Foto’s: Harry van Poppel

In februari van dit jaar hebben we als Lokaal Tilburg een enquête georganiseerd over de corona testlocatie in Tilburg. In deze enquete vroegen we aan inwoners wat zij vinden van de bereikbaarheid en de gekozen locatie.

Naar aanleiding van de resultaten van deze enquête hebben we begin maart vragen gesteld aan het College. Dit heeft als resultaat gehad dat er nu naar mogelijkheden wordt gezocht om op een centraler gelegen locatie een kleinere corona testsraat in te richten voor voetgangers en fietsers. Het College van Burgemeester en Wethouders vindt het – net als Lokaal Tilburg – niet wenselijk als mensen zich niet laten testen, omdat zij de teststraat niet kunnen bereiken.

Bijgaand onze vragen en de antwoorden daarop.

Vraag 1
Is er bij de keuze voor deze locatie overleg geweest met de GGD en ook rekening gehouden met de bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers. Zo ja: op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 1
Ja, uiteraard is ook nagedacht over toegankelijkheid voor fietsers. De locatie aan de Simon de Cockstraat is toegankelijk voor fietsers. Er is voldoende fietsenstalling. Bezoekers kunnen vervolgens te voet door de teststraat, dit is duidelijk aangegeven door bewegwijzering langs de route. Op verzoek van de GGD Hart van Brabant (GGD HvB) is in samenwerking met elkaar gezocht naar een weerbestendige testlocatie. Op basis van het landelijke en regionale pakket van eisen en wensen van de GGD HvB én het landelijk advies om met de auto naar de teststraat te komen, is bij het zoeken naar een locatie rekening gehouden met de benodigde ruimte voor 8 teststraten die tevens de extra verkeersdrukte voldoende aankan.

Een grote testlocatie in het centrum van Tilburg was niet wenselijk juist vanwege die verkeersdrukte. Aangezien het merendeel van de inwoners met de auto naar de teststraat komt, was de bereikbaarheid met de auto zwaarwegender in de afweging van de locatie van deze XL-teststraat.

Vraag 2
Sommige respondenten geven aan dat zij zich niet laten testen omdat ze zonder auto niet naar de teststraat kunnen, hierbij meegenomen dat mensen die zich laten testen over het algemeen al (ernstige) klachten hebben. Vindt u dit een wenselijke situatie? Zo niet: wat gaat u eraan doen?

Antwoord 2
Nee, dat is geen wenselijke situatie.

Indien een inwoner klachten heeft,is het de bedoeling dat deze zich laat testen en zo min mogelijk contact heeft met andere mensen. Het landelijke advies is daarom om, als dit kan, met de auto naar de locatie te komen om de kans op het verspreiden van het corona virus op de testlocatie zo veel mogelijk te beperken. De teststraat aan de Simon de Cockstraat is hierop een uitzondering: daar kunnen inwoners met álle type vervoersmiddelen terecht: zowel auto’s, motoren, brommers, fietsers en voetgangers zijn van harte welkom. Inwoners met klachten die bijvoorbeeld om een medische reden of door een gebrek aan een sociaal netwerk niet in staat zijn om naar de teststraat te komen, kunnen bellen met het landelijke telefoonnummer voor het maken van een afspraak. Speciaal voor deze mensen wordt bij hen thuis een afspraak gemaakt om te testen. Hiervoor zet de GGD HvB het team thuisbemonstering in.

Vraag 3
Respondenten geven aan dat een centraler gelegen testlocatie voor fietsers en voetgangers wenselijk zou zijn. Bent u bereid om –samen met de Veiligheidsregio en de GGD –hieraan mee te werken? Zo nee: waarom niet? Zo ja: op welke termijn?

Antwoord 3
Op dit moment lopen er onderzoeken en gesprekken om een testlocatie nabij het centrum te organiseren.

Vraag 4
Bent u bereid om de resultaten uit onze enquête mee te nemen in uw overleg met de Veiligheidsregio en de GGD?

Antwoord 4
Met interesse hebben wij uw onderzoek gelezen.Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

210330-13-SOC-02 Brief beantwoording art. 40-vragen bereikbaarheid teststraat
Dank u voor het delen!