Het College van Burgemeester en Wethouders is van plan om het beleid op dierenwelzijn te actualiseren. Bovendien is zowel in de Tweede als Eerste Kamer vrij recent een nieuwe wet aangenomen waarin dieren beter beschermd worden. Zo staat in die wet dat dieren recht hebben op natuurlijke leefomstandigheden, zodat zij het gedrag kunnen vertonen dat van nature bij hen past.

Voor Lokaal Tilburg is dit aanleiding om Artikel 40 Vragen te stellen over het Tilburgse beleid op dierenwelzijn.

De Eerste en Tweede kamer hebben onlangs, op 22 juni 2021, een wetswijziging aangenomen waarin dieren beter beschermd worden.

  • Is het College hiervan op de hoogte?
  • Heeft het College deze wetswijziging meegenomen in de actualisatie van het dierenbeleid?
  • En zo nee: waarom niet? Zo ja, hoe dan?

In Tilburg worden al sinds 1974 proefdieren gehouden en verhandeld door het bedrijf Hartelust in Tilburg Noord, onder andere apen uit China en Afrika. Het College weet dit aangezien de raad hier herhaaldelijk aandacht voor heeft gevraagd, maar schuift dit al decennia voor zich uit, met als argument dat ‘het Rijk’ hier over gaat. Nu een beleidswijziging voorligt, is dít volgens Lokaal Tilburg het moment om te handelen in plaats van af te schuiven.

Hartelust handelt in proefdieren maar de vraag is of ze zelf ook proeven doen? Gaat het om een tijdelijk verblijf en wordt het dier dan weer doorgesluisd of verblijft het dier langere tijd in verband met dierproeven? Daarvoor gelden dan verschillende eisen in het kader van het dierenwelzijn. Met andere woorden zijn deze dieren vrij van lichamelijk ongemak, hebben ze te allen tijde beschikking over drinkwater, kunnen ze hun natuurlijke gedrag vertonen, worden ze gehouden in groepen zoals dat hoort bij apen? Zie tevens Wet dieren over gehouden dieren. Kunt u ons hier duidelijkheid over geven?

We vinden het belangrijk stil te staan bij het Covid risico waarbij het niet ondenkbaar is dat dit mogelijk gerelateerd is aan dierenhandel uit China.
Daarover stellen we u de volgende vragen:

1. Vindt u het gewenst dat een Tilburgs bedrijf optreedt als doorvoerhaven voor apen die afkomstig zijn uit China/Afrika en deze apen verhandelt/verkoopt aan proefdier centra in Europa?

2. Vindt u het verantwoord dat in deze coronapandemie dit soort dieren überhaupt vanuit China verhandeld worden via Tilburg?

3. Bent u in het bezit van de keuringsrapporten van de NVWA van de laatste 2 jaar, zijn er meerdere controles uitgevoerd per jaar en zo ja, waarop is gecontroleerd?

4. Volgens onze informatie worden overleden apen niet geregistreerd door de NVWA en wordt er ook geen doodsoorzaak vastgesteld. Deelt u de mening van Lokaal Tilburg dat dit mede vanwege de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid wel gewenst is?

5. Bent u op de hoogte hoeveel en welke diersoorten specifiek verhandeld worden bij Hartelust? Is hierbij wellicht ook sprake van verboden wildvang? Hoe kunt u dat garanderen?

6. Kent u de afnemende partijen van Hartelust? Kent u alle laboratoria waar Hartelust zijn dieren van betrekt?

7. Zijn de dieren in deze bedrijven ook beschermd door de nieuwe “Wet op de Dierproeven” die vanaf 1 juli j.l. van toepassing is?

8. Weet U of het welzijn van de dieren en diergezondheid geborgd is en hoe hebt u zich geïnformeerd? Graag willen wij deze onderliggende rapporten hiervan inzien evenals de NVWA keuringsrapporten.

9. Hoe controleert u op dit moment dat er geen sprake is van ongewenste praktijken in het kader van dierenwelzijn en mogelijke risico’s voor de volksgezondheid van de medewerkers, hun families etc. ?

Frans van Aarle.

Fractievoorzitter Lokaal Tilburg.

Artikel 40 Vragen beleid dierenwelzijn 030821

 

 

 

Dank u voor het delen!