GROW-bijeenkomst

Bijeenkomst zonder directe besluitvorming, wel onderdeel van proces ‘richting Tussenbalans’. Doel van deze bijeenkomst was om de raad te informeren over de ontwikkelingen in de thema’s / waarden uit de Agenda Sociaal 013, te weten: ‘Goede start’, ‘Ruimte om te leven’, ‘Optimale kansen’ en ‘Wereld die mij ziet’ (kortweg GROW). Zie ook de interactieve brochure die hiervan gemaakt is.

Een mooi overzicht en compilatie van alles wat er allemaal binnen onze gemeente gebeurt op sociaal terrein. Het geeft een goed inzicht in de verschillende initiatieven (een 22-tal zijn in beeld gebracht) en daarnaast wordt een ordening weergegeven vanuit onze GROW filosofie. Specifiek is er aandacht voor onze PACT aanpak in Tilburg – Noord, Tilburg – West en Groenewoud.

Vanuit Lokaal Tilburg zijn wij blij met deze tussenstand en we moeten de resultaten en het vervolg zeker meenemen in de discussie over de tussenrapportage.

Naar aanleiding van de 2 documenten Sociaal 013 en GROW willen we graag de volgende algemene en specifieke vragen aan u voorleggen:

Algemeen.

 1. De initiatieven die worden genoemd hebben een relatie met de GROW- elementen. Een aantal worden er ook in GROW genoemd maar niet alle initiatieven zien we terug. Is het niet logisch er één GROW document van te maken met daarin opgenomen de initiatieven die in sociaal worden genoemd? Het komt niet alleen de leesbaarheid ten goede maar geeft ook een integraal overzicht.
 2. We hebben onze ladder gedefinieerd van zelfredzaamheid, ondersteuning naar uiteindelijk crisisbeheersing. Alle initiatieven die we ontplooien moeten er uiteindelijk toe leiden dat onze inwoners steeds zelfredzamer worden en minder ondersteuning nodig is. In hoeverre is het mogelijk een relatie te leggen tussen al onze activiteiten die we in het kader van GROW doen en de bijdrage die dat levert aan een samenleving die steeds meer in zichzelf investeert en minder afhankelijk wordt van de gemeente?

Specifiek.

 1. Binnen Goede Start is een programma “Elk kind een goed start en toekomst”. Er wordt gewerkt met een kansencirkel met 8 aandachtsgebieden. Op een 5-tal basisscholen wordt met dit instrumentarium gewerkt. Kunt u aangeven welke resultaten bereikt worden en of en zo ja, wanneer deze methodiek wordt uitgerold naar meerdere basisscholen?
 2. Een aantal keren zien we het programma “meet & play” terugkomen. Er is een 8-tal locaties waar hiermee gewerkt wordt en de samenwerking en verbinding weer vorm moet krijgen. Kunt u aangeven wat de successen zijn, wat heeft het opgeleverd en kan deze aanpak niet vaker worden toegepast?
 3. Het project dementievriendelijk Reeshof met een benadering door ondernemers van bewoners met geheugenproblemen spreekt ons erg aan. Doel is om hen meer te laten meedoen in onze samenleving. Daar zijn een aantal trajecten voor ingevuld zoals een geheugentest laten doen, helpen met winkelen en taboes doorbreken. Kunt u aangeven wat de resultaten zijn en verdient deze aanpak navolging in andere wijken?
 4. Over de buurt- en sportcoaches schrijft u dat het gewenst is dit uit te rollen naar meer wijken. Niet alle scholen doen mee. Wat kunt u eraan doen om verdere inzet in meer wijken te bevorderen?
 5. De jeugdwerkloosheid is de laagste van deze eeuw in Midden- Brabant. We zijn erg succesvol in onze aanpak. U wilt het programma “Jeugdwerkloosheid vrije regio” inbedden in de reguliere dienstverlening. Dat kunnen we ons voorstellen. U stelt daarbij dat we ervoor moeten zorgen dat de dienstverlening aangeboden door de gemeenten net zo laagdrempelig en effectief blijft als het programma. Wat betekent dat voor de gemeente Tilburg? Welke stappen gaat u zetten?
 6. Ons spreekt het programma “Challenge Nieuw Werk” enorm aan. Op een andere manier denken om mensen met minder perspectief toch kansen te geven op de arbeidsmarkt. Betreffende de 31 ideeën vanuit de stad zijn er slechts 3 geselecteerd voor verdere uitwerking. Waren de anderen niet geschikt? En zijn we bereid om in dergelijke trajecten te investeren? Een andere manier van denken kan erg succesvol zijn.
 7. Reshoring bedrijvigheid waarbij we bedrijven/werkgelegenheid terughalen uit het buitenland (zoals bij Capi Europe). U zegt terecht dat het daarbij belangrijk is uit te gaan van innovatie van bedrijfsprocessen. U benadert daarvoor regionale bedrijven en wil daar een partnership mee opbouwen met tevens als doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen. U wilt daarbij laagdrempelig kennis en ondersteuning bieden. Kunt u ons op de hoogte brengen van de stand van zaken? Hoe loopt dit traject, zijn er successen geboekt en hoe gaat u hier verder invulling aan geven?
 8. Naar onze mening zijn de klantregisseurs bestaanszekerheid goed bezig. Met 250 mensen is er gesproken en met 50 een passend ondersteuningstraject gestart. Hoe zit het met de andere 200 personen en wordt dit traject verder gecontinueerd?
 9. Hebt u al ideeën hoe u de preventieve huisbezoeken aan ouderen op basis van een nieuw pak van aanpak kunt bereiken?
 10. Hoe gaan we de eenzaamheid doorbreken? Zeker in de huidige Coronafase een steeds belangrijker item. Dit vergt tijd en blijvende inspanning. Hebt u ideeën hoe u hier extra aandacht aan kunt besteden?
 11. Bij de aanpak van de verouderde winkelstrips schrijft u dat ter voorkoming van verloedering en ondermijnende kwaliteit “wegbestemmen detailhandel” en verkleuren naar een andere functie een oplossing zou kunnen zijn. U noemt daarbij het Zand. U wilt naar een actieve transformatie van de verloederde straten naar aantrekkelijke straten om te wonen, te ondernemen en te verblijven. Welke aanpak stelt u zich hierbij voor? Parallel met wijkontwikkelingen, separate aanpak, stimulerings-subsidie etc?

Met vriendelijke groet,
Lokaal Tilburg.

Dank u voor het delen!