Inspreektekst bij de behandeling van de nieuwe Detailhandelsvisie.

Punt van orde : bij dit agendapunt zitten 11 bijlagen terwijl er een veelvoud aan stukken op allerlei wijzen zijn aangeboden. Er ontbreken o.a. de vragen en antwoorden van verschillende fracties, en de brieven van BMT. St. Tilburgse Linten, St. Retailplatform Tilburg, AabeFabriek, ambulante handel etc. etc. Het dossier is dus verre van compleet, alle reacties tegen brancheverruiming PDV ontbreken…..

Voorzitter,

2 jaar geleden, op 18 juni 2018, hebben wij een motie ingediend waarin het College werd opgedragen, ik citeer het dictum; “niet alleen de ingezette koers voor de binnenstad vast te houden, maar ook een geactualiseerde visie voor de bestaande detailhandelsstructuur buiten het KWG op te stellen met specifieke aandacht voor de wijkwinkelcentra en winkellinten” Tijdens deze 2 jaar heeft Lokaal Tilburg nog een tiental moties ingediend met als doel om de Tilburgse detailhandel en horeca te versterken en werkgelegenheid te behouden. Detailhandel en horeca zijn samen goed voor ruim 20 % van onze banen en ca. 23.000 mensen verdienen hier hun boterham. (cijfers 2019 gemeente Tilburg)

Voorzitter, dit is een “nu of nooit” moment voor de toekomst van onze dorps- en wijkcentra en onze binnenstad. Als wij doorgaan met “pappen en nathouden” zal er binnen deze bestuursperiode sprake zijn van een verdubbeling van de leegstand, duizenden banen verloren gaan en zal verdere verloedering van het straatbeeld om zich heen grijpen. “Britse toestanden” zoals Cees-Jan Pen beschrijft. Onze retailexpert die ook bijgedragen heeft aan ons Bestuursakkoord. In het Bestuursakkoord staat letterlijk; “de binnenstad is je grootste werkgever, biedt banen voor alle doelgroepen en verdient daarom extra aandacht en euro’s”

Voorzitter, ik wil een stukje voorlezen uit een interview met Cees-Jan Pen en daar meteen een aantal vragen aan koppelen richting College.

  • Welke concrete stappen/maatregelen neemt u tegen de “verborgen winkelleegstand”; panden die al jarenlang niet meer als winkel in gebruik zijn maar vol staan met bijvoorbeeld auto’s of meubelen”?
  • Op welke wijze gaat u versnipperde winkels die geen bestaansrecht meer hebben, stimuleren om te verhuizen naar een kansrijke locatie?
  • Op welke wijze gaat u de eigenaren van deze kansarme winkellocaties stimuleren en ondersteunen deze te laten ombouwen tot woningen?
  • Deelt u de visie van Cees-Jan Pen en andere retailspecialisten dat krimp van winkelmeters de enige oplossing is om Britse toestanden te voorkomen?

Voorzitter, mijn laatste vraag is de vraag die weken geleden al is ingediend en tot op heden niet beantwoord is:

  • “Wanneer gaat deze nieuwe detailhandelsvisie alle 013 uitgangspunten wel vertalen in de praktijk met zichtbare resultaten binnen deze bestuursperiode” ?

Tot slot zijn wij als Lokaal Tilburg blij met deze nieuwe detailhandelsvisie. Complimenten aan BRO en het ambtelijke apparaat voor dit rapport wat een goede vertaling en update is van onze eerdere adviezen in de “Raadswerkgroep Detailhandel (Raadsbesluit van 13 april 2015 !) en de Retailagenda. Nog nooit is de noodzaak zo aanwezig geweest om de regie te pakken, keuzes te maken en maatregelen te treffen om de Tilburgse retail weer toekomstbestendig te maken. De coronacrisis met de anderhalve maatschappij en de massale verschuiving van fysieke naar internetaankopen vragen om actie en euro’s!

Maar blijft deze nieuwe detailhandelsvisie en de beleidsnota alleen een goed gevulde gereedschapskist met een mooi assortiment aan allerlei instrumenten om onze detailhandel vooruit te helpen en toekomstbestendig te maken of gaan wij er ook echt middelen en mankracht voor vrijmaken om stappen te zetten en resultaten te boeken.

Voorzitter, zonder deze mankracht en euro’s blijft het bij pappen en nathouden terwijl daadkracht vereist is, het is nu of nooit !

Dank u voor het delen!