De door Lokaal Tilburg ingediende motie “Effecten hefbomen evalueren” bij de behandeling van de begroting voor 2020 luidt als volgt:

De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 11 en 14 november  2019 ter bespreking van de Programmabegroting 2020

Constaterende dat

  • De gemeente serieus werk maakt van de bestaanszekerheid en hier op een innovatieve wijze invulling aan geeft
  • Maatwerk wil bieden aan inwoners die dat echt nodig hebben
  • Met de verschillende partners hernieuwde afspraken worden gemaakt
  • Interventies plaatsvinden om niet meer aan de achterkant te declareren maar aan de voorkant te investeren
  • Veel overleg en afstemming nodig is om tot resultaten te komen

Overwegende dat

  • Tilburg stapsgewijs een aantal hefbomen introduceert waarvoor een helder toetsingskader wordt ontwikkeld
  • Op voorhand al aanzienlijke besparingen worden ingeboekt vanuit deze hefbomen

De Raad draagt de Auditcommissie op

Voor de “midterm review” aan te geven of op basis van volume- en kostenont-wikkelingen in het sociale domein, de opgenomen uitgaven en besparingen vanuit de hefbomen in de Programmabegroting en meerjarenbegrotingen nog reëel zijn.

Frans van Aarle / Lokaal Tilburg

Dank u voor het delen!