Geacht College,

Tijdens het zomerreces is in Berkel-Enschot nogal wat onrust ontstaan omtrent de gevolgen van het “Verkeersbesluit Vkb-def-2019-28 Wijziging/beperking Spoorwegovergang De Kraan Berkel-Enschot” (28 juni / 10 juli 2019). De onrust wordt nog eens bevestigd in een schrijven van de “werkgroep overweg De Kraan” aan B&W en Raad waarin helder wordt aangegeven dat men erg ongelukkig is met dit verkeersbesluit.

Zowel in het Raadsbesluit van 19 december 2016 als 11 september 2017 zijn afspraken gemaakt en verwachtingen gewekt rondom het open houden van de spoorwegovergang. Citaat uit raadsbesluit uit 2017 punt 1.5: ”daarmee kan uitvoering gegeven worden aan het raadsbesluit van 19 december 2016 inhoudende open blijven van spoorwegovergang De Kraan voor alle verkeer”)

Reden voor Lokaal Tilburg om de volgende vragen te stellen.

  • Lokaal Tilburg vraagt zich af of bij deze besluitvorming wel sprake is van volwassen vorm van inwonersparticipatie. De Staatscourant spreekt in de rectificatie over communiceren in plaats van participeren. Op welke wijze is de “werkgroep overweg De Kraan” en de Dorpsraad betrokken geweest bij dit verkeersbesluit?
  • Deelt u de mening van Lokaal Tilburg dat dit soort verkeersbesluiten een grotere kans van slagen hebben als er vooraf een breed draagvlak gecreëerd wordt bij bewoners en belanghebbenden?
  • Zo ja, waar is het hier dan mis gegaan?
  • In het Raadsbesluit van eind 2016 wordt expliciet gesproken over het in samenspraak opstellen van een monitoringsplan, een monitoringsgroep en het “de komende jaren monitoren van verkeersstromen”. Klopt het dat deze monitoringsgroep begin 2019 is opgeheven, daarna in april weer bij elkaar is geweest op verzoek van de gemeente om advies te geven over een aantal “meetpunten”, maar dat er nog steeds geen sprake is van het actief monitoren conform het Raadsbesluit?
  • Zo ja, wat is de reden dat dit na bijna 3 jaar nog steeds niet in praktijk is gebracht?
  • Hoe verklaart het College het onbegrip en de irritatie bij de leden van de werkgroep spoorwegovergang De Kraan over het besluit om De Kraan alleen open te houden voor (brom-)fietsers en bestemmingsverkeer?
  • Hoe denkt het College uiteindelijk tegemoet te komen aan de bezwaren van de werkgroep overweg De Kraan en de vele gebruikers van de overweg?

Namens de Lokaal Tilburg fractie,

Frans van Aarle

Frans van Dommelen

Dank u voor het delen!