Het is al jaren een traditie: de behandeling van de Begroting voor het komende jaar wordt begonnen met een Algemene Beschouwing van alle fractievoorzitters. Een toespraak met een terugblik en een vooruitblik. Dit is de integrale tekst van Frans van Aarle bij de Algemene Beschouwing voor 2022.

Voorzitter,
De laatste Algemene Beschouwingen van dit College zijn het moment om terug te kijken naar de ambities in het Bestuursakkoord “Gezond & Gelukkig”. Een bestuursakkoord waar ook Lokaal Tilburg in 2018 JA tegen heeft gezegd. Vandaar dat ik u allen even mee terug neem naar juni 2018 en een klein stukje citeer uit onze inspreektekst bij de behandeling van “Gezond & Gelukkig in Tilburg”.

Ik citeer: “Lokaal Tilburg komt zijn verkiezingsbelofte na en wil nog steeds zakendoen, de uitgestoken hand van deze nieuwe coalitie nemen wij dan ook vol overtuiging aan omdat wij geloven in dit Bestuursakkoord en de kansen en ruimte die dit nieuwe College biedt aan partijen die zich constructief opstellen. Het feit dat dit nu ook helder omschreven staat in dit Bestuursakkoord geeft ons voldoende garantie om onze schouders eronder te zetten, samen werken aan de toekomst van Tilburg. Wij geven echter wel een winstwaarschuwing af. Wij gaan deze nieuwe coalitie positief kritisch tegemoet treden maar blijven scherp kijken naar de vertaling van onze input in concrete resultaten.”

Voorzitter, dit is dus het moment de rekening op te maken, de vertaling van onze input in concrete resultaten, wij nemen ze graag mee door en laten wij beginnen met onze financiële positie.

 • Het college geeft zichzelf een compliment met de slogan: “Stevig op koers en financieel kerngezond”, kijkend naar de cijfers een visie die Lokaal Tilburg kan onderschrijven. De begroting 2022 laat een positief resultaat zien van 2,7 miljoen euro, waarbij nog geen rekening is gehouden met de septembercirculaire die naar verwachting ook voor Tilburg een gunstig beeld zal laten zien. De woonlasten binnen onze gemeente blijven laag, er is een gezonde reservepositie, hebben de risico’s goed in beeld en voldoende middelen om deze risico’s af te dekken.
 • Ook in het sociale domein zijn wij stevig op koers door betekenis te geven aan de sociale basis en ondersteuning te geven aan inwoners die ons echt nodig hebben. Er wordt steeds beter samengewerkt met de partners in de stad waarbij de Raad intensief betrokken wordt. Lokaal Tilburg heeft waardering voor het samenspel met de Raad die vaak aan de voorkant al wordt meegenomen in de besluitvorming. Mooi voorbeeld hiervan is de Agenda 013 en de vastgestelde kadernota’s .
 • Seniorenbeurs – Foto: Marco Geboers.

  Voorzitter, in het Bestuursakkoord lezen wij ook dat deze coalitie de inwoner centraal wil stellen en niet ons eigen systeem. In het slotwoord wordt zelfs gesproken “dat onze inwoners voorop staan”. Dit was mede de aanleiding voor Lokaal Tilburg om al in 2019 te komen met het initiatiefvoorstel ‘Tilburg van buiten naar binnen’. Onze missie om in deze snel veranderende samenleving inwonersparticipatie serieus te nemen, door mensen vooraf al te betrekken bij de totstandkoming van allerlei plannen.De totstandkoming van het Actieplan Inwonersparticipatie was een zware bevalling, wellicht was er binnen de organisatie zelfs sprake van een ongewenste zwangerschap. Met steun vanuit de wethouder, Sociale Raad en Rekenkamer werd na ruim anderhalf jaar, op 4 juni 2021 het Actieplan Inwonersparticipatie vastgesteld door het College. Een van de speerpunten in dit Actieplan is het aanstellen van een ’trekker’ en het opzetten van een ‘gemeentebreed expertiseteam Inwonersparticipatie’. Ik vraag aan het College hoe het hier mee staat, zeker gezien de recente onvrede van omwonenden bij allerlei bouwplannen, waar van tijdig en actief betrekken nauwelijks sprake was.

 • Voorzitter,
  een ander kernpunt van Lokaal Tilburg is ons detailhandelsbeleid. Sinds onze oprichting zetten wij ons in voor de belangen van de Tilburgse Retail, nog steeds de grootste werkgever in de stad. Met circa 25.000 banen de motor van onze lokale economie, daar kan zelfs geen Wijkevoort tegenop! Als wij terugkijken naar deze bestuursperiode moeten wij concluderen dat ondanks alle aangenomen moties ter bestrijding van de leegstand en de in juni 2020 vastgestelde nieuwe detailhandelsvisie, nauwelijks aansprekende resultaten zijn geboekt.
  Lokaal Tilburg vraagt zich wel eens af of de politieke wil wel aanwezig is om deze goede adviezen en voornemens te vertalen in serieus plan van aanpak. Wij worden soms moedeloos wanneer wij weer moeten constateren dat aangenomen moties van nota bene de grootste coalitiepartij – de motie voor het oprichten van een taskforce detailhandel en de motie ‘meterbank voor commerciële meters’ – na anderhalf jaar nog steeds wachten op verdere uitwerking. Lokaal Tilburg komt dan ook met een motie waarin wij het College opdragen meer gas te geven bij het uitvoeren van de nieuwe detailhandelsvisie, de aanpak van de leegstand en het voorkomen van verdere ongelukken door nu echt te stoppen met het faciliteren van extra winkelmeters.
 • Voorzitter,
  vanzelfsprekend maken wij ons ook grote zorgen over de problemen op de woningmarkt. Het bestuursakkoord spreekt de ambitie uit, ik citeer: “… vanuit de stedelijke behoefte te zorgen voor voldoende aanbod voor alle doelgroepen”. (blz. 12) Deze ambitie is nog steeds een stevige uitdaging waar naar onze mening een meer sturende rol van de gemeente kan bijdragen aan een broodnodige versnelling ter versterking van het aanbod. De oproep van projectontwikkelaars en woningcorporaties voor een meer integraal behandelen van bouwaanvragen binnen de gemeentelijke organisatie, acteren vanuit de bedoeling van de regels, kan sneller resultaat opleveren en ergernissen voorkomen. Hoe ziet het College dit?
 • Voorzitter,
  Lokaal Tilburg roept het College op bij de discussie rondom mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren niet te veel te denken in mooie vergezichten, in wensdromen waarin alle inwoners en bezoekers aan onze stad gebruik maken van het openbaar vervoer, fiets of deelauto. Mensen moeten de vrijheid houden zelf de keuze te kunnen maken op welke wijze men van A naar B wil reizen, niet gedwongen worden een andere keuze te maken omdat de overheid dat wil. Als de markt nog niet rijp is voor deelauto’s (zie artikel in het BD van 1 november j.l.) moeten wij ons beleid daarop aanpassen. Stimuleren en verleiden is prima maar geen dwang door inwoners in de binnenstad de hoofdprijs te laten betalen voor parkeren in de nabijheid van hun woning of geen parkeerruimte meer aan te bieden aan nieuwe bewoners.Lokaal Tilburg komt volgende week dan ook met een motie hierover bij de actualisatie van ons parkeerbeleid. Vraag aan het College hoe men aankijkt naar de resultaten van het onderzoek kennisplatform CROW en het Kennisinstituut Mobiliteit (KiM) waaruit blijkt dat op dit moment slechts 0,02 % van de autoritten wordt uitgevoerd met een deelauto en sinds 2014 zelfs niet meer gegroeid is. Wordt het hierbij geen tijd voor voortschrijdend inzicht?
 • Voorzitter,
  het Bestuursakkoord spreekt ook ambities uit richting een duurzame stad, een hart voor duurzaamheid en duurzaam handelen, zodat onze aarde geen onbewoonbare planeet wordt. Lokaal Tilburg ziet hierbij een belangrijke rol voor onze overheid, ook onze gemeente kan hierin veel meer betekenen richting onze inwoners en wij komen bij de vaststelling van het bestemmingsplan Wijkevoort dan ook met een motie die hier aan bij kan dragen.

Voorzitter,
In 10 minuten een volledige analyse geven van de voorlopige resultaten van dit bestuursakkoord is onmogelijk. Bovendien zijn er nog 4 maanden te gaan. Duidelijk is wel dat er al positieve resultaten geboekt zijn. Mooi voorbeeld hiervan is de ruimte die gevonden is in de Begroting 2022 voor meer inzetbare capaciteit bij Handhaving, ook in de weekenden. Een goed voorbeeld van de vertaling van een van onze moties.

Maar wij zijn er nog niet, de eindstreep is in zicht maar er moeten nog enkele flinke stappen gezet worden. Op sommige onderdelen moet er echt een tandje bijgezet worden, wat ons betreft GAS EROP! De laatste examens bij de uitwerking van dit bestuursakkoord bepalen de kans van slagen voor een nieuwe periode waarbij men vooral deze boodschap ter harte moet nemen.

De meeste inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel zijn allemaal op zoek naar hetzelfde. Ze proberen niet stinkend rijk te worden, ze verwachten niet dat een ander zal doen wat zij zelf ook kunnen. Maar ze verwachten wel dat er een baan is als ze willen werken om hun gezin te kunnen onderhouden, dat ze niet failliet gaan als het even tegen zit. Ze verwachten hun kinderen een goede opleiding en toekomst te kunnen geven. Ze willen een schone, veilige en gezonde leefomgeving waar ze niet bang hoeven te zijn voor criminelen of verkeershufters. Ze verwachten dat na een leven lang werken, zij met respect en waardigheid kunnen genieten van hun oude dag. Dat is het wel zo’n beetje, ze verwachten niet dat de overheid al hun problemen oplost, maar vertrouwen er wel op dat ook de lokale overheid soms een beetje kan helpen…

Lokaal Tilburg wil graag die helpende hand bieden, door inwoners centraal te stellen en hart te hebben voor onze stad, de stad waar wij van houden.

Dank u voor het delen!