Bijdrage van fractievoorzitter Frans van Aarle en burgerraadslid Eric Roels.

In november 2019 hebben we het initiatiefvoorstel “Tilburg van buiten naar binnen” ingediend bij de gemeenteraad, waarin we hebben gepleit voor een actieplan om inwoners van meet af aan te betrekken bij plannen in de stad en in de dorpen. De bedoeling is om hen vooraf mee te laten denken bij de totstandkoming en realisatie van allerlei plannen en hun invloed en betrokkenheid zo maximaal mogelijk te laten zijn. Zie ook ons artikel “Initiatiefvoorstel: Tilburg van buiten naar binnen.” – van 4 november 2019.

On de afgelopen anderhalf jaar is er hard aan gewerkt en veel overlegd en het resultaat mag er wat ons betreft wezen!

We zijn erg trots op de instemming van het actieplan inwonersparticipatie door de raad. Ons speerpunt inwonersparticipatie waarvoor wij een initiatiefvoorstel hebben opgesteld met als titel “van Buiten naar Binnen” is vertaald naar een actieplan, waarin concreet is aangegeven hoe we hier invulling aan geven.

Het plan geeft duidelijk aan wanneer we onze inwoners gaan betrekken bij het beleid en de uitvoering en welke rol zij hebben. Dat kan zijn alleen maar informeren zijn maar ook meedenken, meewerken en meebeslissen. Onze inwoners weten dan vanaf het begin waar ze aan toe zijn en hoe ze invloed kunnen uitoefenen. Ook is nadrukkelijk aangegeven wat met de inbreng van onze inwoners gebeurt en hoe dat aan hen wordt teruggekoppeld. Het moet aan de voorkant een helder proces zijn zonder dat er misverstanden bestaan over de rollen van een ieder. We gaan de verwachtingen goed managen en bewaken.

Dit traject is een leertraject met vallen en opstaan en heeft gevolgen voor de manier van werken van de ambtelijke organisatie. Elke ambtenaar moet bij elk project zich vooraf afvragen wie de betrokkenen zijn, hoe hij deze inschakelt en de vrijheid geeft met eigen visies, ideeën en wensen te komen. Daarbij geldt de uitspraak niet meer denken vanuit belemmeringen maar vanuit oplossingen die aansluiten op de leefwereld van onze inwoners.

Om dat voor elkaar te krijgen wordt binnen de gemeente een trekker benoemt die ervoor zorgt dat de hele gemeentelijke organisatie volgens de beschreven principes van inwonersparticipatie gaat werken, het proces coördineert, de voortgang bewaakt, het aanspreekpunt is voor college en ambtenaren maar ook doorzettingsmacht heeft om beslissingen te nemen. Wij hebben nog eens benadrukt dat het hele traject valt of staat met de benoeming van een trekker en de wethouder heeft toegezegd hier op korte termijn invulling aan te geven. Ook als raad blijven we betrokken en worden periodiek op de hoogte gebracht van de voortgang.

Frans en ikzelf zijn direct bij de voorbereidingen betrokken en we zijn blij dat onze ideeën op deze manier vertaald zijn in een helder actieplan dat volledig aansluit op ons initiatiefvoorstel.

Nu geen woorden meer maar daden, de handen op elkaar en eendrachtig onze inwoners directer bij de lokale democratie betrekken.

Dank u voor het delen!