Op de gemeentepagina’s (Gemeentenieuws) in het Stadsnieuws van 27 januari j.l. staat een artikel over de afsluiting van de Nieuwlandstraat voor auto- en vrachtverkeer vanaf 6 april a.s.

Citaat: “Ruim 1500 inwoners die de ontheffing kunnen aanvragen, krijgen daarover een brief.” In antwoord op een vraag van de PvdA tijdens het Vragenhalfuurtje van 3 februari jl. merkte de wethouder op dat iedereen die een vergunning aanvraagt er in principe ook een krijgt, voorrang voor bewoners binnen het aangewezen gebied is dan ook niet nodig.

Onderdeel van het collegebesluit is ook het monitoren van de effecten van deze afsluiting, in september jl. is hiervoor een zgn. “nulmeting” gehouden. In het Gemeentenieuws valt ook te lezen dat een soortgelijke monitoring rondom de afsluiting Trouwlaan die 1 februari zou starten, vanwege de gevolgen van de coronacrisis is uitgesteld: “in deze periode van lockdown is dat niet objectief te meten omdat er minder verkeer op de weg is.”

Over de uitvoering van dit verkeersbesluit heeft Lokaal Tilburg de volgende vragen

  • Wat zijn de resultaten van de nulmeting die van 14 t/m. 28 september gehouden is?
  • Bij bewoners en ondernemers is enige verwarring ontstaan over het maximaal uit te geven ontheffingen, het artikel in het Gemeentenieuws suggereert dat maximaal “ruim 1500 inwoners” een ontheffing kunnen aanvragen; is het aantal ontheffingen inderdaad aan een bepaald maximum gebonden en zo ja, hoeveel?
  • Wordt bij de monitoring van de verkeerseffecten afsluiting Nieuwlandstraat ook rekening gehouden met de gevolgen van de coronacrisis, de sterke afname van de bezoekers aan de binnenstad (incl. Dwaalgebied) en het aantal verkeersbewegingen, met name binnen de Cityring? Zo ja, op welke wijze?
  • Betrokkenen kunnen tot 10 maart a.s. bezwaar maken tegen dit verkeersbesluit, de ervaring leert dat de antwoorden op deze bezwaren al gauw enkele weken op zich laten wachten. De afsluiting is echter vanaf 6 april a.s. een feit. Overweegt het College het verkeersbesluit enige tijd uit te stellen totdat alle bezwaren op de juiste wijze behandeld zijn? Zo neen, waarom niet?

Namens de fractie van Lokaal Tilburg,

Frans van Aarle

2021 - Artikel 40 vragen afsluiting Nieuwlandstraat 150221
Dank u voor het delen!