Logo Lokaal TilburgChristel Rutte

Motie waarvan melding werd gemaakt in de inspreektekst Perspectiefnota.

Motie Plan van Aanpak “witte vlekken”

De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 13 juni 2019 ter bespreking van de Perspectiefnota 2020

Constaterende dat

Met name binnen de oude stad sprake is van honderden zgn. “witte vlekken”, locaties waar op basis van verouderde, vage bestemmingsplannen nog steeds morgen een winkel, horeca of kantoor gestart kan worden terwijl deze panden al jarenlang als zodanig niet meer in gebruik zijn. Deze locaties vaak solitair gelegen zijn aan de rustige linten en zelfs in woonstraten en geen onderdeel uitmaken van buurt/wijkwinkelcentra. Deze witte vlekken dus ook niet bijdragen aan de gewenste winkelstructuur.

Overwegende dat

 Zowel onze Raadswerkgroep Detailhandel maar ook Provincie en Rijk oproepen tot beleid op basis van compacte winkelcentra (“inbreiden in plaats van uitbreiden”). Het advies is dan ook om winkelmeters en plancapaciteit te schrappen.

Met name binnen de bestaande wijkwinkelcentra en bedrijvige linten sprake is van toenemende leegstand (Westermarkt, Paletplein, Wagnerplein, Korvelseweg etc.). Ongewenste ontwikkelingen ook voorkomen kunnen worden door actiever te sturen op ruimtelijke ordening en planologie.

Draagt het College op

In het kader van het op te stellen detailhandelsbeleid voor eind 2019 met een aanpak te komen waarmee “witte vlekken” aangepakt kunnen worden zodat onaangename verrassingen op onverwachte plekken voorkomen kunnen worden.

Frans van Aarle / Lokaal Tilburg

 

 

Dank u voor het delen!