De door Lokaal Tilburg ingediende motie “Participatief begroten” bij de behandeling van de begroting voor 2020 luidt als volgt:

De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 11 en 14 november  2019 ter bespreking van de Programmabegroting 2020

Constaterende dat

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2020 onze inwoners  buitenspel hebben gestaan.

Steeds meer gemeenten in Nederland de inwoners oproepen mee te denken, mee te praten en mee te participeren bij de keuzes die gemaakt worden rondom een Programmabegroting

Overwegende dat

Participatief begroten vergroot de verantwoordelijkheid en zeggenschap van in-woners over de besteding van publieke gelden. Participeren zorgt ook voor meer begrip en draagvlak bij het maken van beleid en versterkt de lokale democratie.

De gemeente vooraf wel duidelijk de kaders moet aangeven waarbinnen de begroting moet blijven. De keuze van de inwoners uiteindelijk als advies voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.

Roept het College op

Participatief begroten ook toe te gaan passen bij de toekomstige begrotingscyclus. De Raad te betrekken bij de verdere uitwerking.

Frans van Aarle / Lokaal Tilburg

Dank u voor het delen!