Samen met PvdA en alle andere oppositiepartijen hebben we een amendement ingediend, omdat we vinden dat een referendum over Wijkevoort alsnog moet worden gehouden.  Dit amendement hebben we gezamenlijk ingediend nadat de commissie Bezwaarschriften alle 27 bezwaren heeft afgewezen. Het is een ultieme poging om de inwoners van Tilburg een stem te geven en zich uit te spreken over de ontwikkeling van Wijkevoort. Het amendement was een initiatief van Bea Mieris (PvdA) en wij hebben medewerking verleend en het mee ingediend.

De situatie zoals deze is ontstaan:

De commissie Bezwaarschriften Referendum Wijkevoort heeft voorgesteld om de bezwaren van 3 bezwaarmakers niet ontvankelijk te verklaren en de bezwaren van 24 bezwaarmakers ongegrond te verklaren.

De commissie heeft er met een juridische blik naar gekeken, wat inderdaad haar rol is en zij heeft dan ook naar de letter van de referendum verordening geoordeeld. Frans van Aarle: “Het is de taak van ons als volksvertegenwoordigers om dienstbaar te zijn aan de inwoners van de stad en het is dé kans om inwoners de stem te laten horen. Het is niet de vraag waarom het niet kan, we moeten bedenken waarom het wél kan.”

De commissie Bezwaarschriften schrijft namelijk: “Wij zijn daarom van oordeel dat de raad kon oordelen dat het raadsbesluit van 21 september 2020 zijn grondslag vindt in het raadsbesluit tot vaststelling van het Masterplan Wijkevoort en dat zich daarom de weigeringsgrond van artikel 3 onder f van de
Referendumverordening voordoet.” De commissie heeft dus niet aangegeven dat de raad tot dat oordeel moest komen. De gemeenteraad mag naar de geest van de referendum verordening oordelen. Dat is een keuze.

Immers: 27 inwoners hebben een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van de gemeenteraad om een referendum over Wijkevoort niet toe te staan. En inmiddels 3645 inwoners hebben de petitie van de groep ‘Reeshof aan Zet’ tegen distributiecentra en industrie in een waardevol Brabants landschap (Wijkevoort) getekend.

Bovendien heeft geen enkel ander onderwerp deze raadsperiode zo veel commotie in onze gemeente teweeg gebracht als juist deze ontwikkeling van Wijkevoort.

Voor ons als Lokaal Tilburg is inwonersparticipatie van belang. Als we inwonersparticipatie serieus willen nemen, moeten we onze inwoners het instrument referendum niet ontnemen, maar moeten we juist zoeken naar oplossingen die wel een mogelijkheid bieden.

Het zou daarom fijn zijn om inwoners van Tilburg alsnog de kans te geven om zich uit te spreken over het nieuw aan te leggen bedrijventerrein Wijkevoort. De beoogde vaststelling van het bestemmingsplan Wijkevoort zou daarvoor een geschikt moment kunnen zijn.

Het amendement werd afgewezen: 19 voor en 25 tegen.

210308 - Amendement_9_1_
Dank u voor het delen!