Tilburg piushaven

Algemene beschouwingen van fractievoorzitter Frans van Aarle bij de behandeling van de Tussenbalans van het bestuursakkoord 2018-2022, “Gezond en Gelukkig in Tilburg”.

Voorzitter, voor ons ligt de Tussenbalans van het bestuursakkoord 2018-2022, “Gezond en Gelukkig in Tilburg”.

Ook Lokaal Tilburg maakt als constructieve partij, die mede het bestuursakkoord ondertekend heeft, de balans op. Wij kijken waar we staan, wat er goed is gegaan en waar nog aan gewerkt moet worden. Vanzelfsprekend richten wij ons op de highlights van Lokaal Tilburg, wat stond er in ons verkiezingsprogramma en wat zijn de ambities in ons nieuwe partijprogramma. Ook voor ons is het tijd de balans op te maken;

In het programma van Lokaal Tilburg staat letterlijk, ik citeer; “politiek is slechts een middel om iets voor onze inwoners te bereiken. Wij willen politiek bedrijven door samen te werken en niet door partijen tegen elkaar af te zetten; elkaars vliegen afvangen is oude politiek waar niemand op zit te wachten.” Deze visie hebben wij steeds in ons achterhoofd gehouden, constructief meedenken en door middel van moties, amendementen en zelfs initiatiefvoorstellen ons geluid laten horen.

Voorzitter, grotere partijen doen soms wat smalend over die “éénpitters”, over die kleine partijen, die met maar 1 of 2 zetels toch evenveel spreektijd krijgen, allerlei statements maken en vaak een heel ander licht werpen op bepaalde onderwerpen. Lastig en tijdrovend is een veel gehoorde opmerking, maar vergeet niet dan dat ook deze kleine partijen een onderdeel zijn van onze lokale democratie en vele duizenden inwoners vertegenwoordigen, die de moeite hebben genomen naar de stembus te gaan. Lokaal Tilburg is het bewijs dat ook éénpitters een rol van betekenis kunnen spelen. Vele tientallen moties van Lokaal Tilburg zijn de afgelopen 2 jaar voorbijgekomen, ruim 2/3 deel heeft ook een meerderheid behaald en is betrokken in gemeentelijk beleid. Succesvolle voorbeelden zijn de moties op het gebied van klimaat, horeca & detailhandel, aanpak van de leegstand, meer aandacht voor de ambulante handel, de ontwikkelingen bij het vastgoedbedrijf, Wilhelminakanaal, bereikbaarheid en parkeren maar ook de Raad weer in positie te brengen rondom de lokale keuzes in de aanpak coronacrisis.

Voorzitter, met voldoening en trots kijken wij naar de ontwikkelingen van onze binnenstad en de nieuwe detailhandelsvisie die mede dankzij, ik citeer wethouder de Vries; “de vasthoudendheid van Lokaal Tilburg” tot stand is gekomen. Trots zijn wij ook op ons initiatiefvoorstel inwonersparticipatie waarvan de eerste resultaten al zichtbaar zijn in de stad en wij alle vertrouwen hebben in de uitwerking van het aangekondigde actieplan. De vraag aan wethouder Hendrickx is wel wanneer wij dit actieplan, de vertaling van de adviezen Rekenkamer en ons initiatiefvoorstel, mogen verwachten? (1)

Daarnaast worden we helaas geconfronteerd met de ellende van de coronacrisis die ons enorm raakt en de samenleving op zijn kop zet. Dat geldt zowel voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. Wat het college heeft gedaan is – op basis van de wetenschap van nu- aangeven wat op de verschillende terreinen de gevolgen zijn van corona, wat het gaat kosten, inclusief de te verwachten compensatie van het rijk, de genomen maatregelen en de verdere gevolgen. Daarnaast is er een dashboard opgesteld, dat inzicht geeft in diverse ontwikkelingen. Al deze informatie moet voldoende inzicht geven en hiermee de gemeente in staat stellen, de juiste richting te geven aan wat ons te doen staat. Lokaal Tilburg is positief over de voortvarende aanpak van het crisisteam en de keuzes die gemaakt zijn.

Voorzitter, de Tussenbalans geeft helder aan wat er de afgelopen 2 jaar gerealiseerd is in onze stad en de resultaten zijn ook concreet benoemd. Wij als Lokaal Tilburg hebben onze eigen tussenbalans opgemaakt, wat hebben wij in overleg met onze inwoners en partners in de stad bereikt. Tijdens de debatfase hebben wij op enkele onderdelen al rapportcijfers uitgedeeld en nu mag de conclusie getrokken worden dat deze coalitie met een ruime voldoende geslaagd is voor de tussenbalans. Het college constateert dat de bestaande koers moet worden voortgezet. Daar zijn wij het volledig mee eens en dragen daar wederom graag ons steentje aan bij.

Lokaal Tilburg heeft mede daarom bewust geen moties ingediend. Naar onze mening is de Tussenbalans daar het moment ook niet voor. Het college geeft aan de hand van de discussie aan wat de Tussenbalans betekent voor de Hoofdlijnenbrief als voorloper op de begroting. In de begroting vindt een vertaling plaats van het beleid voor het volgende jaar en dat is het moment met moties en amendementen te komen. Zie het ook als een blijk van waardering richting College, coalitiepartijen en de constructieven.

Voorzitter, wij geven echter wel een winstwaarschuwing af, het feit dat wij geen moties hebben ingediend wil niet zeggen dat wij overal even gelukkig mee zijn. Hierbij dan ook nog wat opmerkingen en concrete vragen richting College. Wij rekenen erop dat de wethouders onze boodschap begrijpen en met concrete antwoorden en toezeggingen komen zodat wij gedurende deze beschouwingen geen spijt krijgen van onze keuze…….

Aan de hand van de tussenbalans willen we de volgende opmerkingen maken en vragen voorleggen.

2. Door de coronacrisis komen steeds meer inwoners en bedrijven in de problemen. Daarvoor worden verschillende maatregelen getroffen maar het raakt steeds meer mensen, die vervolgens in de problemen komen. Dat kunnen financiële problemen zijn maar ook maatschappelijke en sociale problemen. Werkloosheid en bijstand nemen toe, mensen hebben minder perspectief, raken in een isolement en weten vaak niet meer wat ze moeten doen. Hoe denkt het college dit aan te pakken?

3. Ziet het college mogelijkheden mensen die buiten de boot dreigen te vallen snel in beeld te krijgen en hen toekomstperspectief te bieden en daarbij actief te begeleiden?

4. In het sociaal domein is anticyclisch geïnvesteerd en dat begint bij de hefbomen zijn revenuen op te leveren. Wij zijn ook in deze moeilijke financiële fase voorstander van het anticyclisch blijven investeren. Wil het college deze lijn ook binnen andere domeinen verder integreren zoals b.v. in het onderhoud van de openbare ruimte (schoon, heel, groen en veilig) ?

5. De bijplaatsingen en zwerfafval zijn de grootste bron van ergernis bij onze inwoners. Experimenten zoals in de Reeshof en het kernwinkelgebied zijn interessant maar het zwerfafval in met name de stadsparken tijdens de weekenden lossen wij hier niet mee op. Maatwerk (afvalbakkenmanagement) tijdens de “mooi weer weekenden” door ook op zaterdag/zondag afvalbakken in de stadsparken te ledigen voorkomt veel ergernis en kan vrijwel kostenneutraal door op doordeweekse dagen minder inzet te plegen. Vraag is of de wethouder bereid is “afvalbakkenmanagement” voor de stadsparken als pilot toe te gaan passen?

6. Adlasz heeft de hefbomen doorgelicht en komt tot de conclusie dat er “muziek in zit” maar dat er ook risico’s aan verbonden zijn. U gaat uit van een besparing van uiteindelijk €14,4 mln. in de komende jaren. Gezien de financiële risico’s vragen ons af of het niet verstandiger is een risicoparagraaf van bijvoorbeeld 10 % (ca. 1,5 miljoen) op te nemen en bent u daartoe bereid?

7. Binnen de duurzame stad bent u bezig met de energietransitie en klimaatadaptatie (wateroverlast, verdroging en hittestress etc.). We sluiten daarbij aan bij de REKS en weten dat dit trajecten zijn met een enorm grote impact op onze inwoners. Inwonersparticipatie tijdig toepassen met betrokkenheid en invloed van alle betrokkenen vinden we belangrijk en dat geldt zowel voor de planvorming als voor de uitvoering. Wij kijken met interesse dan ook uit naar het vervolg hiervan. Onderdeel van de energietransitie is de discussie over biomassa(-centrales) en “liever zon op het dak dan in de wei”. Gaat het College bij de verdere planvorming Wijkevoort prioriteit geven aan klimaatadaptatie en circulaire economie en dit als keiharde voorwaarde stellen bij de vergunningsverlening?

8. De ontwikkeling van onze binnenstad krijgt de komende jaren een extra impuls. Dat is prima en noodzakelijk. Onderdeel daarvan is de Piushaven, een gebied met veel potenties en een hoge aantrekkingskracht. Het college komt binnenkort met een visie voor de verdere ontwikkeling op recreatief gebied, prima maar voor Lokaal Tilburg mag de Piushaven geen tweede “Horeca Concentratie Gebied” worden. Kwaliteit moet het uitgangspunt blijven. De eerdere ambities als museum- en passantenhaven in een hoogwaardige leefomgeving, mogen niet worden losgelaten. Daarin speelt de havenmanager een cruciale rol en continuering van deze functie is naar onze mening dan ook onontbeerlijk, zeker als Tilburg ook op het water een gastvrije stad wil zijn. De functie van havenmanager* moet ook richting toekomst gecontinueerd worden, hierop bezuinigen is in onze ogen erg onverstandig en wij vragen het College of u bereid bent alles in het werk te stellen om de functie van havenmanager te behouden?
(* verbinder tussen schippers, omwonenden, ondernemers, bezoekers en gemeente)

9. Lokaal Tilburg krijgt signalen dat de financiering van centrummanagement voor de verdere bestuursperiode ter discussie staat. Dit ondanks het pleidooi voor een versterking en verbreding van centrummanagement in de nieuwe visie detailhandel en het desbetreffende Raadsbesluit. Zeker gezien de impact van de coronacrisis bij de horeca en detailhandel, met ca. 23.000 banen de grootste werkgever van onze stad, lijkt hierop bezuinigen meer als het paard achter de wagen spannen…. Beseft het College wel het belang van deze sector voor onze lokale economie en de noodzaak juist nu voldoende financiële middelen voor o.a. centrummanagement beschikbaar te stellen?

10. in het financieel beeld gaat u ervan uit dat alle kosten in het kader van corona worden vergoed door het rijk. Daar geloven we niet in, zeker waar het gaat om de lokale maatregelen. We vinden het reëel hiervoor een voorziening te treffen van minimaal 25%. Hoe staat het college hier tegenover?

Tot slot voorzitter willen wij als Lokaal Tilburg antwoord geven op de vraag van het College in o.a. Stadsnieuws, ik citeer; “Koers vasthouden, bijstellen of versnellen”? Voor ons is er, zeker gezien de impact van de coronacrisis maar een antwoord mogelijk; DE KOERS VASTHOUDEN EN WAAR NODIG VERSNELLEN, een crisis bestrijdt je niet met bezuinigen maar juist met investeren en lef tonen…..

Frans van Aarle,

Fractievoorzitter Lokaal Tilburg.


Als Lokaal Tilburg hebben we de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College: de burgemeester en wethouders van Tilburg. Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn stellen we tijden het Vragenhalfuurtje. Vragen die ingewikkelder zijn, of meer uitzoekwerk vergen, stellen we als Artikel 40 (voorheen Artikel 47) vragen.

Heeft u ook een vraag die we aan het College zouden moeten stellen, dan kunt u dat aangeven via: tilburgmaawt.nl.

Dank u voor het delen!