meegenomen ‘omdat het in de verkoop staat’….. Nu worden wij geconfronteerd met een post achterstallig onderhoud die in onze ogen een rechtstreeks gevolg is van het niet uitvoeren van onze motie.

Hoe verklaart het College deze handelswijze en op welke wijze wordt op dit moment uitvoering gegeven aan het dictum van de motie (“ook panden die in tijdelijk beheer zijn naar een hoger, representatief niveau te tillen”)?

In het artikel BD wordt ook gesproken over het niet toestaan van “commerciële activiteiten of instellingen met een winstoogmerk”. Volgens onze gegevens zijn op
dit moment echter minimaal 2 bedrijven (Waterpijpwinkel en een groothandel in schoonheidsproducten) in dit pand actief. Hoe gaat het College hiermee om gezien de geformuleerde ambities voor de woonkamer van de Kruidenbuurt?

Dank u voor het delen!