Afbeelding van pasja1000 via Pixabay.

Door Eric Roels, burgerraadslid en woordvoerder sociaal domein.

We zijn blij met deze onderzoeksnotitie die een integraal beeld geeft van de huidige stand van zaken van onze ouderen maar ook een blik naar de toekomst.

We worden ouder, de levensverwachting stijgt, er treedt een dubbele vergrijzing op maar ook een ontgroening, de eenzaamheid neemt toe maar ook de kwetsbaarheid, onze ouderen willen steeds langer thuis blijven wonen en zo kan ik nog een tijdje doorgaan. We moeten hierop gaan anticiperen en dat doen we door nu aan te geven wat we gaan doen om onze ouderen een gelukkige en gezonde toekomst te geven.

De versnellingsagenda geeft daar naar onze mening op een positieve wijze invulling aan en u geeft aan dat dit gelegd wordt naast het huidige uitvoeringsprogramma tot 2022 en gekeken wordt welke aanpassingen er nodig zijn. Mijn eerste vraag is wanneer we een update van het programma mogen verwachten en het zou gewenst zijn dat met de begroting beschikbaar te hebben?

Dan wil ik verder ingaan op de versnellingsagenda:

  • Het verzilveren van de 3 e levensfase. Jazeker want dit is de basis. Het gaat om de categorie van 65 tot 79 jaar (vanaf pensioen tot het dominant zijn van zorgbehoefte en kwetsbaarheid). We moeten samen met de kennis en de ervaring van onze ouderen nu actie ondernemen om eenzaamheid te voorkomen maar ook het handelingsperspectief vergroten zodat de zelfredzaamheid toeneemt. Er worden verschillende activiteiten genoemd zoals de groepsgesprekken, samen genieten van kunst, cultuur en bewegen, het normaliseren etc.
   Deze activiteiten leveren een positieve bijdrage aan het verzilveren en wil graag weten welke activiteiten aansluiten op onze aanpak en worden opgepakt. Ik ga ervan uit dat dit wordt meegenomen in de actualisering van het uitvoeringsprogramma 2022. Is dat correct?
  • De woonstructuur en de leefomgeving. Een groot probleem in Tilburg met de grote vraag van in de toekomst 24.000 woningen. Hoe krijgen we op korte termijn vraag en aanbod van woningen in beeld zodat we onze ouderen een plek geven voor een mooie toekomst, rekening houdend met 30% 80 plussers in 2040? De nadruk komt te liggen op het langer thuis wonen en het creëren van ’tussenwoonvormen’. Kunnen daar de genoemde voorbeelden uit bijvoorbeeld Den Bosch met een 65+ regeling voor 2 jaar bij appartementen en gelijkvloerse woningen behulpzaam bij zijn? Kortom een grote uitdaging.
  • Woon- en zorginfrastructuur. Door langer thuis te wonen is er extra aandacht nodig voor zorg en soms acute zorg. Denk daarbij ook aan het bestrijden van de eenzaamheid en de dementie die helaas alleen maar toeneemt. Daarbij gevoegd de daling van de mantelzorgers en het tekort aan verplegend en verzorgend personeel en het beeld is compleet.
   Hoe krijgen we zo goed mogelijk inzicht in de zorgvraag maar ook het aanbod? Ook hiervoor geldt dat het goed is de activiteiten in het land te benutten zoals de ouderenhulp, zorgbuurthuizen en herstelgerichte zorg. Dat doen we uiteraard door de ouderen maar ook de mantelzorgers daar actief bij te betrekken.
  • De diversiteit. We zijn een multiculturele samenleving en moeten daar bij de vormgeving en invulling van ons ouderenbeleid rekening mee houden. Dat betekent dat we niet altijd uit mogen gaan van onze eigen normen en waarden maar ook die van de ander. En laten we daarbij niet vergeten dat de LHBTQ+ ook alleen maar toeneemt.

Voorzitter, ik ga geen prioriteiten stellen omdat de aanpak van het ouderenbeleid een integrale aanpak vergt en het voor de versnellingsagenda van belang is dat alle vier de thema’s worden aangepakt. Daarbij is het natuurlijk belangrijk dat we de derde levensfase gaan verzilveren maar tegelijkertijd werken aan wonen, zorg en diversiteit. Het is wat ons betreft één pakket.

Ik heb tot slot nog wel een tweetal vragen:

 • Er wordt in de nota aangegeven dat de capaciteit ontbreekt om hier invulling aan te geven. Dat geld ontbreekt nu dus dat betekent dat we alleen maar straks kunnen instemmen met deze notitie als de raad bij de begroting 2022 bereid is middelen hiervoor vrij te maken. Wat betekent dat overigens voor 2021? Wordt dat binnen de bestaande capaciteit uitgevoerd?
 • Ook wordt er gesproken over een investering van €82 miljoen voor de aanpassing van het bestaande woningpotentieel nabij voorzieningen en €62 miljoen voor verhuizen van ouderen naar de nabijheid van voorzieningen. Wordt dat ook meegenomen met de begroting en hebben we daar dekking voor?
Dank u voor het delen!