Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2022 hebben we 5 moties (voorstellen) ingebracht. Hiervan zijn vier moties aangenomen, dan wel overgenomen door het College.

Niet zweten maar zwemmen

We hebben voorgesteld om op zoek te gaan naar openbaar en open zwemwater binnen de gemeente Tilburg, zodat inwoners om warme dagen verkoeling kunnen zoeken. Helaas koos een meerderheid voor zweten in plaats van zwemmen en haalde dit voorstel het niet.

Capaciteit Toezicht & Handhaving

Wij stelden voor om bij de Begroting 2022 voldoende financiële middelen vrij te maken om het tekort aan menskracht bij toezicht en handhaving op te lossen. Immers, onze inwoners ergeren zich aan hufterig verkeersgedrag, woonoverlast, verpaupering, alcohol- en drugsgebruik en het verstoren van de openbare orde en zij hebben er recht op dat dit wordt aangepakt, ook in de avonden en weekeinden.

De burgemeester nam dit voorstel over en we hebben het daarom niet in stemming gebracht.

Plan van Aanpak Leegstand

We hebben voorgesteld om met een Plan van Aanpak te komen om de leegstand van woningen aan te pakken. Want terwijl de woningnood nog steeds toeneemt staan ook tal van panden leeg. Deze panden verloederen en zijn een ergernis voor veel bewoners.

Onze motie kreeg brede steun en werd overgenomen door het College, reden waarom we het niet in stemming hebben gebracht.

Opstellen beleidsvisie begraafplaatsen

We hebben voorgesteld om samen met parochiebesturen, erfgoedclubs, wijkraden, omwonenden en andere betrokkenen, waaronder Stichting Funerair Erfgoed Tilburg, een toekomstvisie voor de begraafplaatsen binnen onze gemeente op te stellen en uiterlijk in het voorjaar 2022 voor te leggen aan de Raad. Volgens wethouder Rik Grashoff is het wel erg veel werk om al komend voorjaar mee klaar te zijn. Een ‘quick-scan’, een ingekort onderzoek, was volgens hem wel mogelijk.

Gezien de brede steun en deze toezegging hebben we de motie niet in stemming gebracht.

Nuts- en netwerkkasten graffiti-vrij

We hebben aan het College voorgesteld om in gesprek te gaan met de beheerders of eigenaren van nuts- en netwerkkasten over de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor het ‘schoon, heel en veilig’ houden en daarbij ook graffiti overlast specifiek te benoemen. Immers: we vinden dat de netwerkbeheerders ook verplichtingen hebben richting gemeente en onze stad voor beheer, onderhoud en schoonhouden netwerkkasten.

Het College heeft ook deze motie van ons overgenomen, waardoor een stemming niet meer nodig was.

Dank u voor het delen!