Duveldorp is de naam van een project van vastgoedontwikkelaar Dokvast, op de plek van het alom bekende Duvelhok – een Rijksmonument – aan de St.Josephstraat.

Deze zomer werden omwonenden onaangenaam verrast door de in hun ogen al vergevorderde plannen van de ontwikkelaar, die een 70 meter hoge woontoren op die plek voorzag. Volgens de architect was het maar een volumestudie. Toch was en is de buurt er nog lang niet gerust op. Als Lokaal Tilburg hebben we de roep om hulp vanuit de politiek direct gehoor gegeven en hebben we deze kwestie geagendeerd. En met succes: de buurt heeft zich met ongekende snelheid en in grote getale georganiseerd. Allereerst met een petitie die meteen door 250 bewoners werd ondertekend.

Op 27 juli is hierover een brief verzonden aan de Gemeenteraad door het bewonerscollectief omwonenden Duvelhok / Duveldorp.

Hoewel er op dit moment nog sprake is van een verkenning (volumeschets) zijn omwonenden en ondernemers die onder andere gevestigd zijn in het Duvelhok erg ongerust over de mogelijke ontwikkelingen in hun directe leefomgeving. Deze situatie staat niet op zichzelf.

Op het voormalige Aldi-terrein in de Armhoefse Akkers is er sprake van een vergelijkbare situatie. In het recent aangenomen Actieplan Inwonerparticipatie wordt specifiek gesproken over het tijdig en actiever betrekken van omwonenden en belanghebbenden! Hoe gaan we daar in de praktijk mee om?

Ook in de nieuwe Omgevingswet staat participatie centraal. Welk besluit de gemeente straks ook neemt, of het nu een vergunning is voor de uitbreiding van een buurtrestaurant of een besluit over een groot bouwproject: de norm wordt dat belanghebbenden aan de voorkant – dus op het moment dat er nog echt wat te kiezen valt – worden betrokken. Veel projecten die impact hebben kunnen straks niet meer tot stand komen zonder een voorafgaande verkenning van oplossingsrichtingen, waarbij iedereen moet kunnen meedenken. Hoe gaan we dat in Tilburg regelen?

De politieke fracties zullen op 1 november een werkbezoek brengen aan het Duvelhok om in gesprek te gaan met de omwonenden en de projectontwikkelaar. Daarna volgt op 15 november een informatiebijeenkomst om te horen wat de reactie van de wethouder is op de voorliggende plannen inzake het Duvelhok en óf en zo ja op welke wijze de gemeente in het voortraject tot publicatie van de plannen betrokken is geweest en hoe het proces nu verdergaat.

Daarna willen de fracties ook een discussie over de bredere context. Gezien de enorme woningbouwopgave en de daarmee gepaard gaande inbreiding binnen de bestaande stad gaan dit soort vraagstukken in de toekomst steeds vaker spelen. Ontwikkelaars die plannen naar buiten brengen, terwijl de gemeente nog geen positie heeft ingenomen, laat staan dat de gemeenteraad geïnformeerd is. Hoe gaan we dit in het Tilburgse aanpakken en regelen?

Dank u voor het delen!