Met de Perspectiefnota geeft de gemeenteraad zijn visie op het nieuwe beleid voor de komende jaren. Politieke sturing door de raad gebeurt met moties. Deze moties kunnen ‘overal’ over gaan. In de begroting, die in november op de agenda staat, is terug te vinden wat het college met toezeggingen en moties van de raad heeft gedaan. De Perspectiefnota geeft inhoud aan de begroting 2022. De behandeling vindt plaats in twee vergaderingen en begint met algemene beschouwingen in de eerste vergadering (dit jaar op 28 juni) en bespreking van moties/amendementen en besluitvorming in de tweede vergadering (dit jaar op 1 juli).

Voorzitter, in onze gemeentelijke organisatie dringt steeds meer het besef door dat wij klantgericht moeten acteren en luisteren naar de stad. De inwonersparticipatie bij deze Perspectiefnota is hiervan een positief voorbeeld. Bijna 500 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld en daar is nuttige informatie uitgekomen. Men vindt het prettig om te wonen, te werken en te ontspannen in Tilburg. Maar er zijn ook aandachtspunten op het gebied van leefbaarheid, onderhoud van de openbare ruimte en parkeren.

Lokaal Tilburg vraagt hierbij dan ook aan het College hoe men de input van deze participatie gaat vertalen in beleid. Input waar wij bij deze Algemene Beschouwingen ook aandacht voor vragen.

Vertrouwen

Want zelfs in de Perspectiefnota valt te lezen dat bij de burger het vertrouwen in de overheid aan erosie onderhevig is. Simpel gezegd, onze inwoners hebben steeds minder vertrouwen in de overheid. Dit is ons inziens wellicht de grootste uitdaging voor overheid en politiek, het herstel van dit vertrouwen! Ongetwijfeld wordt al snel naar Den Haag verwezen waar men gespecialiseerd is in het schaden van vertrouwen maar ook op lokaal niveau worden wij hier dagelijks mee geconfronteerd.

Afgelopen vrijdag was ik samen met Marco Geboers, burgerraadslid Lokaal Tilburg, in de Reeshof op bezoek bij een dame die prachtig woont aan een soort woonerf met in de huiskamer uitzicht op een vijver in haar directe leefomgeving.

Zij stuurde mij een persoonlijke mail om aandacht te vragen voor haar situatie. Zij is rolstoelgebonden en haar vertrouwen in de gemeente verloren: haar uitzicht wordt belemmerd door meters hoog riet voor het huiskamerraam. Ondanks herhaalde verzoeken wordt hier niets aan gedaan. Regelmatig wordt het voetpad naar haar rolstoelbus geblokkeerd door illegaal geparkeerde auto’s. Appjes, mails en telefoontjes zijn tevergeefs, er wordt geen actie op ondernomen en zij zit weer een dag aan huis gekluisterd.

Asobakken en hufters

Hufterig verkeersgedrag; vrijwel dagelijks worden bewoners aan de Cityring, Linten en Ringbanen in de avonduren geconfronteerd met motoren, quads en asobakken die met hoge snelheid en vaak oorverdovend lawaai door de stad scheuren. Bewoners worden er moedeloos van, verliezen het vertrouwen in de overheid want melden heeft toch geen zin…

Drugsoverlast, omwonenden zien met eigen ogen in hun directe leefomgeving het dealen van drugs, dumpen van afval, maken er zelfs foto’s van en melden dit keer op keer maar het gebrek aan beschikbare capaciteit is steeds weer het antwoord.

Voorzitter, wij kunnen doorgaan en verwijzen naar misstanden in de woningmarkt of de escalatie van overlast in de Piushaven maar voor Lokaal Tilburg is duidelijk dat ondanks alle goede wil en kwaliteit van onze ambtenaren bij ‘Toezicht & Handhaving’, dit groeiende probleem van overlast alleen aangepakt kan worden door de beschikbare capaciteit te vergroten. Onze inwoners vragen erom en zij hebben er recht op, dit is een kerntaak van onze overheid, vandaar onze motie die oproept de beschikbare capaciteit te vergroten.

Leegstandsverordening

Voorzitter, deze Raad heeft op 6 februari 2012 niet voor niets ingestemd met de ‘Leegstandsverordening Tilburg 2012’. Uiteindelijk is deze verordening namelijk een geschikt instrument om langdurige leegstand van panden te bestrijden, dat was al zo in 2012 en anno 2021 is het probleem alleen maar groter geworden. Alleen al binnen de Ringbanen staan op dit moment meer dan 100 woningen en winkels of woonhuizen langdurig leeg, vele al meer dan 1 jaar en een groot deel zelfs al vele jaren.

De leegstandsverordening is ook een nuttig draaiboek hoe je als gemeente met leegstand kunt omgaan van leegmelding naar registratie, van overleg tot het aanspreken van pandeigenaren op hun verantwoordelijkheden, de voordracht van een gebruiker en tot slot inderdaad ook sancties als eigenaren gewoon niet voor rede vatbaar zijn.

Gelukkig is het grootste gedeelte van de vastgoedeigenaren inderdaad wel van goede wil en bereid mee te denken en mee te werken. Maar helaas zijn er ook in Tilburg een aantal ‘vastgoedcowboys’ die niet bereid zijn om mee te bewegen en geen boodschap hebben aan woningzoekenden, de omwonenden en de uitstraling op de leefomgeving. Wij kennen allemaal voorbeelden van panden die al jarenlang leegstaan, waar sprake is van verloedering en verpaupering.

Als praten niet helpt moet er een stok achter de deur zijn om deze lieden aan te pakken, het actief inzetten van een leegstandsverordening in plaats van een slapend bestaan te laten leiden, helpt woningzoekenden en verbeterd de leefbaarheid in de stad. Op 13 april 2015 (!) hebben wij al een motie ingediend met als dictum handhavend te gaan optreden conform de leegstandsverordening. Deze motie is met 41 stemmen voor door deze Raad aangenomen maar in de praktijk is er door een gebrek aan beschikbare capaciteit geen gevolg aan gegeven.

Op 22 juni 2020 hebben wij samen met o.a. LST, CDA en VVD nog eens een motie ingediend voor een plan van aanpak verpauperde panden, een motie die ook met brede steun werd aangenomen maar waar in de praktijk nooit echt gevolg aan is gegeven. Veel panden die in 2015 al leeg stonden, staan er nu helemaal verwaarloosd bij. Gebrek aan beschikbare capaciteit bij ‘Toezicht & Handhaving’ is de kern van het probleem, de omwonenden zijn het meer dan zat en het vertrouwen in deze bureaucratisch functionerende overheid is tot een dieptepunt gedaald.

Onze nieuwe motie roept het College nog één keer op uitvoering te geven aan deze eerder aangenomen moties, niet afwachten maar aanpakken!

Begraafplaatsen, zwemwater en graffiti

Voorzitter, Lokaal Tilburg komt ook met een motie die oproept een visie te gaan ontwikkelen op de toekomst van onze begraafplaatsen, een motie ‘niet zweten maar zwemmen’ waarin wij het College vragen creatief mee te denken om sneller openbaar zwemwater in onze stad te faciliteren en een motie om de overlast van illegale graffiti aan te pakken.

Tot slot voorzitter, gelukkig gaat er ook heel veel goed in onze stad. De taak van een raadslid is niet alleen om kritisch te zijn bij bepaalde onderwerpen maar ook constructief mee te denken in het besturen van onze stad en Lokaal Tilburg merkt ook de imagoverbetering van Tilburg in het land, Tilburg wordt een steeds sterker merk. Met een bruisende cultuursector waar altijd wat te beleven valt, waar nog ruimte is voor creatieve ondernemers. Wij zien ook de kwaliteitsimpuls in onze binnenstad, de Spoorzone, Stappegoor en Koningsoord.

Sociaal

De gemeente verdient een compliment over de wijze waarop de Agenda Sociaal 013 richting geeft en hoe men omgaat met de problemen in de jeugdzorg. Ook de aanpak van de coronacrisis, de snelheid van handelen en de steun aan onze ondernemers.

Ook positieve geluiden uit de regio Hart van Brabant en de samenwerking tussen de verschillende gemeentes. Wel is er aandacht gevraagd om de betrokkenheid van de raden op het gebied van regionaal beleid te versterken. Lokaal Tilburg verzoekt onze burgemeester als voorzitter van de regio Hart van Brabant dan ook om met voorstellen te komen die de raden beter in positie brengen. Hierbij zou een representatievere stemverhouding ook een aandachtspunt moeten zijn.

Voorzitter, Lokaal Tilburg wil blijven investeren in de stad om onze inwoners en bedrijven sterker uit de coronacrisis te laten komen en onze ambities te verwezenlijken, onze klanten te bedienen. Een ondernemende overheid luistert en acteert naar de wensen van onze mensen, voor een gezond en gelukkig Tilburg.

Dank u voor het delen!