Op 10 februari jl. was er een (digitale) Regionale bijeenkomst Energie en Klimaat in Gilze-Rijen. Een bijeenkomst met onder andere raadsleden van de 9 gemeenten in de regio Hart van Brabant. Gesproken is over energie en klimaat en de taken die we moeten invullen.

Nederland is verdeeld in 23 regio’s en elke regio moet op 1 juli 2021 aangeven hoe ze wil komen tot energiereductie en wij hebben daar klimaat aan toegevoegd.
Voor wat betreft energie wordt gesproken over zonne- en windenergie. Zonne- energie in de vorm van zonnepanelen waarbij voorrang wordt gegeven aan panelen op het dak en daarna pas op land.

Tijdens de bijeenkomst komen verschillende partners aan het woord:

  • Het ZLTO. De boeren en tuinders doen volop mee in het proces en zijn daar ook tevreden over. De landbouw zal een goede plek moeten krijgen in het geheel op basis van en afwegingskader. Het ZLTO wil waar het gaat om windenergie – men praat over sociale wind – dat samen met de inwoners gaan invullen. De lusten en de lasten moeten op een eerlijke manier worden verdeeld.
  • In Nederland zijn er 623 energie coöperaties, waarvan 14 in Hart van Brabant. Er worden met de coöperaties samenwerkingsbijeenkomsten gesloten met duidelijke afspraken over samenwerking, zorgen voor draagvlak en ook lokaal eigendom. Een voorbeeld is de wijze waarop de windenergie is geregeld op Spinder (de oude afvalstortplaats).
  • Natuurmonumenten doet ook volop mee en vraagt aandacht voor biodiversiteit (de bescherming van de natuur door ruimte te geven aan dier en plant).
  • Het waterschap staat voor de waterveiligheid, het waterbeheer en schoon water. De bescherming van ons land door rivieren en dijken te onderhouden. Het waterschap gebruikt heel veel energie en denk daarbij aan onze rioolgemalen en zuiveringsinstallaties. De inkoop moet ook duurzaam zijn en daar zal het waterschap ook in investeren zoals in windmolens.

Als we kijken naar het gas dan zal de toekomst gericht zijn op groen gas en elektrisch gas. Uit allerlei berekeningen blijkt dat het regionaal oppakken en uitgaan van groen gas het goedkoopste is. Warmte vergt veel elektriciteit en er zal extra capaciteit bij moeten komen.

De Amercentrale stookt op hout en biomassa en zal gaan verdwijnen. We moeten gebruik blijven maken van de pijpen en buizen die in de grond liggen. Een voorbeeld is het realiseren van waterstoffabrieken bij de centrale via wind vanuit zee.

Ook is er gesproken over het klimaat. De verdroging, wateroverlast en hittestress. Ook Tilburg moet hier veel aan doen omdat de binnenstad van Tilburg een van de meest vervuilde steden van Nederland is op het gebied van luchtverontreiniging. Daarvoor worden vele maatregelen getroffen en ook het verkeer wordt teruggedrongen mede door de groei van het aantal inwoners in de komende jaren.

Voor zowel energie als klimaat geldt dat de inwoners volledig mee moeten doen en zeggenschap hebben over de realisatie en de uitvoering. Alle raadsleden hebben hierop gewezen en willen dat hier zoveel mogelijk in geïnvesteerd wordt.

Ook Lokaal Tilburg vindt dat dit traject door moet gaan, we moeten aansluiten bij de rijksmaatregelen, de inwoners er heel direct bij betrekken en ook echt invloed geven. De plannen moeten verder haalbaar en betaalbaar zijn. Een eerlijke lastenverdeling is het uitgangspunt. Energie en klimaat zal een van de belangrijkste speerpunten zijn de komende tijd en wij zullen als Lokaal Tilburg dit traject kritisch blijven volgen met name waar het gaat om de rol en invloed van onze inwoners.

Dank u voor het delen!