Tilburg-centrum-heuvelplein

Financieel.

1. De resultaten van de septembercirculaire zijn niet meegenomen in de cijfers. Vraag is welke effecten deze hebben zowel voor 2021 als volgende jaren? We worden met een brief apart op de hoogte gebracht over de gevolgen van de septembercirculaire en – vanwege de bevriezing van het gemeentefonds – zijn de effecten beperkt. Blijkbaar heeft de raad in het verleden bij de vaststelling van de visie op planning en control besloten dat de resultaten van de septembercirculaire niet worden meegenomen bij de vaststelling van de begroting. Bij de aanbieding van de brief aan de raad zullen we hierop terugkomen omdat wij vinden dat de septembercirculaire bv als eerste begrotingswijziging op de begroting kan worden aangeboden.

2. Er worden in het kader van te beperkte compensatie voor volume- en prijscompensatie voor de WMO en Jeugd claims opgevoerd in de exploitatie op het rijk voor een totaal bedrag van €9.162 mln. De vraag is of dit realistisch is en is het niet gewenst als risico op te nemen dat we eventueel een aandeel niet ontvangen (bv de helft)? De toezegging is dat dit nauwgezet gevolgd wordt en zodra we merken dat de compensatie niet volledig plaatsvindt dat wordt meegenomen als nadelig resultaat.

3. Moeten we rekening houdend met de Covid19 periode de totale opbrengst van de hefbomen handhaven op €16,3 mln. Is het niet verstandig deze naar beneden bij te stellen? (pag 155). Deze vraag is beantwoord doordat we ervan mogen uitgaan dat we hopelijk na 2021 in een “normale”: fase terecht komen. Dat kunnen we ons voorstellen. Blijft de vraag open of we voor het jaar 2021 niet van een minder rooskleurig scenario moeten uitgaan?

4. Niet duidelijk is wat bedoeld wordt met verzilverd rendement in jaren 2021-2024? Hoe kunnen we nu al bepalen wat we in de toekomst verzilveren? Gaarne een toelichting hierop. (pagina 155/156). In zijn algemeenheid komt dit vreemd over. Hoe kunnen we nu al een verzilverd rendement inboeken voor de jaren 2021 t/m 2024? Bovendien als we naar het jaar 2021 kijken hadden we gedacht een rendement te behalen van €5,3 mln, er is niet gerealiseerd bijna €2 mln en nog te realiseren bijna €1,1 mln. Dus we hebben nu €2,1 mln gerealiseerd. Toch houden we het eindresultaat van €16,3 mln intact. Gaarne een nadere toelichting hierop omdat ons dit te optimistisch lijkt. We hebben begrepen dat over 2 weken de stand van zaken over de hefbomen met de raad wordt gecommuniceerd en ons verzoek is deze financiële aspecten hierin mee te nemen zodat een integraal verhaal wordt gepresenteerd.

5. In het verlengde van punt 4 willen we een nadere toelichting op het verzilverd rendement effectiviteit en doelmatigheid minimaregelingen (bestaanszekerheid) – een bedrag van €445k in 2021 oplopend tot €487 k in 2024- en dat geldt ook handhaving Participatiewet (€650 k vanaf 2021). Beiden opgenomen als verzilverd rendement? (pagina 155/156). We zijn van mening dat deze bedragen moeten worden bijgesteld maar wachten ook hier de rapportage over de hefbomen af (zie punt 4).

6. Op pagina 152 staat de GFT inzameling hoogbouw als nadeel opgenomen. Hoe zit dat want deze komen toch ten laste van de afvalstoffenheffing waardoor het effect op de begroting toch budgettair neutraal moet zijn? Hier wordt schriftelijk op teruggekomen.

7. Op pagina 5 wordt een bedrag van €1 mln geboekt als flexfactor huisvesting. Gaarne willen we een onderbouwing hiervan hebben? Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord.

8. In de begroting is ook een oplopende taakstelling opgenomen van €1,5 mln waarvoor nog maatregelen moeten worden getroffen. Dit is onzes inziens niet juist. Er is in feite sprake van een tekort. Daar komt bij dat er gesproken wordt over “overschotten” die in de coronareserve worden gestort (pagina 5)? Deze taakstelling komt bovenop nog in te vullen structurele taakstellingen vanuit voorgaande begrotingen op het gebied van efficiency in de organisatie voor een bedrag van €2,4 mln. en vermindering taken voor een bedrag van €0,5 mln. We zijn van mening dat hierdoor een onjuist financieel beeld wordt geschetst en willen dat er aangegeven wordt welke maatregelen getroffen worden om deze taakstellingen in te vullen. We willen hier vóór de begrotingsbehandeling in de raad duidelijkheid over hebben. Anders zijn we niet in staat een bedrag in de coronareserve te storten voor een totaalbedrag van €1,5 mln.

9. De inwoners van Biezenmortel gaan vanaf 1 januari 2021 lokale belastingaanslagen/heffingen betalen op basis van de Tilburgse Belastingverordeningen. Moet iemand die geen gebruik maakt van “Tilburgse” afvalcontainers omdat men gebruik maakt van een commerciële aanbieder toch een afvalstoffenheffing betalen of is er dan sprake van een vrijstelling? (Belastingverordeningen 2021)

10. Inwoners betalen nu in de gemeente Haaren geen hondenbelasting, vanaf 2021 moet men voor een hond ineens 110 euro per jaar (1 hond) oplopend tot 184 euro per hond (bij 3 honden of meer). Op welke wijze worden deze inwoners hierin tegemoetgekomen door bijvoorbeeld een ingroeiregeling? (Belastingverordeningen 2021)

11. De reclamebelasting Binnenstad en Bedrijventerreinen blijven ongewijzigd, voor de Linten is er echter wel sprake van een stijging met 1,8 %. Vanwaar dit verschil? (Belastingverordeningen blz. 3)

12. De structurele effecten van de najaarsbijstelling 2020 zijn bekend en waarom worden deze nu niet meegenomen in het begrotingsbeeld? We gaan dat toch niet pas meenemen met de jaarrekening? (pagina 6). Toegezegd is dat aangegeven wordt welke structurele effecten wel en niet zijn meegenomen in de (meerjaren)begroting. In de tekst op pagina 6 staat dat de structurele effecten niet zijn meegenomen maar bij de jaarrekening. Dit zal worden onderzocht en teruggekoppeld.

13. Subsidienota 2021 ; bij een aantal posten die geen subsidie meer krijgen in 2021 staat de vermelding “leeg” of “nvt” (niet van toepassing?), wat is het verschil hierin?

14. Subsidienota 2021 en blz. 152 subsidie voor “St. Poels” ; in de subsidielijst staat een bedrag van € 54.453 in de begroting op blz. 152 echter € 50.000 waarin zit dit verschil?

Programma’s.

1. Op pagina 8 wordt gesproken over de hefboom doelmatigheid subsidies. U stekt dat u in 2020 voor ruim €36 mln aan subsidies bij meer dan 75 organisaties impactgericht hebt beoordeeld en gemonitord. We zouden daar graag inzicht in hebben? Wat zijn de resultaten en kunt u daar een overzicht van verstrekken? Dat inzicht kan ons ook helpen nu we bezig zijn met onze inkoopstrategie.

We gaan ervan uit dat dit wordt meegenomen bij de rapportage over de hefbomen over 2 weken en hier zal extra aandacht voor zijn.

2. Kunt u ons meer inzicht verstrekken over de experimenterende werkwijze binnen het sociaal domein? Waar liggen de obstakels en meer redeneren vanuit de vraag en beleving van huishoudens. Het gaat om combinaties van problemen. Welke ervaringen zijn er opgedaan en u stelt dat er in 2021 sprake moet zijn van borging. (pagina 27). De cijfers die hierover bekend zijn zullen worden gerapporteerd.

3. U wilt de wachtlijsten voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang terugdringen. Een prima streven. Meer doorstroming met name naar beschermd thuis. Dat doe u samen met zorgaanbieders en woningcorporaties. We bereiden ons voor op de nieuwe inkoop. Er worden mooie intenties uitgesproken maar het is weinig concreet. Kunt u aangeven wat u in 2021 gaat doen om de doorstroming echt te bevorderen en gaat u ook de tarieven al aanpakken? Gaarne aangeven wat uw plan van aanpak is voor 2021? Daar wordt schriftelijk op teruggekomen ook bij de rapportage over de hefbomen.

5. Op pagina 39 geeft u aan dat u een actielijn gaat ontwikkelen waarin financiering de maatwerkoplossing volgt voor jongeren waarin zij niet tussen de wal en het schip terechtkomen bij het bereiken van de 18 jarige leeftijd. Een prima actie maar kunt u ook aangeven hoe u daarbij niet in strijd handelt met de bestaande financieringsstromen vanuit de Jeugdwet en de WMO. We hebben ook een motie aangenomen om aandacht te besteden aan de kwetsbare groep jongeren van 16 tot 27 jaar. Dat staat hier niet los van en willen graag nadere informatie over de concrete acties die u onderneemt.

6. De toegangsmedewerker kan de arbiter inzetten bij verschillen van opvatting tussen de toegangsmedewerkers en aanbieders over inschaling of oneigenlijk rijgen van zorg kan de arbiter worden ingezet. Hoe vaak is dat tot heden gebeurd en wat heeft men er vervolgens mee gedaan c.q. van geleerd? (pagina 39)

7. Er wordt steeds meer zorg gevraagd op het grensvlak van jeugdhulp en onderwijs. We horen al gedurende een langere periode dat er samenwerkingsverbanden worden gesloten om dit grijze gebied te voorkomen. Daarbij lopen we ook tegen verschillende financieringsstromen aan. We willen graag weten hoe de huidige stand van zaken is, welke vorderingen er zijn gemaakt en tegen welke dilemma’s wordt aangelopen. Gaarne een compleet beeld schetsen.

Klimaat

 • Blz. 58 Energie: onderste bullet “collectief zonnepanelen op bedrijfsdaken…. Het streven is de eerste 8 vol te leggen”; betreft dit gemeentelijke bedrijfsdaken en zo ja wanneer is gemeentelijk vastgoed een “bedrijfspand(bedrijfsdak)” en welke panden betreft dit?
 • Blz.59 Klimaatadaptatie/koelte; welke 6 hoofdtoegangswegen tot het centrum worden hier bedoelt?
 • Blz. 59 groene daken ; “we onderzoeken de mogelijkheid voor groene gevels/daken op vastgoed”; betreft dit gemeentelijk vastgoed en is SK1 na de renovatie ook voorzien van een groen dak?

Vitale stad

 • Blz. 61 werken aan een belevingsvolle binnenstad; is er de ambitie nog steeds die op blz. 9 van de Hoofdlijnenbrief staat; “het doel is de “Beste Binnenstad 2021-2022” te worden”?
 • Blz. 65/1. Op welke (financiële) wijze ondersteunen wij de vrijwillige terugkeer van “moelanders” naar hun thuisland en welk budget is hiervoor beschikbaar?

Aantrekkelijke leefomgeving

 • Blz. 71 Waardering Openbare ruimte; Op welke wijze wordt uitvoering gegeven aan de aangenomen motie “aanpak verpauperde winkelpanden”, hoe staat het met het “plan van aanpak” (zie dictum motie) en welke (financiële) middelen zijn hiervoor in 2021 beschikbaar?
 • Blz.72/80. zijn deze “koepelkosten” normaal gesproken geen onderdeel van de aanneemsom (bouw-kosten) en waarom maken die nu schijnbaar geen deel uit van de investering?
 • Blz. 76 “Leegstand winkelpanden” de 6.805 M2 in 2018 is toch al op basis van de andere meting Locatus incl. andere functies (opmerking ***)?
 • Ook na aftrek van de M2 Hudson Bay is er in 2019 al sprake van een stevige toename leegstand en mede vanwege corona wordt dit alleen maar groter. Welke financiële middelen zijn in 2021 e.v. beschikbaar ter bestrijding van deze ontwikkeling?
 • Blz. 77 halverwege; waar moeten wij concreet aan denken bij “het stimuleren van de digitalisering detailhandel”, de verwijzing naar de tekst op blz 78 biedt niet veel verheldering. Graag een toelichting
 • Blz. 78 “op basis van het nieuw detailhandelsbeleid”; deze nieuwe detailhandelsvisie betreft 13 aanbevelingen (actiepunten) welke financiële middelen zijn in 2021 e.v. inzetbaar om deze aanbevelingen te gaan realiseren?
 • Blz. 80 Nieuw beleid/94 “Versterking Next Economy” ; de “uitvoeringsnota Versnelling Next Economy” ligt hieraan ten grondslag. Wanneer is deze nota aan de raad gepresenteerd en behandeld?

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

 • Blz. 86/111 Hoeveel van dit soort “snorfietsen” worden op dit moment nog als vervoermiddel gebruikt binnen onze gemeente?

Bestuur & samenwerking

 • Blz. 91 Integratie Biezenmortel; deze inwoners betalen nu geen hondenbelasting en gaan in 2021 wel hondenbelasting betalen. Wordt in het kader van “een zachte landing” hiervoor een ingroeiregeling gefaciliteerd?
 • Blz. 103/149 De afdracht uit de parkeerexploitatie bedraagt toch € 1.030 (230.000 in 2020 is toch structureel), zo ja, waar zien wij dit totaalbedrag terug in de begroting?

Tot slot nogmaals de vraag die wij eerder al bij de behandeling Tussenbalans hebben gesteld en nooit beantwoord is ☹ ; Hoeveel extra inkomsten levert het structureel op als wij de totale som aan lokale belastingen/heffingen (woonlasten op blz. 7) voor 2021 gelijk houden aan 2020?

Met vriendelijke groet,
Fractie Lokaal Tilburg

Dank u voor het delen!