Afgelopen week ontvingen wij signalen vanuit de Wijkraad Tilburg 3 West omtrent de onvrede die leeft bij de wijkbewoners omtrent het verplaatsen van de bushalte Reitse Hoevenstraat naar de Ringbaan West.

Lokaal Tilburg steunt de aanleg van de Snelfietsroute Tilburg – Waalwijk maar hecht wel grote waarde aan burgerparticipatie en stelt daarom de volgende vragen:

Tijdens een inloopavond over deze Snelfietsroute op 4 april j.l. hebben veel bewoners aangegeven niet gelukkig te zijn met het verplaatsen van de bushalte Reitse Hoevenstraat. Belangenorganisaties (Wijkraad, KBO, Parochie etc.) hebben aangedrongen op overleg en aanpassing van het ontwerp. In een bezwaarschrift d.d. 14 augustus roept men de gemeente op alsnog in overleg te gaan en samen met de organisaties te werken aan een ontwerp met een breder draagvlak.

  • Bent u bereid aan deze oproep gehoor te geven? Zo ja, op welke wijze, zo nee, waarom niet?
  • Zijn door de gemeente en/of Arriva de gebruikers (klanten!) van deze bushalte bevraagd over de verplaatsing naar de Ringbaan West? Zo ja, wat is de mening van de buspassagiers, zo nee, waarom niet?
  • Draagt het verplaatsen van de bushalte naar de Ringbaan West wel bij aan verkeers-veiligheid van de buspassagiers (oversteken van 4 rijbanen) en de doorstroming van het autoverkeer op de ringbaan vanwege de toename van het aantal voetgangers die over moeten gaan steken?

Het ontwerp met eenrichtingsverkeer en het vervallen van de bushalte in de Reitse Hoevenstraat heeft ook gevolgen voor de bereikbaarheid van het winkelcentrum bij De Rooi Pannen.

  • Is er onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de winkeliers en zijn deze ondernemers wel betrokken geweest bij de planvorming?

Als Lokaal Tilburg hebben we de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College: de burgemeester en wethouders van Tilburg. Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn stellen we tijden het Vragenhalfuurtje. Vragen die ingewikkelder zijn, of meer uitzoekwerk vergen, stellen we als Artikel 40 (voorheen Artikel 47) vragen.

Heeft u ook een vraag die we aan het College zouden moeten stellen, dan kunt u dat aangeven via: tilburgmaawt.nl.

Dank u voor het delen!