Voorzitter,

Het verkiezingsprogramma van Lokaal Tilburg had vorig jaar de titel “Samen zakendoen”, samen zakendoen met andere partijen om onze ambities voor een schoon, heel en veilig Tilburg te realiseren. Samen zakendoen voor een gezonde lokale economie, die de belangen van het MKB niet uit het oog verliest, voor een groenere binnenstad waar het een genot is om te verblijven, te wonen, werken of winkelen. Samen zaken voor een inclusieve, duurzame en vitale stad waar iedereen gezond en gelukkig is.

Maar samen zakendoen is in de ogen van Lokaal Tilburg vooral ook samen met onze inwoners werken om onze ambities te realiseren. Deze inclusieve democratie vraagt om een open houding bij de overheid. Ons inziens is daarvoor ook een gemeentelijke organisatie nodig die van buiten naar binnen werkt en de stad tijdig en volledig betrekt bij besluitvorming. Bij de Perspectiefnota hebben wij de stad beloofd om voor het zomerreces te komen met een initiatiefvoorstel voor het versterken van inwonersparticipatie; “Tilburg van buiten naar binnen”. Die belofte zijn wij nagekomen en inmiddels staat het initiatiefvoorstel inwonerparticipatie als A-stuk op de agenda voor de volgende Raadsvergadering, daar zijn wij best een beetje trots op.

Voor Lokaal Tilburg is participeren bij een Programmabegroting veel meer dan alleen het presenteren van cijfers via de gemeentepagina’s in de Tilburgse Koerier. Helaas moeten wij nog steeds constateren dat sommige bestuurders spontaan in de stress schieten als het werkwoord participeren voorbijkomt, zeker als het financiën betreft. Deze koudwatervrees is anno 2019 niet langer acceptabel; “de oude verzorgingsstaat moet plaats maken voor een participatiesamenleving” zei Koning Willem-Alexander bij zijn eerste troonrede in 2013. Wat ons betreft dus ook bij het maken van keuzes bij het opstellen van het huishoudboekje van Tilburg.

Bij het opstellen van deze Programmabegroting zijn onze inwoners nauwelijks betrokken geweest. Steeds meer gemeenten in Nederland gaan wel tijdig met inwoners, belanghebbenden en bedrijven in gesprek om samen keuzes te maken voor de invulling van het huishoudboekje. Wat ons betreft ook niet meer dan logisch, uiteindelijk zijn het ook de inwoners en bedrijven die de belastingen betalen waarmee de uitgaven gedekt moeten worden. Wij vinden het dan ook triest als er soms wat “lacherig” gedaan wordt over deze innovatieve pogingen tot participatief begroten.

Voorzitter,
Lokaal Tilburg heeft zelf de handschoen maar opgepakt door inwoners te betrekken bij de keuzes die gemaakt moeten worden bij het opstellen van de begroting. Ongetwijfeld is onze enquête niet academisch te verantwoorden maar wij hebben in ieder geval wel het lef om Tilburgers de kans te geven hun mening te laten horen. Of men bereid is om nog wat extra aan lokale belastingen te betalen of liever wil gaan bezuinigen op de uitgaven. Zo ja, waar wil men dan op bezuinigen of liever, wat meer geld uitgeven. Simpele vragen die heldere keuzes mogelijk maken.

De resultaten van deze enquête geven wel een aardige indruk hoe de stad denkt over de financiën van onze gemeente. Van de ruim 400 Deelnemers geeft meer dan de helft aan best bereid te zijn om wat meer belasting te betalen. Waarbij men de keuze maakt vooral wat meer uit te willen geven aan het onderhoud van de leefomgeving en de maatschappelijke zorg. Maar ook “veiligheid & handhaving” scoort hoog op het verlanglijstje. Bij de keuze voor bezuinigen valt op dat een ruime meerderheid als eerste de gemeentelijke organisatie noemt. De kosten voor de renovatie van de Stadskantoren zijn bij veel inwoners een doorn in het oog.

Voorzitter,
Onze vragen betreffende het “Burgerpanel Tilburg” zijn helaas nog steeds niet beantwoord. Deelt het College de mening van Lokaal Tilburg dat het inzetten van dit Burgerpanel een efficiënte methode is om de mening van onze inwoners te peilen, maar ook ingezet kan worden als een vorm van inwonersparticipatie rondom de keuzes die gemaakt moeten worden bij het opstellen van een Programmabegroting?

Participatief begroten is meer dan het uitzetten van een enquête en via onze motie “Participatief begroten” dragen wij het College op om samen met de Raad met een voorstel te komen zodat wij ook in Tilburg onze inwoners hierbij beter gaan betrekken.

Tevens dienen wij moties in om de scheefgroei bij de leges Burgerlijke Stand rondom huwelijken en partnerschapsregistraties onder de loep te nemen, aan te sluiten bij de “Citydeal Klimaatadaptatie” zodat wij nog beter gaan samenwerken bij het op innovatieve wijze klimaatbestendig maken van onze stad. Ook Lokaal Tilburg komt met een motie rondom het tijdig evalueren van de effecten hefbomen in het sociaal domein.

Voorzitter,
Lokaal Tilburg wil ook aandacht vragen voor de onzekere situatie waarin de ruil-winkels verkeren. De wethouder was dan wel positief over de rol van deze sociale ontmoetingsplaatsen in de stad maar de vele vrijwilligers zijn nog steeds in onzekerheid omtrent subsidieverstrekking. Zonder steun van de gemeente ziet de toekomst er somber uit. De vraag aan het College is dan ook of deze ruilwinkels volgend jaar nog wel bestaan?

Tot slot willen wij nog een lans breken om bij de verdere uitwerking van het Stadsforum/Koningsplein onze ambities niet te beperken tot dit specifieke project maar vooral ook de historische verbindingen mee te nemen bij de verdere plan-vorming. In de ogen van Lokaal Tilburg blijven de cultuurhistorische waarden rondom het Stadsforum onderbelicht en moet vooral ook breder gekeken worden naar de historische verbindingen met de Bsch. Zwijsenstraat, de groene verbinding via Louis Bouwmeesterplein naar het Stadspark en de Vincent van Goghroute tussen St. Annaplein en Paleis-Raadhuis. Ziet het College ook de unieke kansen deze pareltjes van de stad beter uit te lichten en mee te nemen bij de metamorfose van het zuidwestelijke deel van onze binnenstad?

Dank u voor het delen!