Een bijdrage van ons burgerraadslid Eric Roels.

In de Pact Aanpak binnen onze gemeente hebben we een drietal gebieden benoemd die extra aandacht nodig hebben vanwege het ontstaan van achterstanden op vele terrein.

We hebben Tilburg-West, Tilburg-Noord en Groenewoud aangemerkt als PACT gebieden.

We besteden daar veel aandacht aan en zijn samen met de inwoners van deze wijken aan de slag gegaan om allerlei initiatieven uit te voeren. Het moet uiteindelijk leiden tot wijken waar de leefbaarheid en de veiligheid op orde is en de inwoners het gevoel te hebben er weer bij te horen en gelukkig te zijn. We moeten de inwoners weer perspectief bieden door hen de kans te geven zich op alle terreinen verder te ontwikkelen.

Om een indruk te geven waar we het over hebben volgen hier enkele voorbeelden:

Tilburg-West.

De Community School. Een samenwerking van Kinderopvang, GGD, R- New Kits (jongerenwerk) en de Jeanne d’Arc basisschool.

Een initiatief van de directeur van de basisschool om zo vroeg mogelijk jonge kinderen te stimuleren zich bezig te houden met hun eigen ontwikkeling. In eerste instantie gericht op de leeftijd van 0-4 jaar (in de vorm van meet en play) en dat verder uit te bouwen naar de leeftijdsgroep van 12- 16 jaar om zo de verbinding te leggen tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Pand Schiphollaan.
In een pand aan de Schiphollaan is een ruilwinkel gevestigd, wordt het schoolontbijt georganiseerd, is er een wijkkeuken aanwezig, zijn er studenten aanwezig en is de binnentuin opgeknapt. Een mooie samenwerking die in de toekomst verder wordt uitgebouwd.

Kruidenbuurt.
In de Kruidenbuurt vindt door de bewoners een verduurzaming van woningen. Ook de sociale kant heeft de aandacht en daarbij wordt samengewerkt met woningbouwcorporaties, ContourdeTwern en De Toegang. Mooi te zien dat steeds meer bewoners mee willen doen.

Tilburg-Noord.

Kapelmeesterlaan.
De flats worden aangepakt, inclusief de aanpassing van de openbare ruimte. Politie, Jongerenwerk, de Toegang, WonenBreburg en gemeente. Een eerste huiskamerkeuken wordt ingericht door bewoners en is er een locatie voor huiswerkbegeleiding door de bewoners zelf.

Noord-Food
Zowel in de Perosiflat als in de Kapelmeesterlaan zijn huiskamerrestaurants ingericht die door de bewoners worden gerund. Dit foodconcept wordt verder gebracht door bedrijfspanden aan de Mascagnistraat in gebruik te nemen. Zo wordt invulling gegeven aan Duurzame Kost.

ForWart/Art Village
Op het Verdiplein worden vrijgekomen bedrijfsruimtes ingericht tot plekken die voor jongeren die zich op het gebied van kunst en cultuur zich kunnen ontwikkelen. Dans en muziek zijn daarbij aandachtsgebieden.

Groenewoud.

Pater van den Elsenplein.
Het opknappen van het Pater van den Elsenplein is in volle gang. Een pand is in gebruik genomen als buurtteam door de politie, welzijnswerk, gemeente en andere partners. Er wordt ook hard aan gewerkt om de huisartsen een nieuw verblijf te geven. Ontmoetingsplekken worden gestimuleerd in het kader van leren en ontwikkelen. Ook wordt een duidelijke relatie gelegd met de ontwikkelingen van het Elisabeth2Stedenziekenhuis en het Stappegoor gebied.

Onderwijs.
Een initiatief in Tilburg – Zuid waar kinderen en ouders optimale kansen krijgen zich verder te ontwikkelen. Ook de onderwijssector ondersteunt dit initiatief. De samenwerking tussen de Don Sarto basisschool en R Newt kits sluit hierop aan.

Ook wordt een verbinding gelegd met de voorschoolse en buitenschoolse opvang waarbij aansluiting wordt gezocht met het vernieuwde Willem11 college en de openbare ruimte daaromheen.

Samenvattend.

De hiervoor genoemde initiatieven geven een indruk van de doorbraak die we willen realiseren om samen met de bewoners van de PACT gebieden invulling te geven aan een verbetering van de leefbaarheid en de veiligheid. Dat zal de komende tijd verder worden geïntensiveerd.

De PACT-wijken en het wijkgericht werken hebben een duidelijke relatie met elkaar. Wat kunnen we van elkaar leren? Dat onderwerp werd op 1 februari 2021 in een bijeenkomst over de PACT wijken verder besproken.

Wordt vervolgd…

Dank u voor het delen!