Tilburg-centrum-heuvelplein

Hoofdlijnenbrief

Op 4 september is de Hoofdlijnenbrief gepubliceerd. Het college geeft aan dat in de Hoofdlijnenbrief de conclusies uit de Tussenbalans en het raadsdebat (raad 6 juli 2020) zijn gebruikt om richting te geven aan het vervolg op deze bestuursperiode en de programmabegroting 2021.In het raadsvoorstel bij de Tussenbalans is door het college aangegeven dat het financieel meerjarenbeeld somber is en er geen ruimte zal zijn voor structurele impulsen in de begroting. Normaal gesproken vindt een dergelijke afweging plaats bij de Perspectiefnota, maar daar is dit jaar van afgeweken, omdat het college halverwege de bestuursperiode de balans op wilde maken. In afwijking van het gestelde in het raadsvoorstel bij de Tussenbalans zijn in de Hoofdlijnenbrief structurele impulsen opgenomen. Dekking vindt plaats door onder meer taakstellingen. Dit brengt risico’s met zich mee ten aanzien van een structureel sluitende begroting.De Hoofdlijnenbrief is aangeboden zonder raadsvoorstel en wordt daardoor niet vastgesteld. De raad heeft wel de mogelijkheid moties in te dienen tijdens de raadsbehandeling op 28 september a.s.

Lokaal Tilburg heeft hierover de volgende vragen gesteld.

 • Hoofdlijnenbrief blz. 4 “op basis van de uitkomsten van deze rapportage en het burgerpanel zetten we in op concrete acties”…. ; Het burgerpanel heeft nog 855 panelleden waarvan gemiddeld de helft meewerkt aan de enquête Leden van dit burgerpanel kunnen zichzelf aanmelden via de site. Onze vraag is of hier nog wel sprake is van een representatieve enquête/uitkomsten gezien het geringe aantal deelnemers en de willekeur deelname?
 • blz. 6 “dit cultuurbeleid krijgt een stabiele basis door de voorheen incidenteel gefinancierde impulsen structureel te maken”; gaan wij deze wijziging van subsidieverstrekking ook toepassen op andere terreinen (evenementen, centrummanagement etc.) aangezien die net zo goed behoefte hebben aan een “stabiele basis”?
 • blz. 8 Werken aan een belevingsvolle binnenstad; “de doorontwikkeling van smart mobility” ; al in 2011 is een “Letter of intent” gesloten door wethouder Laurier, TLN, EVO en partners in de stad voor het stimuleren van duurzame stedelijke distributie (o.a. project bundeling goederenstromen) . Wat is hierbij in al die jaren bereikt, waar- door gaan wij anno 2020 wel concrete resultaten boeken die echt bijdragen aan de kwaliteit van onze leefomgeving ?
 • blz. 9 “met als doel de beste binnenstad van 2021-2022 te worden” hoe valt dit te rijmen met de bezuiniging van 95.000 euro op de subsidie BMT? Moet met deze ambitie niet bezuinigd maar geïnvesteerd worden?
 • Blz.15 “De stedelijke samenwerking in Brabant (B5/Brabantstad) heeft de afgelopen jaren aan kracht ingeboet”; waarop is deze opmerking gebaseerd (voorbeelden afname slagkracht svp)?
 • blz. 16/17 Bedrijfsvoering (onderwerp thuiswerken komt ook terug bij Tb. onder corona); “door investeringen in ICT kan thuiswerken beter gefaciliteerd worden” etc. “thuiswerken ook na corona blijvend zal zijn” Thuiswerken betekent ook minder behoefte aan kantoorruimte. Moet de renovatie van SK2 niet volledig “on hold” worden gezet totdat duidelijk is hoeveel werkplekken in de toekomst werkelijk nodig zijn? (zie ook artikel AD 31-08-20)
 • blz. 21 Inclusieve stad; welke stichting “broodnodig-Poels” krijgt 50.000 ?
 • 2e corona monitor blz. 9 “waar mogelijk plaatsing van werkzoekenden in sectoren waar nu veel vraag is, zoals detailhandel…” Bij de detailhandel vallen juist de ontslagen, hoe valt dit te rijmen…?
 • Blz.12 4.1 Inmiddels zien we een toename in het parkeren op straat en in parkeergarages (juni -50%, juli -55%), dit is toch een afname in de parkeergarages?
 • Blz. 13 “Bijplaatsingen hotspot locaties ook op zaterdag en zondag opruimen”; welke hotspots?
 • Blz. 16 5.2.2 kans op afname vraag naar winkel- en horecaruimtes, daardoor wens tot concentratie; hoe wil men dit realiseren, welke middelen en instrumenten zijn hiervoor beschikbaar?
 • 5.3.2 afname winkel/horeca; extra voorzichtigheid bij ontwikkelen commerciële plinten in nieuwbouw; wat moeten wij hieronder verstaan?
 • Blz. 17 5.3.1; “Het is aannemelijk dat met name in de binnenstad de leegstand zal toenemen (Retailagenda)” Waarop slaat “Retailagenda” welke concrete stappen gaan wij zetten ter bestrijding leegstand en welke middelen zijn hiervoor beschikbaar?
 • Blz. 18 mogelijke handelingsperspectieven punt 1; “vernieuwd detailhandelsbeleid uitvoeren”, prima idee maar hoe wil men dit realiseren zonder financiële middelen?
 • Blz.20 5.4.4. “Bewuster consumentengedrag, met oog voor lokale en kleine ondernemers”; hoe wil men deze gedragsverandering stimuleren, en welke rol speelt de gemeente hierin?

Als Lokaal Tilburg hebben we de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College: de burgemeester en wethouders van Tilburg. Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn stellen we tijden het Vragenhalfuurtje. Vragen die ingewikkelder zijn, of meer uitzoekwerk vergen, stellen we als Artikel 40 (voorheen Artikel 47) vragen.

Heeft u ook een vraag die we aan het College zouden moeten stellen, dan kunt u dat aangeven via: tilburgmaawt.nl.

Dank u voor het delen!