Voorzitter,

Wij hebben ruim 5 jaar geleden Lokaal Tilburg opgericht met een heldere visie, een visie waarbij onze inwoners centraal staan. Een visie waar ik als mens voor sta en waarmee ik vanaf de wieg mee ben opgegroeid; luisteren naar je klanten, onze inwoners, en samen kijken naar de beste oplossing om die klant tevreden te stellen. Niet komen met antwoorden waarom iets niet kan, maar luisteren naar wensen en zoeken naar oplossingen waardoor iets wel kan, dienstbaar zijn! Lokaal Tilburg stelt onze inwoners centraal, dit heeft in ons nieuwe partijprogramma dan ook alle aandacht gekregen.

Voorzitter, inwoners centraal stellen, daar draait het ook om bij een referendum, het recht van onze inwoners hun stem te laten horen, dat is pas dienstbaar zijn aan je stad. Lokaal Tilburg zit dan ook niet te wachten op antwoorden waarom dit niet zou mogen, waarom wij onze inwoners niet die kans willen geven. Lokaal Tilburg zoekt naar oplossingen waardoor het wel zou kunnen, wel de stem van de democratie te laten horen.

Voorzitter,

Wellicht hebben wij voor het zomerreces, bij de vaststelling van de nieuwe detailhandelsvisie, te vroeg gejuicht. De Tilburgse retail was blij dat er eindelijk werk gemaakt zou gaan worden van de 13 aanbevelingen in de visie en een tiental moties van Lokaal Tilburg. Moties die allemaal gesteund zijn door deze Raad, vaak met grote meerderheid zoals de motie “aanpak verloederde panden” die met 42 voor en 2 tegen werd aangenomen. (Alleen de PvdA zat toen even iet goed op te letten ????). Er waren bij ons nog wel zorgen over de financiële onderbouwing van de plannen maar de wethouder stelde ons gerust, bij de uitwerking van de Programmabegroting komt het goed! Voorzitter, u begrijpt dan ook onze teleurstelling en oplopende irritatie als wij in de stukken van de Agendacommissie, en op antwoorden op onze vragen, moeten constateren dat er met deze aangenomen moties nauwelijks iets gedaan is.

Voorzitter, Ik citeer uit het overzicht griffie rapport, “Afdoeningstermijn verstreken”; aanvaarde motie 17-1 “aanpak verpauperde winkelpanden” antwoord college 6 oktober 2020; “….binnen de bestaande capaciteit en middelen is er op dit moment geen ruimte voor….”

Idem motie 17-2 “stimuleren van verhuizing winkels van kansarme naar kansrijke locaties” antwoord College; “….binnen de bestaande capaciteit en middelen is er op dit moment geen ruimte voor….”

Voorzitter, zo kan ik nog wel even doorgaan maar Lokaal Tilburg zit niet te wachten op antwoorden waarom iets niet kan, maar naar oplossingen waardoor het wel kan!

Wij stellen hierbij dan ook aan de wethouder exact dezelfde vraag als op 22 juni jl. bij de vaststelling van de nieuwe detailhandelsvisie;

“Waarom gaat deze nieuwe detailhandelsvisie alle 013 uitgangspunten wel vertalen in de praktijk met zichtbare resultaten binnen deze bestuursperiode?

Op 9 december 2016 hebben wij in de commissie Vestigingsklimaat al gepleit voor een stimuleringsregeling transformatie leegstaande winkels naar woningen. Een transformatieplan helpt zowel bij de bestrijding van leegstand als de woningnood in onze stad. Voorzitter, wij gaan er gezien mijn constateringen van zojuist maar geen motie meer voor indienen maar graag hoor ik van de wethouders wel hoe men hier tegenaan kijkt en op welke wijze men deze noodzakelijke transformatie wil gaan stimuleren?

Voorzitter,

De noodzaak is nog nooit zo groot geweest. De gevolgen van de coronacrisis, de nieuwe anderhalve maatschappij, de massale verschuiving van fysiek naar internet winkelen, de oplopende leegstand, de verpaupering van panden in de oude stad, de dringende oproep aan bestuurders van deskundigen zoals Cees-Jan Pen, dit alles vraagt om actie en euro’s, niet morgen maar vandaag!

Maar blijft deze nieuwe detailhandelsvisie en de beleidsnota alleen een goed gevulde gereedschapskist met een mooi assortiment aan allerlei instrumenten om onze detailhandel vooruit te helpen en toekomstbestendig te maken of gaan wij er ook echt middelen en mankracht voor vrijmaken om stappen te zetten en resultaten te boeken.

Voorzitter, zonder deze mankracht en euro’s blijft het bij pappen en nathouden terwijl daadkracht vereist is, het is nu of nooit!

Voorzitter,

4 minuten zijn kort, wij hadden graag meer onderwerpen belicht maar daar ontbreekt simpel de tijd nog voor.

Een actueel punt wil ik echter nog wel belichten, in de stad en op social media was afgelopen weekend weer grote ergernis over het onderhoud van de openbare ruimte. Tientallen foto’s van volle afvalbakken, de rotzooi daar rond omheen, zwerfafval in de winkelcentra en stadsparken die mede vanwege de coronamaatregelen druk bezocht worden. Tijdens onze inbreng bij de Tussen-balans hebben wij hier al aandacht voor gevraagd en kwam de wethouder met de toezegging dat, mede vanwege de experimenten in het kernwinkelgebied, meer maatwerk in de weekenden mogelijk zou worden. Nu 4 maanden later is dit afvalprobleem schijnbaar weer terug bij af. Onze vraag aan de wethouder is waarom dit nu nog niet goed is aangepakt, wat gaat hij er nu echt aan doen om dit structureel goed op te lossen?

Ik ga afronden;

Lokaal Tilburg heeft als constructieve partij dit Bestuursakkoord ondertekend en wij ondersteunen nog steeds de ambities en uitgezette koers. Samen hebben wij wel die stip aan de horizon gezet, de koers bepaald. De reis naar deze stip aan de horizon dreigt echter wel vertraging op te lopen, door onverwachte problemen zoals corona. Deze “hindernissen” vragen om extra investeringen in onze stad, nu afremmen zet ons op achterstand en vergroot de kans dat de wedstrijd al gespeeld is voordat wij onze eindbestemming halen. Als het aan Lokaal Tilburg ligt zijn wij dienstbaar aan onze inwoners, denken wij in kansen en zoeken wij naar oplossingen. Halen wij extra middelen aan boord om weer vol gas te kunnen geven, samen voor een aantrekkelijke stad waar het goed toeven is, voor bewoners, bezoekers en bedrijven.

Dank u voor het delen!