Inspreektekst bij de behandeling van de  Perspectiefnota 2020, een vooruitblik naar het komende jaar.

Voorzitter,

Wellicht zegt de naam Richard Baker u iets, Richard Baker is de voorzitter van “Hudson’s Bay Company” in Canada en initiatiefnemer van een groep aandeelhouders die de Nederlandse warenhuizen terug willen kopen van het Oostenrijkse retailconcern Sigma en aangezien deze groep het merendeel van de aandelen in bezit heeft komt dat wel goed.

De vraag is echter of het dan ook goed komt met de Tilburgse vestiging van Hudson’s Bay want deze week hebben wij allemaal kunnen lezen dat na de overname een grote reorganisatie gaat plaats vinden waarbij de sluiting van vestigingen overwogen wordt. Richard Baker zal ongetwijfeld een keuze gaan maken welke vestiging in Brabant openblijft; Breda, Den Bosch of Tilburg. Een beslissing waarbij de vraag is wie de beste papieren heeft, niet alleen op basis van cijfers; omzetontwikkelingen en aantallen bezoekers maar vooral ook welke vestiging de beste papieren heeft richting toekomst, het ondernemersklimaat in Breda, Den Bosch of Tilburg.

Richard Baker staat symbool voor tientallen ondernemers die dit jaar nog keuzes gaan maken waar men winkels wil openen of sluiten, waar men wil investeren. Om dit kwartje voor Tilburg de goede kant op te laten vallen moet ook het College de juiste keuzes maken, geven wij de metamorfose van boodschappenstad naar winkelstad echt prioriteit of blijven wij “neuzelen” over de investeringen die nodig zijn om Tilburg op de kaart te zetten. Welke prioriteit heeft deze ambitie bij het College?

Lokaal Tilburg ziet ook in de Perspectiefnota het gevaar dat dit College aan zoveel verschillende ambities prioriteit wil geven dat wij het risico lopen dat hierdoor onderwerpen glans verliezen. Voorbeeld hiervan is het nieuwe “Raadsvoorstel Evenementenbeleid” waarin wij alle ballen de lucht in wil houden zonder echte keuzes te maken en voldoende middelen beschikbaar te stellen om de evenementenstad van het zuiden te worden. Vandaar dat wij de CDA motie “Tilburg op de kaart” ook mee indienen! De vraag is dan ook aan het College of men nog steeds de ambitie heeft de evenementenstad van het zuiden te worden en welke prioriteit dit dan heeft? Wat mogen wij verwachten van het “prioriteringsinstrument” waarover gesproken wordt op blz. 3?

Voorzitter,

Lokaal Tilburg deelt de ambities van dit College en helpt graag mee plannen te maken voor een inclusieve, duurzame en vitale stad. Wij zien in deze Perspectiefnota dan ook voldoende kansen om ook de wensen van Lokaal Tilburg zichtbaar te maken aan de buitenwereld. Concreet komen wij met een viertal moties die symbool staan voor enkele stokpaardjes van onze partij; de lokale economie en het MKB; het belang van bereikbaarheid en de aanpak van witte vlekken in bestemmingsplannen. Openbare orde & Veiligheid; in onze ogen is wet- en regelgeving kansloos als er geen of onvoldoende controle is op de naleving ervan, vandaar onze motie “Toezicht & Handhaving”. “Schoon, heel en veilig”; de uitstraling van de openbare ruimte en de aanpak van verloedering zijn de aanbevelingen die terug te vinden zijn in onze motie die oproept tot een representatiever onderhoud van gemeentelijk vastgoed.

Lokaal Tilburg heeft echter nog veel meer ambities waar prioriteit aan gegeven mag worden; wij vragen het College hierbij dan ook om het streven in de zorg naar “1G1P1R” (1 gezin, 1 plan, 1 regisseur) te vertalen naar “1 initiatief, 1 plan, 1 regisseur”! Regelmatig ontvangen wij signalen van initiatiefnemers dat men binnen de gemeente van de hoek naar het kastje wordt gestuurd bij het uit-werken van allerlei soorten initiatieven zoals evenementen, vergunningen etc. Onze ambitie is een verdere omslag in denken waarbij kansen en oplossingen leidend zijn, dit lezen wij ook op blz. 5 (“hoe kan het wel”) hoe wil het College dit echter op korte termijn gaan verwezenlijken?

Voorzitter,

Tot slot lezen wij in deze Perspectiefnota op blz. 8. Citaat; “dat het College meer inzet wil plegen voor participatie van burgers in plan-vormingsprocessen”, het betrekken van onze inwoners bij de plannen en uitvoering van allerlei projecten. Lokaal Tilburg praat dan ook liever over inwonersparticipatie dan over burgerparticipatie, het gaat uiteindelijk over “onze inwoners” en komt ook vriendelijker over. Wij hebben in het verleden ervaren dat ondanks alle goede intenties er toch nog veel misverstanden ontstaan over de wijze van betrokkenheid van onze inwoners. Voorbeelden te over maar dan heb ik 10 minuten zeker niet genoeg!

De inbreng van onze inwoners, hun invloed en betrokkenheid is ook een stokpaardje van Lokaal Tilburg. Navraag bij de griffie leert dat er binnen onze gemeente geen echt beleid is op dit terrein en naar onze mening is het goed hierover op een meer gestructureerde manier over na te denken. Daarom willen wij hierbij een initiatiefvoorstel inwonersparticipatie aankondigen dat wij voor het zomerreces nog aan het College willen aanbieden. Wij zijn bekend met het lopende Rekenkameronderzoek naar participatie binnen onze gemeente dat na de zomer gepresenteerd gaat worden. Wij verzoeken u dan ook het initiatiefvoorstel bewonersparticipatie van Lokaal Tilburg mee te nemen in het verdere proces rondom het rapport en de aanbevelingen van de Rekenkamer.

Tot zover.

 

 

Dank u voor het delen!