In de inspreektekst Perspectiefnota is melding gemaakt van de ingediende moties.

Motie capaciteitsvraag “Toezicht & Handhaving”

De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 13 juni 2019 ter bespreking van de Perspectiefnota 2020

Constaterende dat

De afgelopen jaren het aantal meldingen/klachten betreffende woonoverlast, verpaupering, vervuiling, afvalbijplaatsing, hufterig gedrag  etc., steeds is toegenomen.

De oorzaken hiervan grote irritaties opwekken bij onze inwoners, de leefbaarheid onder druk zetten en zeker niet bijdragen aan een “gezond & gelukkig” Tilburg

Overwegende dat

In de Perspectiefnota 2020 de ambitie wordt uitgesproken, blz. 9 citaat; “Tot slot vinden wij intensivering van “Toezicht & Handhaving nodig om minder overlast en criminaliteit te bewerkstelligen…”

Deze diensten niet alleen reactief maar ook proactief moeten kunnen optreden om zodoende bijvoorbeeld ook aan positieve gedragsverandering te kunnen werken.

Ook in diverse moties opgeroepen wordt om extra inzet van deze diensten voor de aanpak van allerlei problemen.

Draagt het College op

Voor de begrotingsbehandelingen 2020 de extra capaciteitsvraag in kaart te brengen die nodig is om alle wensen, beloftes en toezeggingen m.b.t. Toezicht & Handhaving te realiseren en met concrete voorstellen te komen die bijdragen aan het realiseren van al deze ambities

Frans van Aarle / Lokaal Tilburg

Henk van Tilborg / 50 PLUS

Dank u voor het delen!