Foto: Harry van Poppel

Dit is de spreektekst bij het debat over de verluwing van de Cityring.

Voorzitter,

Dit raadsvoorstel is veel meer dan een verkeersingreep, het verluwen van de Cityring naar maximaal 8.000 autobewegingen per dag heeft grote en verstrekkende gevolgen voor de toekomst van onze binnenstad, de wijken rondom de Cityring en zelfs de Reeshof.
Niet alleen op het gebied van bereikbaarheid en reistijd en reiskosten maar vooral ook voor onze bedrijven, de beleving en leefbaarheid in de binnenstad, de klimaatadaptatie, de CO2 effecten, wonen en werkgelegenheid.

Voorzitter laten wij positief beginnen, mede door druk vanuit de raadsleden, zeker die van Lokaal Tilburg is er uiteindelijk een breed participatieproces opgestart waarvoor de gemeente een compliment verdient. De stakeholders werden actief betrokken in het proces en de keuze tussen de verschillende verkeersoplossingen van Goudappel.

Verrassend was de creatieve oplossing vanuit het BMT die met een slimme ingreep ook het doel van minder dan 8.000 auto’s per dag behaalt, makkelijker te realiseren is en ons inziens ook financieel gezien een interessante optie. De eerder uitgesproken richting van een knip op de Heuvel en/of Piusplein is losgelaten en variant 3 heeft uiteindelijk ook de voorkeur gekregen van het College.

De mogelijkheid om op de Noordhoekring tweerichtingsverkeer weer in oude glorie te herstellen is in de ogen van het College echter niet gewenst. Hoe onze inwoners hier zelf over denken is echter niet meegenomen in de breed uitgezette enquêtes. Men vraagt de stad wel een voorkeur uit te spreken over de 3 varianten maar een simpele vraag wel of geen 2-richtingsverkeer Noordhoekring was volgens de gemeente te moeilijk en lastig uit te leggen.
Is hier sprake van een diskwalificatie van onze inwoners, of was men gewoon bang het gewenste antwoord niet boven tafel te krijgen.

Voorzitter, Lokaal Tilburg durfde deze vraag in onze eigen enquête wel aan de stad te stellen en het antwoord is helder; slechts 27 % is tegen 2-richtingsverkeer op de Noordhoekring en 57 % van onze inwoners is expliciet voor! Volgens Lokaal Tilburg heeft onze inwonersparticipatie op dit punt duidelijk tekort geschoten, een gemiste kans die wij zeer betreuren.

Voorzitter, Lokaal Tilburg is voor verluwing van de Cityring, voor het vergroenen van de binnenstad, sterker nog, voor ons mogen er best nog wel wat meer volwassen bomen komen op het Stadsforum (met minimaal 35 M3 zwarte grond hebben wij vernomen) Wij steunen dan ook het Raadsvoorstel betreffende de keuze voor variant 3 maar maken ons wel ernstig zorgen op een aantal specifieke onderdelen in het voorstel. Zorgen die gelukkig ook gedeeld worden in het betoog van een aantal andere partijen en waar wij eventueel met amendementen mogelijke oplossingen voor gaan aandragen.

Belangrijkste zorg van Lokaal Tilburg is het ontbreken van een economische paragraaf.

 1. Hoe staat het met de ambitie van dit College betreffende onze binnenstad en de metamorfose van boodschappenstad naar belevingsstad?
 2. Deelt het College wel de ambities van het BMT met betrekking tot de groei van het aantal bezoekers van buiten Tilburg? Een groei van 23% naar 40%; een verdubbeling tot 3 miljoen bezoekers van buiten onze gemeente. Een toename die noodzakelijk is voor een gezond retail- en cultuurklimaat.
 3. Hoe gaan wij zorg dragen voor een positieve reisbeleving van deze gasten van onze stad?
 4. Waarom worden de mogelijke economische effecten van deze verkeersingrepen niet serieus genomen door het College en zo ja, waaruit blijkt dit, waar zijn de flankerende maatregelen voor ondernemers die schade ondervinden van deze ingreep?
 5. Hoe verklaart het College de onrust en zorgen bij de ondernemers op de Linten, hun families en de werknemers, de angst dat de winkels aan de bedrijvige linten hetzelfde lot wacht als indertijd hun collega’s in de Koestraat…..?
 6. Hebben deze ondernemers ook geen recht op consistent overheidsbeleid zoals verwoord in de “Structuurvisie Linten in de Oude Stad” en dan met name met betrekking tot de zogenaamde bedrijvige linten?
 7. Bent u bereid deze onrust en zorgen enigszins weg te nemen door de economische effecten serieus mee te nemen in de verdere planvorming, de monitoring, evaluatie, participatie en tijdige bijsturing van de verkeersingrepen als dit nodig mocht blijken?
 8. Bent u bereid met de stakeholders op basis van de evaluatie een ‘oplossingsgerichte dialoog’ aan te gaan, uiterlijk 12 maanden na de verluwing op de zuidelijke Cityring?
 9. Beseft het College wel het doel, de functie, het economisch belang en de sterke afhankelijkheid van autobereikbaarheid van onze aanloopstraten. Met name bij de bedrijvige linten die niet voor niets deze status hebben gekregen in de structuurvisie, retailagenda en detailhandelsvisie?
 10. Is het College bereid de ongelukkige opmerking in het Raadsvoorstel over de inrichting als ‘fietsstraat’ op bladzijde 11 te corrigeren op basis van de werkelijke ambities van de Stichting Tilburgse Linten?
 11. Dagelijks kunnen honderden autobewegingen op de Cityring worden voorkomen door nu eens serieus werk te maken van (binnen-)stadsdistributie, cityhubs et cetera. Welke ambitie heeft de wethouder hierbij en wanneer is dit de dagelijkse praktijk?
Dank u voor het delen!