Inspreektekst bij behandeling Koersdocument Spoorzone 18 maart 2019.

Voorzitter,

Allereerst wil ik opmerken dat wij helaas nog geen antwoorden hebben gekregen m.b.t. vragen omtrent de exploitatie van de LocHal en de status van het zgn. “kwaliteitsteam”. Bovendien hebben wij afgelopen week nieuwe info ontvangen die wij meenemen bij onze inbreng, het betreft dus actuele vragen die vorige week nog niet gesteld konden worden!

Voorzitter,

Vanaf de oprichting heeft Lokaal Tilburg  de ambities van wethouder de Vries betreffende de Spoorzone ondersteund. Zelfs als oppositiepartij waren wij steeds bereid mee te denken en extra middelen vrij te maken voor deze unieke locatie in onze binnenstad. Dit Koersdocument bepaalt de toekomst voor dit gebied voor tientallen jaren, er moeten belangrijke keuzes gemaakt worden en Lokaal Tilburg verwacht dan ook een ondernemende visie. De kernvraag is dan ook of dit Koersdocument ondernemend genoeg is, ondernemend genoeg om de binnenstad van Tilburg niet alleen te laten concurreren met steden als Breda, Den Bosch of Eindhoven maar ook met leisureconcurrenten als Efteling of Beekse Bergen, studentensteden als Utrecht, Leiden of Groningen.

Ziet de wethouder ook zijn rol als de ondernemer/manager  van onze binnen-stad, die de Spoorzone verder kan laten ontwikkelen als `the place to be` door bewoners, bedrijven en bezoekers maximaal te faciliteren. Wij zijn als Lokaal Tilburg best kritisch op een aantal ontwikkelingen in de Spoorzone die zeker niet bijdragen aan het `the place to be` -gevoel. Wij geven een vijftal voor-beelden waar wij niet gelukkig van worden;

  1. Vanaf 1 juni a.s. wordt de bereikbaarheid van de LocHal ernstig belemmerd door een bouwweg waardoor komende vanuit het station honderden meters moet worden omgelopen. Een afstand die voor veel mensen een barrière gaat vormen om de Spoorzone/LocHal nog langer te bezoeken. Lokaal Tilburg is erg ongelukkig met de gekozen oplossing, de slechte planning en vraagt zich af hoe het staat met de vluchtwegen als de ingang aan de zuidzijde volledig wordt afgesloten door een 2 meter hoog gaashekwerk? (Lokaal Tilburg komt met een motie voor gastvrij vervoer van bezoekers aan de LocHal die met openbaar vervoer bij het station aankomen, door gratis gebruik te kunnen maken van een fietstaxi, tuk-tuk of duurzame minishuttlebusjes;  de “LocHalexpress” )
  2. Vorige week hebben wij reeds de vraag gesteld hoe het parkeerbeleid voor de Spoorzone bijdraagt aan een uitmuntend vestigingsklimaat voor bedrijven en een gastvrij Tilburg. (zie brief College 14 nov. 2017) De parkeernorm voor de Spoorzone is wensdenken en niet realistisch; een parkeernorm voor een hotel van slechts 1,5 P per 10 kamers    ( Maastricht 1 P per kamer / Eindhoven 6 P per 10 kamers ) of voor een restaurant;  in Tilburg 5 P per 100 M2  in Maastricht 9 P per 100 M2 etc.  Voldoende hoogwaardige parkeervoorzieningen is een van de kernvoorwaarden van een gastvrije binnenstad (zie binnenstadsvisie BRO adviseurs). De strategie om achter de vraag aan te bouwen is zeker niet gastvrij en ondernemend. Een ondernemer die pas gaat bestellen als de kopers voor de deur staan kan beter meteen zijn deuren sluiten! Lokaal Tilburg heeft ook ernstige bezwaren tegen de ideeën om Spoorzone bewoners verplicht deel te laten nemen aan een mobiliteitsconcept met deelauto’s (zie memo directie WOM Spoorzone 13 februari 2018) Wij vragen ons af wat hierover het standpunt is van het College?  Lokaal Tilburg roept de Collegepartijen op om te stoppen met “droom-denken”  en te komen met een gastvrij parkeerbeleid op basis van feiten; de cijfers van het ministerie, CBS en RAI m.b.t. de toename autogebruik nu en de komende jaren.
  3. Lokaal Tilburg stelt voor om de “status aparte” voor Theater De Boemel te verankeren in het Koersdocument waardoor een van de belangrijkste kwartiermakers van de Spoorzone behouden blijft voor de toekomst. De betekenis van De Boemel voor de stad staat niet ter discussie maar wij krijgen steeds meer de indruk dat het projectteam Spoorzone meer op de stoel zit van de projectontwikkelaar dan van de familie Korthout. Lokaal Tilburg roept de andere partijen dan ook op zich sterk te maken voor een nieuwe “status aparte” op basis van de sociaal maatschappelijke rol die de Boemel vervult in onze stad. Hierbij past ook een maat-schappelijke huur en exploitatie. Huur- en exploitatiekosten die een reële businesscase voor De Boemel mogelijk maken. Lokaal Tilburg is benieuwd hoe de wethouder hierin de rol van de gemeente ziet, mede met het oog op de overeengekomen inspanningsverplichting die in maart 2018 door alle partijen ondertekend is! (intentieovereenkomst met RAW, De Boemel, Smederij en wethouder de Vries).
  4. Lokaal Tilburg stelt voor eerst een gedegen onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de marktruimte voor de vestiging van een grootschalig hotel in de Spoorzone. Op dit moment is het aantal hotelkamers in Tilburg al gestegen van 768 in 2013 naar  269  in 2018, een stijging van 65 % !!!  De haalbaarheid naar dit hotel is naar onze mening  onvoldoende onderbouwd, een overcapaciteit van hotelbedden veroorzaakt een prijzenslag waarbij enerzijds de kwaliteit van de accommodaties achteruit zal gaan en op termijn zelfs leegstand zal opleveren! Indien het College niet bereid is dit onderzoek te laten verrichten zal Lokaal Tilburg met een amendement komen waarbij het hotelbeleid wordt aangepast op basis van achter de vraag aanbouwen……   (conform parkeervisie J).  Betreffende de ambitie voor het faciliteren van de kermis op de Brokxlaan merken wij nog op dat wat Lokaal Tilburg betreft de kermis in de oude binnenstad thuishoort, zoveel mogelijk binnen het horeca-concentratiegebied en niet moet uitwaaieren over de gehele binnenstad.
  5. Tot slot voorzitter willen wij een dringend pleidooi houden de burger-participatie in het vervolgtraject beter te borgen. In de ogen van Lokaal Tilburg noodzakelijk gezien de opmerkingen vanuit de insprekers die zich niet gehoord voelen. De reactie vanuit het projectteam dat zij een andere beleving hebben over het succes van de burgerparticipatie is op zijn zachts gezegd opmerkelijk…… De verwijzing in de antwoorden naar een zgn. “kwaliteitsteam” kunnen wij niet plaatsen. De zorgen van de Belangengroep Spoorzone Theresia  betreffende de burgerparticipatie kunnen wij volledig onderschrijven;  “een heldere sturing ontbreekt” !  Allerlei planteams, wijkraden, een inspiratiegroep, een klankbordgroep en een belangengroep, teveel om op te noemen. Het gevoel van verdeel en heers komt spontaan opborrelen…. Lokaal Tilburg verneemt graag hoe de wethouder gaat voorkomen dat belanghebbenden zich niet gehoord voelen. Lokaal Tilburg overweegt met een motie te komen waarin wij met het instellen van een overkoepelende werkgroep waarin vertegenwoordigers plaats nemen van alle verschillende teams, aangevuld met een onafhankelijk adviseur/deskundige die gezamenlijk de zgn. “paraplufunctie” vervullen.

 

Dank u voor het delen!