Sinds juni 2018 heeft Lokaal Tilburg een groot aantal moties ingediend, alleen of samen met andere partijen, die zijn overgenomen door het College en ten uitvoer gebracht worden.

In willekeurige volgorde treft u ze hieronder aan.

Motie Wandelroute AaBe Fabriek/Piushaven

De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op  8 november 2018  ter behandeling van de Programmabegroting 2019

Constaterende dat

 • Ondernemers vanaf de opening al aandacht vragen voor een fatsoenlijke wandelroute naar de Piushaven/binnenstad en v.v.
 • Ook bewoners rondom de Piushaven klagen over deze gebrekkige verbinding
 • De ontwikkeling “Fabriekskwartier” nog steeds onzeker is, zeker qua tijdspad, en in het gunstige geval nog jaren in beslag gaat nemen

Van mening is dat

 

 • Door het College bij de ontwikkeling van de AaBe Fabriek verwachtingen zijn gewekt richting ontwikkelaars/ondernemers
 • Langs de oostzijde van de Weth. Baggermanlaan nu al voldoende ruimte is om een fatsoenlijke wandelroute aan te leggen
 • Verder uitstel in afwachting van besluitvorming verplaatsing busremise Arriva en inrichting openbare ruimte “Fabriekskwartier” niet langer verdedigbaar is
 • Een aantrekkelijke wandelroute bezoekers van de AaBe Fabriek uitnodigt om ook de Piushaven/binnenstad te bezoeken

 

Draagt het College op

In het eerste kwartaal 2019 met een voorstel te komen betreffende een wandelroute langs de Weth. Baggermanlaan die zorgdraagt voor een aantrekkelijke voetgangersver-binding tussen winkelcentrum AaBe Fabriek en Piushaven

Frans van Aarle

Lokaal Tilburg

 

Titel: Openbare Toiletten

Constateert dat:

Het college tot op heden geen uitvoering heeft gegeven aan Amendement 15 programma begroting 2018.

Het college tot op heden het haalbaarheidsonderzoek openbare toiletvoorzieningen niet aan de Raad heeft gepresenteerd ,ondanks een toezegging op 5 Juni 2018, naar aanleiding vragen raadslid D66 Dwayne Heuvelmans, dat eind juli 2018 de eerste bevindingen gerapporteerd zouden worden.

In programma begroting 2019 geen extra financiële middelen zijn gereserveerd om uitvoering te geven aan de realisatie van  openbare toiletvoorzieningen in de binnenstad, wijkwinkelcentra en Parken en de daarbij horende bewegwijzering.

In de plannen voor realisatie nieuwe fietsenstalling in het dwaalgebied geen rekening wordt gehouden met een eventuele openbare toiletvoorziening.

Overwegende dat:

Iedereen moet in de samenleving normaal kunnen participeren. Echter voor ruim 2 miljoen Nederlanders, dus in Tilburg ruim 25000 inwoners die last hebben van een prikkelbare darm, buik patiënten,  nierpatiënten, zwangere vrouwen, stomapatiënten, mindervaliden en ouderen is dit een groot probleem omdat er veel te weinig openbare toiletten aanwezig zijn. Volgens het platform “waarkaniknaardewc.nl ” heeft Amsterdam 1 toilet op 3000 bewoners, Tilburg telt 1 op bijna 9000 bewoners.

In Nederland heeft 1 op de 5 mensen (= 3,5 miljoen) plasklachten volgens de Maag, Lever, Darm Stichting (MLDS).

De Maag, Lever, Darm Stichting een petitie heeft opgesteld “Help, waar kan ik naar de WC”. In deze petitie heeft men de norm gesteld dat om de 500 meter in winkelcentra en drukke voetgangersgebieden een openbare of opengesteld toegankelijk toilet moet komen. Dit naar aanleiding van klachten van senioren, zwangere en vrouwen.

Draagt het college op

Om voor het Kerstreces 2018 met een raadsinformatiebrief te komen waarin toegelicht wordt in hoeverre het amendement 15 is uitgevoerd.

Om voor het Kerstreces 2018 de leden van de gemeenteraad de onderzoeksresultaten van het haalbaarheidsonderzoek ter beschikking te stellen.

In toekomstige te realiseren openbare gebouwen, ten alle tijden, te voorzien van openbare toiletten.

In de bouwverordening op te nemen dat bij winkelcentra met meer dan 5 winkels er standaard een openbaar toilet aanwezig moet zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

 Namens

Frans Vriens  50PLUS, Frans van Aarle Lokaal Tilburg

Motie Meldpunt SRT

De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op  5 en 8 november 2018 ter behandeling van de Programmabegroting 2019

Constaterende dat

Het College inmiddels een jaar geleden (november 2017) een motie van PvdA en OPA heeft overgenomen betreffende een Meldpunt Sociaal Domein Tilburg.  De Sociale Raad Tilburg (SRT) al vanaf de start heeft aangegeven dat er duidelijk behoefte is aan zo’n meldfunctie waar burgers terecht kunnen met vragen over uitkeringen, zorg en ondersteuning.                                            De SRT recentelijk in gesprekken met onze fracties heeft aangegeven bereid te zijn deze taak op zich te nemen mits de onafhankelijkheid gewaarborgd is en er structureel vol-doende middelen beschikbaar zijn.

Van mening is dat

 Het van belang is dat er een onafhankelijk orgaan komt voor dit belangrijke werk.   Wanneer het College een motie overneemt dit niet “geheel vrijblijvend” is maar binnen een redelijke termijn uitvoering gegeven moet worden  aan de intenties van het dictum

 

Draagt het College op

Voor het Kerstreces uitvoering te geven aan de overgenomen motie betreffende het meldpunt en hiervoor ruimte te zoeken binnen de Programmabegroting Sociaal Domein

Frans van Aarle, Lokaal   Tilburg                                                                                                       Linda Oerlemans, ONS Tilburg                                                                                                        Henk van Tilborg, 50 PLUS                                                                      Bob Jansen, Groep Jansen

Motie Handhaving

De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op  5 en 8 november 2018 ter behandeling van de Programmabegroting 2019

Constaterende dat

 • Het aantal meldingen op het gebied van woonoverlast in 2017 met maar liefst

67 % gestegen is.

 • Woonoverlast, vervuiling, verpaupering, hufterig gedrag etc. een grote bron van ergernis is bij onze inwoners en de leefbaarheid onder druk zet.
 • De aanpak van woonoverlast in de begroting 2019 onderbelicht is gebleven.

Van mening is dat

 • Proactief handhaven vroegtijdig incidenten kan voorkomen, de informatiepositie versterkt en het gevoel van onveiligheid bij burgers vermindert.
 • Toezichthouders flexibeler en op meerdere thema’s ingezet moeten kunnen worden, met name in het toezicht op leefbaarheid.
 • We als overheden veel regels stellen maar dat regels weinig zin hebben als daar vervolgens niet op wordt gehandhaafd.
 • Extra inzet van toezichthouders een positieve impuls kan geven op het gebied van “schoon, heel en veilig”, met name ook in de aandachts- en focuswijken.

 

Draagt het College op

Vanaf 2019 extra capaciteit vrij te maken binnen het bestaande budget voor toezichthouders zodat meer proactief, breder en flexibeler kan worden gehandhaafd, vooral op het gebied van leefbaarheid (o.a. aanpak woonoverlast)

Frans van Aarle

Lokaal Tilburg

Motie Ringbaan Zuid 50 km/u

De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op  5 en 8 november 2018 ter behandeling van de Programmabegroting 2019

Constaterende dat

De Ringbaan Zuid nog steeds een maximum snelheid kent van 70 km/u terwijl voor alle andere Ringbanen rondom de “oude stad” een maximum snelheid van 50 km/u van toepassing is.                                                                                                                            De verkeersafwikkeling op de Ringbaan Zuid de laatste jaren al sterk onder druk is komen te staan vanwege de toegenomen automobiliteit, opening van de Aabe Fabriek en de groei van Stappegoor (nieuwe woonwijken met ontsluiting op de Ringbaan Zuid).  De komst van de Jumbo Foodmarkt vanaf half november ca. 35.000 bezoekers per week gaat opleveren waarvan ruim de helft met de auto komt winkelen (crow.nl/onderzoek bezoekersstromen Super XL)

Van mening is dat

De verschillende maximum snelheden op de Ringbanen verwarrend werken.  De hogere snelheid van 70 km/u de doorstroming niet bevordert en de verkeers-veiligheid niet ten goede komt (“hoe sneller je rijdt, hoe groter de klap”). Een hogere maximum snelheid ook schadelijker is voor het milieu (luchtkwaliteit, geluidshinder).

Draagt het College op

In het belang van de verkeersveiligheid en het milieu, de mogelijkheid te onderzoeken om de maximum snelheid op de Ringbaan Zuid z.s.m. te verlagen naar 50 km/u. De Raad hierover voor het kerstreces te berichten.

Frans van Aarle, Lokaal Tilburg

Bea Mieris,  PvdA

 Motie aanpak verloederde panden

De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op  18 juni 2018 ter bespreking  van het “Raadsvoorstel initiatiefvoorstel Bestuursakkoord 2018-2022”

Constaterende dat

De aandeelhouders “Stadsontwikkelingsmaatschappij Tilburg BV” (SOM) besloten hebben in Q4-2017 over te gaan tot liquidatie van de SOM-vennootschap. De aanpak van verwaarloosde panden echter onverminderd de aandacht vraagt. De gemeente op dit moment slechts beperkt instrumenten heeft om dit probleem aan te pakken

 

Van mening is dat

De aanpak/herontwikkeling van verloederde panden een actieve bijdrage levert aan de verbetering van het verblijfsklimaat en de uitstraling van de stad.  “Verwaarloosde panden in de aanloopstraten naar het stadshart zetten hele straten ‘on hold’ (citaat lector Fontys Cees-Jan Pen)

Draagt het College op

Mogelijkheden voor een nieuwe aanpak verloederde panden uit te werken en deze voor behandeling van de Programmabegroting 2019 aan de Raad voor te leggen

 

Frans van Aarle                                                                                                  Linda Oerlemans

Lokaal Tilburg                                                                                                     Groep Oerlemans

 

 

Dank u voor het delen!